Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Työryhmä pohti keinoja puuttua huumeiden käytön ongelmiin

Julkaistu 18.6.2018 11.00

Huumeiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt Tampereella ja huumeiden käytöstä aiheutuvat ongelmat ovat kasvaneet. Pormestari Lauri Lyly nimesi marraskuussa 2017 työryhmän selvittämään Tampereen huumeongelman tilannekuvaa ja toimenpiteitä ongelman aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Työryhmä sai selvityksensä valmiiksi ja luovutti loppuraportin pormestarille 18.6.2018.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vetämä työryhmä koostui monipuolisesti alan asiantuntijoista, mukana oli sekä päätöksentekijöitä että alan ammattilaisia. Työryhmä selvitti huumeongelman tilannekuvaa Tampereella sekä miten huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat näyttäytyvät Tampereella. Lisäksi selvitettiin hoitoonohjausjärjestelmän vaikuttavuutta, keinoja huumeiden käytön ennaltaehkäisyyn sekä miten ongelmia voitaisiin vähentää.

Tampereen kaupunki uudisti huumehoitonsa vuoden 2017 alussa. Huumehoidossa otettiin käyttöön Kukaan ei putoa -malli, jota suunniteltiin yhdessä kaupungin, palveluntuottajien sekä huumehoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Huumehoidon palvelussa tarjotaan intensiivistä avohoitoa ja korvaushoitoa.

Kilpailutuksen jälkeen avohoidon palvelut on ostettu kahdelta konsortiolta: A-klinikkasäätiöltä, johon kuuluvat Tampereen A-kilta ry ja Siltavalmennusyhdistys ry sekä Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy:ltä, johon kuuluu Nauha ry. Laitosmuotoiseen huumevieroitukseen hakeudutaan palvelupyynnöllä asiakasohjauksen kautta tai lääkärin lähetteellä kiireellisin lääketieteellisin perustein.

Huumeiden käyttäjien määrästä on vaikea saada tarkkoja tietoja. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Tampereella on noin 1000 - 1500 huumeidenkäyttäjää. Lukuun eivät sisälly kannabiksenkäyttäjät. Uusin jätevesitutkimus osoittaa, että huumeiden käyttö on lisääntynyt Tampereella.

Työryhmä esittää loppuraportissa huumehoidon palveluihin liittyviä toimenpidesuosituksia. Niiden tavoitteena on asiakkaiden kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen hoito, sujuva jatkohoito-ohjaus ja byrokratian vähentäminen hoitopäätöksiä tehtäessä. Tavoitteena on myös muuttaa hoitoonohjausprosessi vastaamaan uusia Käypä Hoito -suosituksia. Tavoitteena on nostaa ehkäisevän päihdetyön resursointia Aluehallintoviraston ja THL:n suosituksen mukaiseksi, mikä on 0,3 - 0,5 henkilötyövuotta 20 000 asukasta kohden. Tampereella tämä tarkoittaa 3,5 henkilötyövuotta.

Hoitoonohjausta tulee helpottaa

Työryhmä tarkasteli huumeongelmaa lähinnä huumehoidon palveluiden ja niiden saatavuuden, huumeongelman ennaltaehkäisyn ja katuturvallisuuden näkökulmasta. Työryhmä suosittaa päihde- ja huumehoidon palveluiden parantamiseksi ja kehittämiseksi useita eri toimenpiteitä.

Loppuraportin mukaan hoitoonohjausta tulee sujuvoittaa entisestään ja hoitoon pääsyä helpottaa asiakasohjaus Loiston toimintakäytäntöjä kehittämällä ja hoitoon pääsyn kriteerejä tarkistamalla. Hoitavan tahon näkemykset tulee huomioida päätöksenteossa. Hoitavalla taholla tulee olla mahdollisuus suositella huumehoitoa tarvitsevalle tarjottavaa hoitopaikkaa.

Selviämishoitoaseman toimintaa tulee laajentaa koskemaan myös huumeidenkäyttäjiä. Tulevaisuudessa päihteidenkäyttäjiä tulisi voida hoitaa samassa paikassa ja näin turvata paras mahdollinen osaaminen ja hoitojen suunnittelu sekä jatkuvuus. Jotta tähän tilanteeseen päästään, tulee selviämishoitoaseman resursseja tarkistaa ja henkilöstöä lisätä. Acutan ja Selviämisaseman yhteistyötä ja konsultointiyhteyttä kehittämällä pystytään hoitamaan myös monipäihdeasiakkaita.

Ensihoidon konsultaatioyhteyttä ja mahdollisuutta ohjata asiakas tarvittaessa suoraan päihdepalvelujen pariin tulee parantaa. Lisäksi pitäisi harkita terveysneuvontapisteiden erottamista korvaushoitopisteistä ja kokonaan erillistä tilaa terveysneuvontaan keskustassa. Tämä vaatii lisäresursointia avohoidon palveluntuottajille.

