Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Etelän alueen lasten ja nuorten palveluiden selvitys lautakunnan päätettäväksi 13.10.

Julkaistu 6.10.2016 14.14

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta käsittelee torstaina 13.10.2016 Tampereen etelän palvelualueen lasten ja nuorten palvelujen kehittämissuunnitelmaehdotusta ja päättää sen hyväksymisestä jatkosuunnittelun pohjaksi.

Nyt tehty selvitys on osa laajempaa Tampereen kaupungin palvelumallityötä vuosille 2015–2025. Hatanpään koulupolun alueella koulut ovat täynnä. Lasten ja nuorten määrä kasvaa, joten koulupolkuun kuuluville kouluille (Hatanpää, Härmälä, Koivisto, Peltolammi) tarvitaan lisätilaa. Tampereen yliopiston normaalikoulun koulupolulla päiväkodit ovat täynnä. Normaalikoulussa on vapautunut tiloja lukion siirtyessä yliopiston kampusalueelle. Lasten ja nuorten määrä pysyy tällä alueella melko tasaisena.

Esitettävät uudet rakennushankkeet pyritään saamaan kaupungin pitkän tähtäyksen investointisuunnitelmaan. Uusien alueiden rakentaminen edellyttää muutoksia voimassa oleviin asemakaavoihin ja hankkeiden lopullinen käynnistyminen riippuu monista eri tekijöistä.

Nekalan koulukiinteistöön laaja remontti

Tampereen yliopiston normaalikoulun luokkien 1–6 kouluna toimivassa Nekalan koulukiinteistössä on ilmennyt sisäilmaolosuhteisiin vaikuttavia rakenteellisia ongelmia, joiden korjaaminen vaikuttaa jatkossa normaalikoulun tilojen käyttöön ja toimintaan. Kaupungin omistamaan ja normaalikoulun vuokraamaan Nekalan koulukiinteistöön toteutetaan lähivuosina kooltaan merkittävä sisäilmaolosuhteita parantava remontti.

Nekalan koulukiinteistön tarveselvitykseen tähtäävä esiselvitystyö käynnistetään tämän vuoden aikana. Siinä otetaan kantaa rakennuksen nykytilanteeseen, tulevaisuuden käyttäjätarpeisiin, tarvittavien korjausten laatuun ja määrään, rakentamisen vaiheistukseen ja väistötilatarpeisiin sekä laaditaan tutkittuihin ja tunnistettuihin tarpeisiin perustuva alustava kustannusarvio. Perusparannuksen tarveselvitys pyritään viemään lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätettäväksi talven aikana. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma, jossa edelleen tarkennetaan muun muassa olosuhteisiin ja koulun toiminnallisuuteen liittyviä asioita.

Nekalan koulukiinteistön hankesuunnitelman arvioidaan valmistuvan lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2017 aikana. Myös perusparannuksen toteutusaikataulu ja töiden vaiheistus tarkentuvat hankesuunnitelmassa.

Normaalikoulun toiminta jatkuu lukuvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 ajan nykyisellään. Koulussa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, joka seuraa sisäilmaolosuhteita koulussa ja päättää tarvittavista akuuteista suojaus- ja korjaustoimenpiteistä. Sisäilmatyöryhmä myös tiedottaa muuttuneista olosuhteista, akuuteista suojaus- ja korjaustoimista sekä tehdyistä seurantamittauksista henkilöstölle ja huoltajille. Sisäilmatyöryhmässä myös seurataan, että tilojen käyttö on turvallista. Tämän hetkisen tiedon mukaan tiloissa voidaan jatkaa toimintaa normaalisti tulevaan perusparannukseen saakka, ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

Tilojen käyttäjät ja huoltajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä sisäilmatyöryhmään koulun rehtorin kautta. Sisäilmatyöryhmä myös tiedottaa tilanteesta ja remontin etenemisestä henkilöstölle ja huoltajille.

Normaalikouluun oppilaita Koiviston alueelta syksyllä 2018

Tuleva perusparannus vaikuttaa normaalikoulun aikaisempiin suunnitelmiin siirtää Muotialan koulutalon toiminta Nekalan koulukiinteistöön. Normaalikoulun opetus Muotialan koulutalossa (luokat 1–2) jatkuu toistaiseksi ennallaan. Kun Nekalan koulukiinteistön perusparannus on valmis, Muotialan koulutalon tilanne harkitaan uudelleen.

Normaalikoulusta on vapautunut tilaa uusille oppilaille, koska normaalikoulun lukio on elokuussa siirtynyt pysyvästi yliopistokampukselle.

Koska läheinen Koiviston koulu on täysi, oppilaita on tarve ohjata Koiviston alueelta normaalikouluun. Suunnitelman mukaan kaupunki ohjaisi normaalikouluun vuosittain yhden ryhmän ensimmäisen luokan oppilaita Hallilantien pohjoispuoliselta alueelta ja osittain Korkinmäestä. Oppilaat kävisivät normaalikoulussa koko peruskoulunsa. Myös esiopetusryhmä muodostettaisiin koulupolun mukaan.

Nekalan koulukiinteistön tulevan perusparannuksen vuoksi Koiviston alueen oppilaiden siirtyminen normaalikouluun siirtyy vuodella. Esityksen mukaan oppilaat (yksi ensimmäinen luokka) ohjattaisiin normaalikouluun lukuvuodesta 2018–2019 lähtien.

Normaalikoulun viereen Nekalaan valmistuu vuoden 2019 alussa 140–160 -paikkainen Mustametsän päiväkoti. Päiväkodin yhteyteen rakennetaan tilat myös neuvolalle. Tiloissa aloittavat vuoden 2019 alussa toimintansa Hallilan, Muotialan ja tällä hetkellä Sarviksella väliaikaisesti toimiva Koivistonkylän neuvola. Hallilan ja Muotialan neuvoloiden tilat muutetaan päivähoidon käyttöön soveltuviksi. Alueen esiopetus keskitettäisiin Mustametsän yksikköön. Suunnitelmassa ehdotetaan, että Nekalan ja Pikku-Muotialan päiväkodeista luovutaan Mustametsän valmistuttua. Steiner-päiväkotiin lisätään hoitopaikkoja.

Järvensivun koulun oppilaat toisiin tiloihin syksyllä 2017

Kaupunki on luopunut aikaisemmasta suunnitelmastaan siirtää Järvensivun koulun oppilaat normaalikouluun. Syynä ovat muun muassa koulumatkaan liittyvät olosuhteet.

Syksyllä on kuitenkin ilmennyt, että toimintaa Järvensivun koulun nykyisissä tiloissa ei voida sisäilmaongelmien vuoksi jatkaa tämän lukuvuoden jälkeen. Koulun toiminnalle on löydettävä korvaavat tilat jo ensi syksyyn mennessä.

Järvensivun koulussa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä, joka toimii samoin periaattein kuin edellä mainittu Nekalan koulukiinteistön sisäilmatyöryhmä. Se muun muassa seuraa aktiivisesti, että tilojen käyttö on turvallista. Tämän hetkisen tiedon mukaan tiloissa voidaan jatkaa toimintaa normaalisti kuluvan lukuvuoden ajan, mutta tilannetta seurataan aktiivisesti. Tilanteesta ja sisäilmatyöryhmästä on tiedotettu oppilaiden huoltajille. Tilojen käyttäjät ja huoltajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä sisäilmatyöryhmään koulun varajohtajan Kaisa Järvisen kautta.

Suunnitelmaehdotuksen mukaan Järvensivun koulu perusparannetaan tai uudisrakennetaan. Oppilaat siirtyvät remontin ajaksi väistötilaan, jota selvitetään parhaillaan. Tarveselvityksen yhteydessä tutkitaan, voidaanko Järvensivun koulu muuttaa pienten lasten yksiköksi (luokat 0–2). Kolmannelle luokalle oppilaat siirtyisivät Sammon kouluun.

Peltolammin koululle uudet tilat hyvinvointikeskuksen yhteyteen

Suunnitelmaehdotuksen mukaan Peltolammin koululle tehdään uudet tilat Peltolammin hyvinvointikeskukseen. Tilasuunnittelussa otetaan huomioon erityisen tuen oppilaiden tarpeet alueella. Hyvinvointikeskukseen suunnitellaan tiloja myös neuvolalle, hammashoidolle, kirjastolle, ikäihmisille sekä Multisillan nuorisokeskuksen toiminnalle. Myös Peltolammin päiväkodin toiminnan siirtämistä keskukseen selvitetään.

Talvitien uusi päiväkoti ja koulu (luokat 0–2) aloittavat toimintansa elokuussa 2017 Härmälässä. Lepolan päiväkodin esiopetusryhmät siirtyvät Talvitien ja Härmälän kouluihin 1.8.2017. Talvitien päiväkodin valmistuttua Lepolan päiväkodista luovutaan. Talvitien päiväkoti ja koulu helpottavat osaltaan Härmälän koulun tilojen ahtautta. Myös Multisiltaan on tulossa päiväkoti ja koulu (luokat 0–2). Se valmistuu tavoiteaikataulun mukaan vuonna 2020.

Pereen palvelusetelipäiväkoti aloittaa toimintansa syksyllä 2018. Päiväkoti on yhteinen Pirkkalan kanssa, ja Tampereella on siellä 60 päivähoitopaikkaa.

Rantaperkiön päiväkodin käyttöä jatketaan 30.6.2019 saakka Hatanpään koulun pihalla niin, että tilat muutetaan opetuskäyttöön sopiviksi. Tähän väistötilaan siirtyy mahdollisesti Härmälän ja Hatanpään koulujen 5.–9. -luokkia. Kesän 2019 jälkeistä tilaa selvitetään.

Näin valmistelu eteni

Kehittämissuunnitelmasta on tehty lapsivaikutusten arviointi ja alueen asukkaille on järjestetty useita mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa suunnitelmiin. Suunnitelmia on myös muokattu useaan kertaan niistä saadun palautteen pohjalta.

Kaupunki järjesti alueen asukkaille, huoltajille ja henkilöstölle osallistumistilaisuudet Koivistonkylässä 12.4., 11.5. ja 7.9.2016 ja Peltolammilla 18.5.2016. Normaalikoulun tilakysymyksistä on lisäksi järjestetty erikseen kaksi huoltajatilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 450 henkilöä. Lisäksi henkilöstölle, asukkaille ja koululaisille pidettiin alueen palvelutarpeista sähköiset kyselyt, joihin saatiin yhteensä 1600 vastausta. Kaupunki on saanut paljon palautetta myös muilla tavoin.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 040 561 3305
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Hanna Sulonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti [email protected]

Nekalan koulukiinteistö ja Järvensivun koulun kiinteistö:
Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen