Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Paras osaaminen vahvistuu onnistuneissa arjen ohjaustilanteissa - Tredu mukana työpaikkaoppimisen kehittämisessä

Julkaistu 25.4.2018 9.18

Amisreformin eli ammatillisen koulutuksen uudistuksen ensimmäisten kuukausien kokemuksia kokoonnuttiin jakamaan opettajien, kehittäjien ja työnantajien kesken Parasta osaamista -projektin aamukahveille. Keskusteluille saatiin arvokkaita sytykkeitä, kun Hanna-Riikka Hodges käsitteli uudistuvaa ammatillista koulutusta äidinkielen opettajien näkökulmasta ja Antti Maunu Turun yliopistosta kertoi ammatillista koulutusta käsittelevästä laajasta tutkimuksestaan.

Ryhmä naisia keskustelemassa ammatillisesta koulutuksesta.
 

Koulutuksen uudistuminen pakottaa ajattelemaan monia tuttuja asioita toisin. Muutoksen aikaansaaminen vaatii avaintoimijoiden sitoutumista, avointa dialogia ja aktiivista toimijuutta. Yhteiskehittämisellä tavoitellaan parempaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten koulutuksen järjestämistä tulisi suunnata tulevaisuudessa ja mihin resursseja tulisi kohdentaa. Nyt on jokaisen aika pohtia millä tavalla juuri minä olen omalta osaltani viemässä muutosta eteenpäin.

Opiskelija saa välineet ja valmiudet löytää oman paikkansa yhteiskunnassa

Oppiminen ja ammattiin opiskelu ovat tiiviissä yhteydessä ammatti-identiteetin muodostumiseen. Sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot ja työelämätaidot karttuvat parhaiten ammatin ja ammatillisten taitojen kehittymisen yhteydessä. Kasvokkainen kohtaaminen on tärkeää, sillä myös oman toiminnan itsenäinen ohjaaminen kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Maunun tutkimuksessa ilmeni, että tätä opiskelijat myös odottavat opettajalta. Kun oppimisella ja osaamisella on vahva sosiaalinen pohja, on selvää, että tässä prosessissa opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjausyhteistyön merkitys korostuu.

Työelämään siirtyminen sujuvammaksi yhteistyöllä

Maunun tutkimuksen mukaan opiskelijoiden tarpeet ja toiveet ovat pohjimmiltaan samanlaisia kuin työelämänkin. Opiskelijat haluavat löytää paikkansa maailmassa, ja työelämän edustajat puolestaan kuvaavat niitä konkreettisia mikromekanismeja, joita tämä työelämässä edellyttää. Työelämä odottaa opiskelijalta ennen kaikkea hyviä sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Työpaikoilla toivotaan, että myös oppilaitoksessa opiskelijoille opetettaisiin em. geneerisiä taitoja ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi.

Työelämän toive ylitse muiden on löytää osaavia ja sopivia työntekijöitä. Parhaiten se onnistuu yhdessä hyvin organisoidun ja taitavan opiskelijan ohjauksen avulla. Siksi opettajan tuki myös työpaikkaohjaajalle ja työpaikkojen sparraus ohjausosaamisessa ovat jatkossa entistä tärkeämpiä.

Opettaja kasvattaa "ammatilla ammatissa ammattiin"

Opettajalla on vastuu omasta työstään ja sen kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on vastata toiminnan organisatorisista puitteista sekä opettajan työn mahdollistamisesta. Maunun mukaan kaikki opiskelijan saama palvelu kulkee aina jollakin tavalla opettajan kautta. Niinpä opettaja ei voikaan rajautua pelkästään ammattiteknisten taitojen tai ammatissa vaadittavien tehtävien opettamiseen. Nämä sujuvat Maunun tutkimuksen perusteella opettajilta hyvin ja siksi hänen mukaansa katseet kannattaisi suunnata aiempaa enemmän opiskelijan sosiaalisten työelämävalmiuksien opettamiseen.

Koulutuksen uudistuessa on tarkoitus hankkia työelämässä tarvittavaa osaamista innovatiivisin tavoin ja erilaisia asioita yhdistellen. Hanna-Riikka Hodgesin esimerkeissä kerrottiin, miten mm. elementtejä äidinkielen opetuksesta voi siirtää aitoihin työelämän tilanteisiin. Näin opittu jää paremmin mieleen ja kiinnittyy suoraan osaksi opiskelijan kehittyvää ammattitaitoa.

Jatkossa opettajan työkenttä monipuolistuu ja siirtyy entistä enemmän työpaikoille. Opettajilla on vahvaa ammatillista osaamista ja kokemusta eri-ikäisten opiskelijoiden pedagogisesta ohjaamisesta, mikä tulee hyödyntää aiempaa laajemmin. Opettajalta odotetaankin nyt erityisesti tahtoa ja taitoa etsiä yhdessä opiskelijan kanssa osaamisen hankkimiseen juuri hänelle soveltuva sosiaalinen oppimisympäristö. Opiskelijan tulee saada sekä opettajalta että ohjaajalta apua ammatillisen identiteettinsä vahvistumiseen niin, että tarvittavaa osaamista karttuu todellisen arjen osallisuuden kautta.

Tulevaisuuden tekijöitä Tredusta.

Yhteisenä tavoitteena on parhaat ja sitoutuneimmat opettajat ja ohjaajat - siksi myös opiskelijat!

Maunun mukaan "ammatillisessa koulutuksessa tärkeintä pitäisi olla sosiaalisten, yhteispelin ja mukautumisen taitojen harjaannuttaminen." Kun odotamme opiskelijalta kehittämismyönteisyyttä ja taitoa tulla toimeen muuttuvissa olosuhteissa, niin varmasti omalla esimerkillämme voisimme vahvistaa näitä taitoja myös opiskelijalla.

Sekä työelämältä että oppilaitosedustajilta vaaditaan nyt vahvaa sitoutumista yhteisiin ponnisteluihin yhteiseksi hyväksi. Maunun mukaan nimenomaan hyvin organisoitu ja toimiva arki sekä arvostava kohtaaminen ovat reformin onnistumisen kulmakiviä. Oppilaitosten resursseja tulee jatkossa kohdentaa taitavasti työelämän ja oppilaitosten rajapinnalle. Nyt olisikin tärkeä pohtia, millä tavalla tämä todellisuudessa tapahtuisi.

Yhdessä kohti uutta

Voimme hyvin työssä, jossa työn kuormitus- tai vaatimustekijät ja voimavaratekijät ovat hyvässä suhteessa. Ammatillisen koulutuksen kentällä tapahtuvat uudistukset ja erilaiset muutosvaiheet ovat haasteellisia työhyvinvoinnin kannalta.

On tärkeä ymmärtää, ettei kukaan meistä ole "yksittäinen lastu laineilla". Nyt reformin ensimmäisten laineiden mentyä ohi on hyvä hetki pohtia, miten itse voisin hyödyntää tarjolla olevat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa kehittämiseen yhdessä muiden kanssa. Kun olen omalla paikallani aktiivisesti mukana yhteisessä virrassa, niin saan tukea muilta - ja tunne omasta osaamisesta ja työn hallinnasta kasvaa.

Parasta osaamista jatkossa

Nämä Parasta Osaamista -projektin järjestämät kevään viimeiset reformiaamukahvit nautittiin Sasky Tampereen palvelualan ammattiopistolla 18.4.2018. Syyskaudella jatketaan reformiaamukahveilla, mutta keväälläkin vielä tapahtuu Pirkanmaalla: Taitaja 2018 -tapahtuman yhteydessä tavataan 16.5.2018 ja Reformi Retriitiissä 28.5.2018. Tervetuloa mukaan!

Hyödynnä monipuoliset ohjausosaamisen tietopaketit:

Ulkoinen linkkiParasta osaamista -projekti

Ulkoinen linkkiTredun palvelut työpaikkaohjaajille!

Ulkoinen linkkiOhjaan.fi - ohjauksen tietopankki

Lue lisää aiheesta:

Ulkoinen linkkiAntti Maunun blogi työelämänäkökulmasta ja Ulkoinen linkkiopiskelijan kannalta


Teksti Anni Ranto ja Kaisa Luhtala

Kuvat Anni Ranto