Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Rivi- ja kerrostalotonttien hakeminen

Tampereen kaupunki tarjoaa haettavaksi kerros-, rivitalo- yms. tontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen. Lisäksi haettavana on yksi tontti palvelusetelipäiväkodin toteuttamiseksi. Hakuaika on 15.12.2021 – 4.2.2022. Hakemusten tulee olla jätettynä 4.2.2022 klo 15.45 mennessä. Tonttien saajat ratkaistaan maalis-huhtikuun aikana.

Tonttihaun alkamisesta on ilmoitettu Aamulehdessä sekä sähköpostitse kiinteistötoimen tiedossa oleville asunto- ja päiväkotitonttitarjonnasta kiinnostuksensa osoittaneille eri alojen toimijoille, rakentajille, rakennuttajille ja sijoitusyrityksille.

Avoin tonttihaku on pääsääntö sekä asuintonttien että päiväkotitonttien luovutuksessa. Tonttihaku järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

Useammassa tonttihaussa hakematta jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Tontinsaajien valinta

Tonttien saajien valinnassa arvioidaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti maapolitiikan linjausten mukaisesti seuraavia seikkoja: hakijalla mahdollisesti oleva toteuttamaton tonttivaranto, kaupungin hakijalle aiemmin luovuttamat tontit, alueiden monimuotoisuus ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen, rakentamisen nopean aloituksen mahdollistaminen sekä kilpailun edistäminen.

Tontteja luovutetaan sekä vapaarahoitteeseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon.
Kaikki tontit ovat haettavissa myös ryhmä- ja osuuskuntarakentamiseen.

Päiväkotitontin saajan valinta tehdään palvelualueiden yhteistyönä hakemusten ja käytävien neuvotteluiden perusteella. Valintakriteereinä ovat hankesuunnitelma (ml. asemapiirros, julkisivut, tilaohjelma), palveluntuottajan toimintakonsepti ja toimintavarmuus sekä kilpailutilanne Tampereella.

Erityisryhmät

Tontteja voidaan tonttihaun kautta luovuttaa myös erityisryhmien palveluasumisen tarpeisiin, mutta tontin kaavamerkinnästä riippuen rakentaminen saattaa vaatia poikkeamismenettelyn. Palveluasumiseen luovutettavien tonttien saajat valitaan yhdessä palveluiden järjestämistahon kanssa. Tässä haussa ei ole erityisesti varattu tontteja palveluasumiselle.

Haussa olevista tonteista

Talven 2021-2022 haussa tontteja on haettavana Holvastista, Multisillasta, Ojalasta, Olkahista ja Vuoreksesta. Päiväkotitontti on haettavana Hervantajärveltä. Lisäksi Kämmenniemessä ja Vuoreksessa (Isokuusi III) on tontteja tarjolla jatkuvassa haussa.

Tontteja on tarkoitus luovuttaa sekä vapaarahoitteiseen että valtion tukemaan asuntotuotantoon. Vuoreksen tontit ovat haettavissa vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Holvastin ja Ojalan tontteja voi hakea sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen (aran pitkä/lyhyt korkotuki, asumisoikeus, kuntakonsernin oma ARA- vuokratasoa vastaava vuokra-asuntotuotanto) asuntotuotantoon.

Multisillan tonteista toista voi hakea omistusasuntotuotantoon ja toiselle tonteista tulee toteuttaa sekä omistusasuntotuotantoa että asumisoikeusasuntoja. Molempien tonttien hakemukseen tulee liittää konseptikuvaus, josta käy ilmi, miten hanke toteuttaa vetovoimaista ja luonnonläheistä asumista.

Ojalassa tontinsaajan tulee laskea ja raportoida rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki.

Hervantajärven päiväkotitonttia voivat hakea yhteenliittymät, jossa on mukana rakentaja sekä varhaiskasvatuksen palveluntuottaja. Sama rakennuttaja tai palveluntuottaja ei voi jättää useampaa hakemusta tontista.

Lisätietoa ja tarkempia ohjeita kaupunginosakohtaisessa materiaalissa.

Haettavat tontit selviävät hakumateriaalissa olevasta tonttiluettelosta, minkä lisäksi ne on merkitty kunkin alueen kaavakarttaan.

Tonttiluettelossa on kerrottu tonttien tämänhetkinen vuokrataso. Valtion tukemaan asuntotuotantoon (pitkä korkotuki) luovutettavat tontit hinnoitellaan ARA:n hyväksymien vyöhykehintojen tai erikseen hyväksytettyjen hintojen perusteella.

Hakumateriaalista löytyy tarkempaa tietoa tonteista ja hakuprosessista (kaavakartat, -selosteet, rakentamistapaohjeet jne.).

Asuntojakaumatavoite on kirjattu erikseen kunkin kaupunginosan kohdalle.

Tarkempia tietoja tonteista löytyy sivulta haettavat tontit .

Tonttihakemus

Tontteja haetaan hakuaikana oheisella hakemuksella. Hakemus tulee olla jätettynä 4.2.2022 klo 15.45 mennessä. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä ja -liitteitä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea jatkuvassa haussa olevia rivi- ja kerrostalotontteja. Tällä hetkellä jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja Vuoreksessa ja Kämmennniemessä.

Malli vuokrasopimuksesta sekä kauppakirjasta

Tonttien luovuttaminen

Olkahisen tontti myydään ja muut tontit vuokrataan. Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle hankkeen suunnittelua ja rakennusluvan hakemista varten kuuden kuukauden ajaksi. Varausaikaa voidaan jatkaa maksimissaan kuudella kuukaudella. Ryhmärakennuttajilla varausaika on maksimissaan kaksi vuotta. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä.

Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään vuokraa, mikä vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla). Ennen tontin lopullista luovuttamista edellytetään hyväksyttävän tontinkäyttösuunnitelman esittämistä.

Alla olevalla lomakkeella voi hakea yhtiömuotoisten asuntotonttien pitkäaikaista maanvuokrausta tai ostoa, kun tontin luovutukseen liittyvät asiat on sovittu kaupungin kanssa ja tontin varausehdot on todistettavasti täytetty.

Lisätietoja ja palautelomake

Alla olevalla palautelomakkeella voitte antaa vinkkejä tonttihakuun.

Tonttipäällikkö
Aila Taura
puhelin 050 351 8256
sähköposti [email protected]

Asuminen, yhtiömuotoiset asuntotontit


Päiväkotitontin osalta:
Tonttipäällikkö
Pasi Kamppari
puhelin 040 779 5615
sähköposti [email protected]
Yritystontit

Kiinteistötoimi
postiosoite PL 487
33101 Tampere