Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pellervon koulun ja Tredun tonttien asemakaavaluonnos nähtävillä

Julkaistu 2.6.2017 9.30

Kalevan alueella sijaitsevan entisen Pellervon koulun tontin sekä Tredun tontin alueita koskeva asemakaavamuutos on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä 22.6.2017 saakka. Kaavamuutos on mahdollistamassa koulu- ja päiväkotitilaa, oppilaitoksen laajennuksen sekä asuinrakennuksia. Kerrosalan pohjalta arvioiden tontille tulisi noin 230 uutta asukasta.

Kalevan asemakaavatyötä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 8.6.2017 klo 17.30 - 19.30 Tredun auditoriossa, os. Sammonkatu 45.

Asemakaava-alue sijaitsee Tampereen Kalevan kaupunginosassa noin kolme kilometriä itään kaupungin keskustasta. Pohjoisessa alue rajautuu Pellervonkatuun ja sen varrella sijaitseviin pistetalotontteihin. Lännessä, etelässä ja idässä alue rajautuu Pellervonpuistoon. Väinämöisenkujan kohdalla alue rajautuu Kalevan Sammon asuinkerrostalojen tonttiin sekä etelässä Sammonkatuun.

Asuntoja, päiväkoti ja kouluja

Pellervon koulun tontin käyttötarkoitusta muutetaan Kalevan olemassa olevat kulttuuri- ja viherympäristöarvot huomioiden sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaasti. Tontin pohjoisosan käyttötarkoitus muutetaan asuntorakentamiseen sekä eteläosa päiväkoti- ja koulurakentamiseen.

Pellervon koulun tontin pohjoisosa on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu kolme rakennusalaa sekä niille pääkäyttötarkoituksenmukaista rakennusoikeutta yhteensä 8 600 kerrosneliömetriä. Rakennusaloille osoitetut suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat kuudesta seitsemään siten, että rakennusten ylin kerros on vajaa.

Tredun tontilla on tavoitteena mahdollistaa nykyisen oppilaitosrakennuksen laajentaminen kaupunkikuvallisesti laadukkaasti sekä rakennussuojelu- ja kulttuuriympäristökysymykset huomioon ottaen.

Nykyiselle Tredun oppilaitosrakennukselle on osoitettu rakennussuojelumerkintä. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa.

Väinämöisenkujan liikenne- ja tilajärjestelyissä mahdollistetaan tulevan päiväkoti- ja koulurakennuksen saattoliikenne sekä Tredun tontin pysäköinti- ja huoltoliikenne. Lisäksi huomioidaan Väinämöisenkujan rooli tärkeänä pohjois–etelä-suuntaisena virkistysyhteytenä.

Asemakaava-alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Noin 200 metrin päähän asemakaava-alueesta Sammonkadulle rakennetaan raitiotiepysäkki.

Muutoksen tavoitteet muuttuneet

Pellervon koulun tontin asemakaavamuutostyö on ollut vireillä vuodesta 2009 koulutoiminnan päättymisestä lähtien. Koulun tontin tai sen osien käyttömahdollisuuksia on tarkasteltu vuosien varrella laajalla kirjolla erimuotoisesta asuntorakentamisesta julkiseen rakentamiseen.

Vireilletulovaiheessa tontille suunniteltiin palveluasumista. Palveluasumishankkeet ovat sittemmin siirtyneet toisille paikoille. Nähtävillä oleva kaavaluonnos mahdollistaa kuitenkin monimuotoisen asuntorakentamisen alueelle.

Viherympäristön ja kulttuurimiljöön säilymiseen otettiin tuolloin kantaa palautteissa. Tämän jälkeen selvitysaineistoa on täydennetty muun muassa viherverkkoon, maisemaan ja Tredun vanhaan koulurakennukseen liittyen.

Vuonna 2016 todettiin, että Pellervon koulun tonttia tarvitaan edelleen osana Kalevan palveluverkkoa päiväkoti- ja koulukäytössä mutta osa tontista voidaan muuttaa asuntorakentamiseen. Vuonna 2017 päätettiin liittää asemakaava-alueeseen myös Väinämöisenkujan alue, hieman Pellervonpuiston puistoaluetta sekä pääosa Tredun ton-tista. Tredun tontti kuului aikaisemmin tontin itäpuolella vireillä olevaan asemakaavaan.

Asemakaavan toteuttamista tarkastellaan yksityiskohtaisemmin vielä ehdotusvaiheessa.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry