Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Mitä kotihoito on?

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat apua. Kotihoito palvelee sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa tarvitsevia asiakkaita. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien palvelut perustuvat kotihoidon asiakasohjaajan asiakkaan kanssa laatimaan yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidossa hoitajat auttavat sinua selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon.

Kotipalvelu vastaa asiakkaan hoidon tarpeeseen mm.

 • avustamalla peseytymisessä
 • turvaamalla ruuan tai ateriapalvelun saamisen
 • auttamalla vaatehuollossa ja kodin ylläpitosiistimisessä.

Kotisairaanhoito huolehtii sellaisten asiakkaiden terveyden- ja sairauden hoidosta, jotka eivät pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. Kotisairaanhoitoon kuuluu mm.

 • lääkehoidon järjestäminen ja toteuttaminen
 • lääkkeiden vaikutusten seuranta
 • haavahoito ja avannehoito
 • katetrointi ja
 • terveydentilan seuranta.

Käyntien määrää muutetaan aina yksilöllistä tarvetta vastaavaksi ja kotiin on mahdollista saada apua useita kertoja päivässä ja jopa yöaikaan.

Kotihoidossa tehdään työtä kuntouttavalla työotteella: asiakasta aktivoidaan mukaan päivittäisten toimintojen hoitamiseen asiakkaan voimavarojen mukaan. Tärkeää on myös sairauksien hyvä hoito ja toimintakyvyn laskun syyn selvittäminen. Kotihoidon lääkärillä on tärkeä osa asiakkaiden hoitoon osallistuvaa moniammatillista työryhmää. Tarpeen mukaan asiakkaan hoitoon osallistuu kuntoutuksen ammattilaisia, suuhygienisti, ravitsemusterapeutti tai sosiaalityöntekijä.

Asiakkaiden hoidossa hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa. Asiakkaan vointia tarkistetaan kuvapuhelimen välityksellä ja turvallisuutta parannetaan mm. liesivahdin tai muistamattoman henkilön ulos lähtemisestä varoittavan ovivahdin avulla.

Valokuva: Kaupungin kotihoidon asiakkaana.

Kuvapuhelin

Tampereen kaupungin kotihoidossa on käytössä kuvapuhelupalvelu. Kuvapuhelin on tablettitietokone, jolla kotihoidon henkilökunta on yhteydessä kotihoidon asiakkaaseen. Kuvapuheluiden avulla pyritään korvaamaan yksi päivittäisistä asiakaskäynneistä, jos kotihoidon työntekijä on arvioinut, että yhteydenpitoa voidaan hoitaa myös kuvapuhelun avulla.

Kuvapuhelussa asiakasta ohjataan tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla tekemään itsenäisesti toimia, joihin hän pystyy ohjattuna. Näitä ovat mm.

 • voinnin tarkistaminen
 • lääkkeiden ottaminen
 • ruoan lämmittäminen
 • verensokerin mittaaminen ja
 • insuliinin piston ohjaus.

Kuvapuhelukäynnit tehdään aina sovittuna aikana. Ennalta sovitaan, mitä kunkin käynnin aikana tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Jos asiakas ei selviydy ohjattuna sovituista toimista, lähetetään hänen luokseen hoitaja.

Kuvapuhelulaitteiston avulla asiakas pystyy olemaan yhteydessä myös omaisiinsa ja muihin läheisiinsä sekä mahdollisesti ryhmätilaisuuksiin muiden asiakkaiden kanssa.

Kaikki kuvapuhelupalveluun tuotetut sisällöt, kuten erilaiset jumppa- ja musiikkihetket, keskustelut sekä pelit ovat asiakkaiden käytössä.

Kuvapuhelupalvelu on osa kotihoidon maksua. Kotihoidon maksu määritellään asiakkaalle tehdyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Kuvapuhelut kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan suunniteltuina etäkäynteinä. Muusta kuvapuhelujen sisällöstä (kuntoutus- ja viriketapahtumat) ei peritä asiakasmaksua.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija
Pekka Saarivirta
puhelin 040 806 4252
sähköposti [email protected]

Kulttuurinen kuvapuhelu ja Tänään kotona -hanke
Tänään kotona -hanke edistää kotona asuvien iäkkäiden kulttuurisia oikeuksia ja osallisuutta kehittämällä uudenlaisia digitaalisia kulttuuripalveluja. Kuvapuhelimen avulla asiakas voi osallistua erilaisiin kulttuurituokioihin ja -tapahtumiin kotoa käsin.


Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut

Runsaasti palveluja tarvitsevat kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat saavat lääkäripalvelut terveysaseman sijaan kotihoidon lääkäreiltä. Tampere on jaettu alueellisesti kolmeen osaan, joissa jokaisessa on oma lääkäripalvelujen tuottajansa. Ko. toimija tarjoaa lääkäripalvelut niin kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen kuin vanhainkotiin.