Nuorten päihdepalveluita tulee selkiyttää. Järjestelmä näyttäytyy osin sekavana, eikä kaikilla toimijoilla ole tietoa, mihin nuoria huumeidenkäyttäjiä jatko-ohjataan. Työryhmä edellyttää, että nuorille tulee olla helposti tavoitettavat matalan kynnyksen huumehoidon palvelut ja ne tulee olla erillään suonensisäisesti huumeita käyttävien palveluista. Ension ja päihdeklinikan hoitopolkua tulisikin kehittää paremmin sovellettavaksi nuorille ja Ension toimintaa tulisi resursoida paremmin.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö tulee resursoida paremmin suositusta vastaavaksi. Ennaltaehkäisevä päihdetyö suunnataan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Raskaana olevien huumehoidot tulisi keskittää kokonaan Päiväperhoon.

Työryhmän mukaan yhteistyötä ja viestintää on vahvistettava ja kehitettävä sosiaalityön, perusterveydenhuollon, Acutan, selviämishoitoaseman, katkaisuhoitoaseman, ensihoidon, päihdepalveluiden tuottajien ja poliisin välillä.

Kameravalvonnan lisääminen keskustassa parantaa katuturvallisuutta

Työryhmässä mietittiin keinoja myös katuturvallisuuden parantamiseksi. Huumeiden käyttö ja myynti näkyy katukuvassa tällä hetkellä aikaisempaa enemmän. Tämä tuo osaltaan turvattomuutta erityisesti kaupungin keskusta-alueella liikkuville.

Poliisin yksi tulevan kesän 2018 painopiste on huumausainerikollisuuden torjuminen ja turvallisuuden parantaminen keskustassa ja taajamissa. Ongelmallista on, että kun joku alue yritetään tehdä turvalliseksi, levottomuudet siirtyvät muualle. Turvallisuuden edistäminen edellyttää keskeisten toimijoiden tiivistä yhteistyötä.

Katuturvallisuuden parantamiseksi työryhmä suosittaa, että poliisi tehostaa yhteistyöverkoston kautta koulujen kanssa tehtävää ennalta ehkäisevää työtä ja lisää huumausainekenttävalvontaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa keskustassa ja lähiöissä. Tapahtumaturvallisuutta tulee parantaa järjestämällä erilliset anniskelualueet ja lisäämällä järjestyksenvalvojien määrää. Kaupunki huolehtii turvallisuustiedottamisesta ja järjestää turvallisuusiltoja yhteistyössä poliisin kanssa. Lisäksi keskusta-alueella olevien kaupungin omistamien tilojen valvontakameroita tulisi lisätä.

Erityishuomio nuorten ongelmiin

Työryhmässä kiinnitettiin huomiota myös nuorten huumeidenkäytön aloittamisen ennaltaehkäisyyn sekä oppilaitosten keinoihin vähentää huumeista aiheutuneita ongelmia. Tavoitteena on parantaa henkilökunnan edellytyksiä tarjota tukea huumeongelmaisille nuorille ja heidän läheisilleen.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää lastensuojelun asiakkaisiin, jotka ovat vaarassa ajautua päihteiden käyttäjiksi tulevaisuudessa. Päihteitä käyttävien nuorten pitäisi päästä nopeammin myös nuorisopsykiatrian palveluihin.

Nuorten asenneilmastoon tulisi vaikuttaa ja tarjota heille laadukasta päihdekasvatusta. Aiheeseen liittyviä tapahtumia pitäisi järjestää jo alakoulusta alkaen. Koulusosionomeja, nuorisotyöntekijöitä tai päihdetyöntekijöitä tulisi lisätä peruskouluihin ja toiselle asteelle. Nuorille pitäisi tarjota lisää tukea sosiaalisissa tai opintoihin liittyvissä tilanteissa, arjen ja elämän taitojen oppimisessa sekä työllistymisessä.

Päihteitä käyttävän asiakkaan palveluissa tulee huomioida erityisesti perheet ja läheiset. Järjestöjen osaamista voitaisiin käyttää tukemaan nuoria arkipäivän haasteissa. Lisäksi tulisi taata riittävä päihdetyön osaaminen nuorten kanssa toimiville ja koulujen henkilökunnalle. Myös tiedottamista käytettävissä olevista nykyisistä päihdepalveluista tulisi lisätä.

Tärkeä keino on tarjota nuorille riittävästi mielekästä tekemistä ja kokoontumispaikkoja myös koulujen loma-aikaan. Nuorisotilojen kesäkeskeytyksistä tulisi luopua ja tilojen aukioloaikoja laajentaa. Tässä voidaan hyödyntää järjestöjen osaamista.

Työryhmän puheenjohtaja apulaispormestari Johanna Loukaskorpi kertoo, että työryhmä tulee seuraamaan esitettyjen toimenpidesuositusten toteutumista puolen vuoden välein.

- Työryhmässä myös tiedostimme, että useimmat raportissa esitetyistä toimenpiteistä vaativat merkittäviä taloudellisia panostuksia. Toisaalta raportissa on myös toimenpiteitä, joiden tekeminen vaatii vain toimintatapojen muutosta ja poliittista ohjausta, hän sanoo.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki