Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kauppi-Niihama

Kaupinmetsä

Minkälainen Kauppi-Niihaman alueen tulisi olla? Miten Kauppi-Niihaman aluetta tulisi kehittää ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?

Näihin kysymyksiin lähdetään hakemaan ideoita ja ratkaisuja kokeilemalla uuden tyyppistä vertaissuunnittelua.

Mitä on vertaissuunnittelu?

Vertaissuunnittelu on uudenlainen kansalaisten ja organisaatioiden aktivoimisen tapa. Kansalaiset ja organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja hallinnolliset organisaatiot tuottavat vertaissuunnittelussa aineistoa, jota hyödynnetään suoraan valitun suunnitelma-alueen kehittämisessä. Vertaissuunnittelussa mukana olevat osallistuvat suunnitteluratkaisujen tuottamiseen ja voivat kohdentaa toimintansa itselle tärkeisiin asioihin.

Tampere haluaa kokeilla vertaissuunnittelua

Kaupunkisuunnittelu on muuttumassa keskustelevammaksi ja vertaissuunnittelun tavoitteena on kehittää suunnittelukulttuuria Tampereella. Vertaissuunnittelukokeilu toteuttaa Tampereen kaupunkistrategiaa mahdollistamalla osallisuuden, aktiivisuuden ja yhdessä toimimisen.
Vertaissuunnittelu liittyy 15.5.2017 hyväksytyn kantakaupungin yleiskaavan ohjeellisen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue -merkintään. Yleiskaavan valmistelussa tunnistettiin tarve laatia tarkempi kokonaissuunnitelma keskuspuistoverkoston osa-alueelle Kauppi-Niihamaan, ja se on myös osoitettu kaavassa aluetta koskevana määräyksenä. Siten vertaissuunnittelu liittyy keskeisesti kantakaupungin yleiskaavan ja keskustan strategisen yleiskaavan toteuttamiseen sekä Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheen valmisteluun.
Tavoitteena on saada suunnittelua palvelevaa lähtötietoa ja suunnitteluaineistoa kattavammin kuin kaava- ja hankekohtaisen suunnittelun tavanomaisilla vuorovaikutustavoilla. Tavoitteena on hyödyntää ideoita kokonaisvision kautta ja lisäksi aluetta koskevassa kaavoituksessa sekä muun muassa hoidon ja ylläpidon suunnittelussa.

Kauppi-Niihama sopii vertaissuunnittelun kohteeksi

Kauppi-Niihaman alue sopii kokeellisen vertaissuunnittelu kohteeksi. Alueella on tunnistettu kokonaissuunnittelun tarve, lisäksi alue on vetovoimainen ja merkityksellinen tamperelaisille. Laajalla alueella on edellytyksiä huomioida erilaisia suunnitelmia rinnakkain ja sovittaa niitä yhteen.
Kauppi-Niihaman alueella on tärkeä kokoava merkitys viherympäristön ja vapaa-ajan palveluiden, järviyhteyden, maiseman ja kulttuurihistorian sekä ekologisen verkoston kannalta. Kauppi-Niihaman alueeseen kohdistuu kaupungin kasvavan asukasmäärän johdosta paljon painetta lisätä uusia toimintoja tai sovittaa yhteen osin ristiriitaisia tavoitteita.

Suunnittelun tavoitteet

Vertaissuunnittelun tavoitteena on tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä. Kantakaupungin yleiskaava 2040 esittää tavoitteet aluetta koskevan kokonaissuunnitelman laatimiseksi. Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeesta toivotaan saatavan keskeinen osuus kokonaissuunnitelman sisällöistä sekä osallistamisen prosessista. Kokonaissuunnitelman laatimisen menetelmät ratkaistaan vertaissuunnitteluhankkeen jälkeen työn aikana syntyvästä materiaalista ja sen monipuolisuudesta riippuen.

  • Tavoitteena on löytää ideoita ja keinoja joiden avulla vahvistetaan alueen tunnettavuutta ja saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana monipuolisena keskuspuistona.
  • Tavoitteena on löytää ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja virkistystoimintojen ja -palveluiden tarpeiden ja muun maankäytön yhteensovittamisesta luonnonympäristöjen ja maiseman arvojen kanssa.
  • Tavoitteena on kerätä tietoa alueen käytöstä ja toiminnoista. Miten aluetta käytetään ja miten aluetta halutaan käyttää? Minne toimintojen pitäisi sijoittua tai keskittyä, mitkä alueet tulisi rauhoittaa aktiivisen toiminnan ulkopuolelle?

Suunnittelualue

suunnittelualue

Tarkastelualue on pinta-alaltaan noin 17 km2 ulottuen Rauhaniemestä valtatie 9:lle saakka. Aluerajaus on esitetty kartalla.

Alueen liittyminen ympäristöön ja yhteydet alueelle ovat osa suunnittelutehtävää.

Suunnittelutehtävä

Tavoitteena on kehittää Kauppi-Niihaman alue hyvin saavutettavaksi sekä toiminnoiltaan ja luonnonympäristöltään monipuoliseksi viher- ja virkistysalueeksi.
Vertaissuunnittelun tehtävänä on vastata kysymyksiin: Minkälainen Kauppi-Niihaman alueen tulisi olla? Miten Kauppi-Niihaman aluetta tulisi kehittää? Tehtävänä on mahdollisuuksien kartoittaminen, ideoiden etsiminen ja ratkaisujen esittäminen.
Suunnitelma voidaan laatia koko Kauppi-Niihaman alueesta tai Osallistujat voivat valikoida suunnittelukohteekseen osa-alueen, yksittäisen paikan tai toiminnallisen teeman, ja keskittyä sen työstämiseen. Osallistujien tulee myös käsitellä suunnitelmansa vaikutuksia alueen nykytilaan ja moninaiseen käyttöön. Sen voi toteuttaa yksittäisissä töissä esimerkiksi kansalaisia tai muita sidosryhmiä osallistamalla.
Suunnittelutehtävässä määritellään vertaissuunnittelun tavoitteita ja suunnitelmien arviointiperusteita.

Aikataulu

Suunnittelu jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka toteutetaan syksyn 2018 sekä talven ja kevään 2019 aikana. Vertaissuunnitteluun osallistuvien tahojen tulee ilmoittautua mukaan suunnitteluun, toimittaa hankkeen aikana aineiston luonnos ja suunnitelmaehdotus sovittuun päivämäärään mennessä. Seminaarien lisäksi eri vaiheissa järjestetään työpajoja, joissa voi saada apua suunnitteluun. Ajankohtaisista tilaisuuksista ilmoitetaan verkkosivuilla.

Syksy 2018
- Vertaissuunnittelun käynnistyminen ja suunnittelutehtävän julkaiseminen 5.9.2018
- Alueverkostojen tapaamiset, vertaissuunnittelun käynnistämisen info-tilaisuudet 5.9. ja 11.9.2018
- Suunnitteluun ilmoittautuminen 5.9.- 15.10.2018
- Työpajat 4.10. Tampereen Ammattikorkeakoululla ja 15.11. Frenckellinaukio 2D Auditoriossa

Talvi 2019
- 15.1.2019, vertaissuunnittteluklinikka Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa. Suunnitteluryhmille tarjolla apua suunnitteluun ja aineistoihin.
- Luonnosten palautus 31.1.2019
- 13.2.2019,väliseminaari, luonnosten esittely (avoin tilaisuus).

Kevät 2019
- 19.3. koillisen alueverkoston tilaisuus, Koilliskeskus (kokoustila Kivi)
- 28.3. keskustan alueverkoston tilaisuus, Metso-kirjasto (Kuusi-sali)
- 30.4. suunnitelmaehdotusten palautus
- 28.5. loppuseminaari, ehdotusten esittely

Osallistuminen

Vertaissuunnittelu on avoin kaikille Kauppi-Niihamasta kiinnostuneille. Suunniteluun ilmoittautuminen päättyi 15.10.2018.
Vertaissuunnitteluun voi myös osallistua suunnitteluaineistoja kommentoimalla sekä osallistumalla järjestettäviin avoimiin tilaisuuksiin. Verkkosivuille asetetaan nähtäväksi vertaissuunnittelijoiden tuottamaa aineistoa, kuten suunnitelmien luonnoksia ja suunnitelmaehdotukset. Järjestettävistä tapahtumista löytyy tietoa Ajankohtaista osiossa.

Ajankohtaista 3.5.2019 - Seminaari suunnitteluryhmien ehdotuksista 28.5.2019

Seminaari suunnitelmaehdotuksista 28.5.2019
Vertaissuunnitteluryhmät esittelevät suunnitelmaehdotuksiaan seminaarissa tiistaina 28.5.2019. Tilaisuus on avoin kaikille Kauppi-Niihaman alueesta kiinnostuneille. Seminaari järjestetään klo 17 – 20 osoitteessa Frenckelinaukio 2D, tilassa Auditorio.

Kauppi-Niihaman luonnoksista keskusteltiin koillisen ja keskustan alueverkosto-tilaisuuksissa 19.3. ja 28.3.2019
Kauppi-Niihama vertaissuunnittelu oli aiheena koillisen alueverkoston tilauudessa 19.3. Koilliskeskuksessa ja keskustan alueverkostotilaisuuksissa 28.3. Metson kirjastossa. Tilaisuuksissa keskusteltiin Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankeen ryhmien luonnoksista ja arviointiraadin evästyksistä suunnittelun jatkamiselle. Keskeisenä teemana olivat Kauppi-Niihaman alueen saavutettavuus ja virkistyspalvelut. Tilaisuuksissa asukkailla oli myös mahdollista antaa ryhmille luonnoksista palautetta ja tavata suunnitteluryhmien edustajia

Arviointiraati kokoontui 20.2. ja 6.3.2019
Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluun on koottu arviointiraati, joka käy läpi kevään aikana ryhmien suunnitelmia ja antaa niistä palautetta ryhmille. Raadissa on edustajia mm. vanhusneuvostosta, yhdyskuntalautakunnassa, nuorisovaltuustosta ja kolme asukas-jäsentä. Raati on kokoontunut kaksi kertaa käymään läpi luonnoksia. Raadin kokoamat jatkosuunnittelun evästykset jaetaan vertaissuunnitteluryhmille.

Kauppi-Niihaman seminaarissa 13.2.2019 esiteltiin ryhmien luonnoksia
Vertaissuunnitteluryhmät esittelivät luonnoksiaan seminaarissa Galleria Nottbeckissa 13.2.2019.
Ryhmien ideat olivat hahmottuneet jo suunnitelmaluonnoksiksi ja niistä käytiin hyvää keskustelua.

Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä Kauppi-Niihaman verkkosivuilla 5.2.2019 lähtien osoitteessa Ulkoinen linkkiwww.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/kauppi-niihama/aineistot Suunnitelmaluonnoksista on voinut lähettää palautetta myös yleiskaavan sähköpostiin [email protected] Saatu palaute välitetään suunnitteluryhmille.

Suunnitteluryhmien vertaissuunnitteluklinikka-tilaisuudessa 15.1.2019 keskusteltiin erilaisten reittien yhteensovittamisesta

Suunnitteluryhmille järjestettiin tiistaina 15.1.2019 vertaissuunnitteluklinikka Tampereen ammattikorkeakoululla. Tilaisuus oli vapaamuotoinen ja ryhmät hyödynsivät sitä yhdessä suunnitteluun ja ajatustenvaihtoon. Ryhmät keskustelivat erityisesti erilaisista reittiajatuksista ja reitteihin kohdistuvien tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Ryhmien alustavia ideoita esiteltiin 15.11.2018 Frenckellin auditoriossa
Ryhmät esittelivät alustavia hahmotelmiaan suunnitelmista 15.11.2018 järjestetyssä tilaisuudessa Frenckellin auditoriossa. Paikalla oli noin 70 henkilöä: vertaissuunnittelijoita, kaupungin eri yksiköiden edustajia ja vertaissuunnittelusta muuten kiinnostuneita. Ryhmille oli annettu tehtäväksi pohtia mm. tavoitteitaan suunnittelulle, suunnittelun teemoja, kohdistuuko suunnittelu koko Kauppi-Niihaman alueelle vai johonkin osa-alueeseen sekä miten ja keitä työssä on ajateltu osallistaa. Ryhmien esitykset löytyvät Aineistot-välilehdeltä Vertaissuunnittelijoiden alustavia suunnitelmia-otsakkeen alta. Keskustelu oli tilaisuudessa vilkasta ja joidenkin teemojen osalta ryhmät sopivat yhteisiä palavereja ideoiden yhteensovittamiseksi. Ryhmien työskentely jatkuu kohti suunnitelmaluonnoksia. Luonnosten palautuspäivä on 31.1.2019. Suunnitelmaluonnoksia esitellään 13.2.2019 järjestettävässä väliseminaarissa.

Vertaissuunnitteluun runsaasti ilmoittautumisia
Ilmoittautuminen Kauppi-Niihama vertaissuunnitteluun päättyi 15.10. Hanke on kiinnostanut monia ja ilmoittautumisia on tullut peräti 44 kappaletta.

Kauppi-Niihman nykytilaa ja tulevaisuutta pohdittiin työpajassa 4.10.
Tampereen ammattikorkeakoululla 4.10. järjestetyssä työpajassa suunnitteluun osallistuvilla oli mahdollisuus muodostaa ryhmiä tai päästä mukaan jo olemassa olevien ryhmien kanssa tuottamaan aineistoa. Osallistujia työpajassa oli lähes 50. Ryhmätöiden parissa tutustuttiin muihin vertaissuunnittelijoihin tuottamalla karttoja alueen nykytilasta ja alueeseen tai vertaissuunnitteluprosessiin kohdistuvista odotuksista. Odotusten ja tavoitteiden pohjalta muodostetut ryhmät miettivät illan aikana tarkemmin työn teemoja ja miten lähteä toteuttamaan suunnittelutyötä käytännössä.

Vertaissuunnittelun käynnistymisestä keskusteltiin alueverkoston tilaisuuksissa 5.9. ja 11.9.
Kauppi-Niihaman käynnistyvästä vertaissuunnittelusta kerrottiin ja keskustelitiin koillisen alueverkoston tilaisuudessa 5.9. Koilliskeskuksessa ja keskustan alueverkoston tilaisuudessa 11.9. Kissanmaan koululla. Molemmissa tilaisuuksissa oli paikalla moni alueen käyttäjä ja suunnittelusta kiinnostunut. Keskustelussa nousi esille mm. kaavoitustilanne, alueen rajautuminen, metsienhoito ja reitit sekä pysäköinti.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kauppiniihama