Palveluntuottajat alueittain:

 • Keskustan alue: Ikifit
 • Länsi-koillinen -alue: Mehiläinen
 • Etelä-kaakko -alue: Pihlajalinna

Kaikki säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen asiakkaat kuuluvat palvelun piiriin, elleivät halua käyttää valinnanvapauttaan ja valita esim. terveysaseman lääkäriä.

Lääkäripalveluilla pyritään pidentämään aikaa, jonka kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon asiakas pystyy laadukkaasti elämään kotonaan sekä parantamaan asiakkaan elämänlaatua ja turvallisuuden tunnetta. Lääkäripalveluista ei aiheudu asiakkaille ylimääräisiä kustannuksia eikä se edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Asiakkaat voivat olla lääkäripalveluja koskevissa kysymyksissä yhteydessä kotihoidon asiakasohjaajaan tai ryhmäkodin hoitajiin.

Lisätietoja:
Palveluesimies
Liisa Tuomi
puhelin 044 423 5671
sähköposti [email protected]


Kotikuntoutus

Valokuva: Kotikuntoutus.

Kotikuntoutus on tarkoitettu tamperelaisille kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat apua liikkumisen, kodin arkiaskareista selviytymisen tai päivittäisten toimien harjoitteluun. Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista.

Kuntoutumissuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa: sen lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat ja toiveet. Kotikuntoutuksen käyntien aikana arvioidaan kodin turvallisuutta, esteettömyyttä ja asiakkaan apuvälinetarvetta. Kuntoutus voi sisältää fysio- ja/tai toimintaterapiaa ja/tai kuntouttavaa harrastetoimintaa.

Fysioterapiassa kehitetään perusliikkumista kuten kävelyä tai liikkumista portaissa. Asiakkaalla voi olla tarvetta myös lihasvoiman tai tasapainon kohentamiseen erilaisin harjoittein. Toimintaterapeutin kanssa harjoitellaan esim. arjessa toimimista, kuten itsestä huolehtimiseen, kodinhoidollisiin tai kodin ulkopuolella asiointiin liittyviä asioita.
Kuntouttava harrastetoiminta voi olla perusteltua, jos asiakkaalla on haasteita muistissa tai sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä. Käynneillä mietitään asiakkaalle mielekkäiden asioiden toteutusmahdollisuuksia ja pyritään tukemaan asiakkaan omia voimavaroja.

Asiakas ohjautuu kotikuntoutukseen oman alueensa kotihoidon moniammatillisen geriatrisen arvioinnin kautta. Kotihoidon yhteystiedot saat selville kotihoidon haun avulla:

Lisätietoja:
Palveluesimies
Kiste Heikkinen
puhelin 041 730 1660
sähköposti [email protected]


Arviointi- ja kuntoutusosasto

Hatanpään puistosairaalan arviointi- ja kuntoutusosaston ARVOn palvelut on tarkoitettu Tampereen kaupungin säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Osasto toimii kotihoidon tukiosastona.

Kun kotihoidon lääkäri huomaa kotihoidon asiakkaan kunnon heikentyneen, hän voi lähettää tämän arviointi- ja kuntoutusosastolle. Osastolla selvitetään toimintakyvyn heikkenemisen syy sekä aloitetaan hoito ja kuntoutus. Osastolla on mahdollisuus tehdä laajempia tutkimuksia kuin kotona.


Gerontologinen sosiaalityö

Gerontologisen sosiaalityön palvelut on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille, jotka tarvitsevat apua ja tukea esim. sosiaalisten ja taloudellisten asioidensa selvittelemiseen ja hoitamiseen tai palvelujen järjestämiseen.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat arvioivat ikääntyneiden asiakkaiden sosiaalista ja taloudellista tilannetta ja palveluntarvetta kokonaisvaltaisesti. He tekevät yhteistyötä asiakkaan palveluihin ja hoitoon osallistuvien toimijoiden, kuten kotihoidon, kotikuntoutuksen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja sairaalaosastojen henkilökunnan kanssa.

Sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan tapaamista varten tulee varata aika. Työntekijät tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä ja antavat puhelinneuvontaa.

Yhteydenotot:
Gerontologinen sosiaalityö
puhelin 041 730 1958, yhteydenotot ja ajanvaraukset (jätä tarvittaessa soittopyyntö vastaajaan)
33900 Tampere

Johtava sosiaalityöntekijä
Mia Kanninen
puhelin 040 806 2098
sähköposti [email protected]


Muut kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Alkoholikatkaisuhoito

Asiointi- ja ulkoiluapu

Kodin kunnossapito

Kirjaston kotipalvelu