Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Eteläpuiston ja sen lähialueen asemakaavaehdotus etenee

Julkaistu 20.12.2016 20.42

Tampereen keskustan eteläreunassa, Pyhäjärven rannalla olevan Eteläpuiston alueen asemakaavoitus etenee. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi 20.12.2016 asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Hyväksymiskäsittelyyn asemakaava menee kevään aikana.

Lautakunta äänesti asian palauttamisesta valmisteluun, mutta käsittely jatkui äänin 8 - 3. Lautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen (9 - 1, yksi tyhjä) ponnen, jonka mukaan kulkutautisairaalan suojelun tarve arvioidaan uudelleen sekä tarkennetaan liikennesuunnittelua.

Toiminnallinen rantapuisto ja tehokas, uusia asukkaita ja liiketiloja tuova rakentaminen liittävät Eteläpuiston eläväksi osaksi keskustaa. Hämeenpuiston päätteeseen tulee uudistettu muotopuutarha ja alueen keskukseksi syntyy uusi Etelätori, josta on avoin näkymä ja pääsy suoraan Pyhäjärven rantaan.

Suunnitelman mukainen rakentaminen tuo alueelle noin 2 800 asukasta ja noin 1000 työpaikkaa. Rakentamisen kokonaislaajuus on noin 154 000 kerrosneliömetriä, josta asumista on noin 122 000 kerrosneliömetriä. Kaavamääräyksillä ohjataan kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseen ja laadukkaaseen rakentamiseen.

Kaavaehdotuksessa on kuusi uutta korttelia Eteläpuistonkadun ja Nalkalankadun eteläpuolelle sekä Näsilinnakadun itäpuolelle. Täydentävää rakentamista on osoitettu entisen kulkutautisairaalan ja Gamlas Hemin kortteleihin, ja kaava suojelee vanhat rakennukset. Vanhojen rakennusten kortteleihin on osoitettu myös paikka koululle ja päiväkodille.

Vaihtelevia kerroslukuja ja torni

Kaavaratkaisu jatkaa suureksi osaksi olemassa olevan kaupunkirakenteen mittakaavaa. Rakennusten kerroskorkeudet vaihtelevat 4-kerroksisesta 10 kerrokseen. Ratinansillan luoteispuolelle Nalkalaan sijoittuu 16-kerroksinen tornirakennus, joka luo uuden maamerkin alueelle.

Nalkalan aluetta on kehitetty kaupunkimaisena asumisen ja palvelujen alueena. Nalkalanranta kehitetään puistoksi, kun Nalkalankadun ajoneuvoliikenne poistuu.

Maankäyttöratkaisu perustuu nykyiseen liikenneverkkoon. Suunnitelmassa Hämeenpuiston eteläpään poikittaisia ajoyhteyksiä vähennetään ja Näsinlinnankadun ramppi poistetaan. Jalankulkualueiden ja pyöräilyn yhteyksien suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota.

Eteläiselle ranta-alueelle on suunniteltu monipuolinen ja laaja toiminnallinen noin 10 hehtaarin virkistys- ja viheralue kaupunkilaisten käyttöön. Viheraluetta kasvattaa noin 1,6 hehtaarin täyttö ranta-alueella.

Paljon palautetta kaavaluonnoksista

Eteläpuistoa ja sen lähialueita koskevat kaavaluonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä palauteen saamista varten maalis - huhtikuussa 2016. Kaavaluonnoksista annettiin laajasti palautetta, suurin osa oli vastustavaa, osassa palautetta toivottiin rakentamista.

Palautteesta nousivat esiin alueen kehittämisen kannalta keskeiset teemat: kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen vaaliminen täydennysrakentamishankkeen lähtökohtana, Eteläpuiston nykyisien virkistyspalveluiden kehittäminen; alueelle toivottiin uimapaikkaa, pelialueita, vaihtelevaa ja vehreää julkista rantareittiä.

Hämeenpuiston eteläosaan toivottiin suoraa kulkuyhteyttä puistosta rantaan, liikenteen haittavaikutuksien vähentämistä, tiivistä kaupunkimaista rakentamista alueelle, avoimia julkisia puistoja ja selkeää eroa asuin pihojen ja julkisten alueiden välille sekä kaupallisia- ja virkistyspalveluja.

Monia palautteista esiin tulleita asioita on voitu ottaa huomioon ja on toteutumassa kaavaratkaisun myötä. Palautetta on saatu koko kaavahankkeen ajan runsaasti muun muassa hanketta varten perustetulta yhteistyöryhmältä.

Julkinen rakennus ja puistoalueita

Julkiselle rakennukselle on osoitettu vetovoimainen ja kaupunkikuvallisesti tärkeä paikka Hämeenpuiston päähän muotopuutarhan ja Etelätorin yhteyteen. Muotopuutarha ja taideaihe sen keskellä luovat uuden vehreän ja maisemallisesti arvokkaan päätteen puistolle ja palauttavat Eteläpuiston ja Hämeenpuiston toiminnallisen yhteyden. Osuustoimintamuistomerkille on löydetty uusi, arvokas paikka rannasta.

Rantaan on osoitettu kaupunkilaisten toivomia laajoja vapaita nurmialueita ja lounaisosaan rinteeseen porrastettu monikäyttöinen katsomo, keskustan uusi uimaranta sekä mahdollisuus rakentaa sauna ja uimalaitos ympärivuotiseen käyttöön.

Koulukadun kenttien ympäristö on esitetty urheilutoimintojen alueeksi ja alueen kesäkäytön toimintoja kehitetään. Koulukadun kentän kulttuuriympäristöarvot on myös huomioitu kaavassa.


Lisätietoja

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Projektiarkkitehti
Iina Laakkonen
puhelin 040 806 3080