Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Selvitykset ja raportit

Tampereen kasvihuonekaasupäästöt

Tampereen kasvihuonekaasupäästöjä on laskenut erityisesti Tampereen Sähkölaitoksen panostus uusiutuviin energiamuotoihin. Vuoteen 1990 verrattuna Tampereen kokonaispäästöt ovat laskeneet 29 % ja asukaskohtaiset päästöt 48 %. Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, liikenne ja sähkönkulutus.

Ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurantamittarit

Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan ja ilmastotavoitteiden seurannan päivittyvään tietopakettiin on koottu seurantamittareita teemoittain ja lisäksi tarjolla on tarkempaa tietoa Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä ja ympäristöasioiden taloudellisista tunnusluvuista. Myös vuoden 2020 talousarviossa julkaistussa ilmastobudjetissa kerrotaan osana tietopakettia.

Ympäristötilinpäätökset

Vuodesta 2017 lähtien ympäristötilinpäätös on julkaistu omana raporttina.

Vuoden 2016 ympäristötilinpäätös julkaistiin osana Ympäristön ja kestävän kehityksen katsausta.

Kohti vaikuttavampaa ympäristöpolitiikkaa

Tampereen ympäristöpolitiikan vaikuttavuutta on selvitetty tapaustutkimuksen keinoin. Selvityksessä analysoitiin ekotukihenkilötoimintaa ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa, kestäviä hankintoja, ECO2-hanketta, Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2012-2020 laadintaa, Vuoreksen Keskuspuiston suunnittelua, Hiedanrannan suunnittelua sekä graduyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöpolitiikkaa on vaikea hallita laajassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaikuttava ympäristöpolitiikka edellyttää sitoutumista ja juurruttamista kaupunkiorganisaation kaikilla tasoilla. Vakiinnuttaminen alkaa ympäristötavoitteiden virallistamisesta ja johdon sitouttamisesta. Ympäristötavoitteiden on oltava kaupunkistrategiassa ja muissa kaupungin toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa niin, että tavoitteet käsitetään kaupungin tahtotilana.

Ympäristön ja kestävän kehityksen katsaukset

Tampereen kaupungin ympäristön ja kestävän kehityksen katsaus tarkastelee kaupungin toimintaa ympäristönäkökulmasta lyhyinä ja helppolukuisina teksteinä. Katsauksen teemoja ovat muun muassa ympäristövastuulliset toimintatavat, kasvihuonekaasupäästöjen kehitys, materiaalitehokkuus, luonnonsuojelu ja kestävä liikkuminen.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumisraportti

Raportissa esitetään yhdellä kuvalla Tampereen kestävän kehityksen tila vuonna 2016. Näkökulmana on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet.

Kuutoskaupunkien indikaattorivertailu 2011-2014

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisten kestävän kehityksen indikaattoreiden vertailuraportti kokoaa yhteen ekologisen kestävyyden indikaattoritietoja ja ympäristötoiminnan taloudellisia tunnuslukuja vuosilta 2011 - 2014.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa on selvitetty uusiutuvan energian potentiaali Tampereella ja lähikunnissa. Aurinkoenergia- ja geoenergiapotentiaalit kartoitettiin Tampereella, Lempäälässä ja Kangasalalla. Kuntalaiset voivat tarkistaa oman kiinteistönsä potentiaalin Tampereen karttapalvelusta kartat.tampere.fi.

Energia- ja ilmastotoimien raportit

Energia- ja ilmastotoimien vuosiraporteihin on koottu konsernihallinnon, hyvinvointipalveluiden, kaupungin energia- ja ilmastotoimien kannalta keskeisten liikelaitosten ja yhtiöiden sekä asuntoyhteisöjen energiankäyttöä tehostaneiden ja ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden toteumia ja kulutustietoja.

Tampereen ympäristön tulevaisuus 2050

"Tampereen ympäristön tulevaisuus 2050" -skenaarioraportin on tilannut kestävä yhdyskunta –yksikkö ja sen on toteuttanut Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Raportti on tarkoitettu Tampereen uuden kaupunginvaltuuston (2013–2016) kaupunkistrategiatyön tausta-aineistoksi. Raportin on kirjoittanut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Tampereen yksikössä projektitutkijana toimiva FM Miia Kinnunen.

Tulevaisuusraportin keskeistä antia ovat vuoteen 2050 ulottuvat skenaariotarinat, jotka kuvaavat ympäristön tilaan liittyvien merkityksellisten tekijöiden mahdollisia kehityslinjoja. Skenaariotarinoiden ajatuksena on herättää keskustelua ja innostaa pohtimaan tulevaisuuden mahdollisia kehityspolkuja ja toisaalta niitä mahdollisuuksia, joita tämän päivän päätöksenteolla on. Raportissa pohditaan niitä toimenpiteitä ja toimijoita, joita tavoiteltavan tulevaisuuden kannalta tarvitaan.

Tampereen ympäristön tulevaisuusraportti kytkeytyy muihin Tampereen kaupungin ympäristöä käsitteleviin aineistoihin, kuten Ennakointia ja vastuullisia toimintatapoja. Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikka 2020, Anna-Kaisa Ikosen Pormestariohjelma 2013–2016 - Uusi Tampere, tervetuloa, Muutostrendit 2013, Ympäristön tila 2013 sekä Tamperelaisten ympäristökysely 2012.

Kuuntele tästä kolme skenaariotarinaa: