Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Tampereen kantakaupungin päivittyvän yleiskaavaehdotuksen nähtäville

Julkaistu 22.12.2020 19.51

Tampereen kantakaupungin aluetta, ydinkeskustaa lukuun ottamatta, koskeva yleiskaavaehdotus hyväksyttiin 22.12.2020 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville lukuun ottamatta joukkoliikennepainotteisia katuja koskevaa osuutta. Sen osalta pidetään nykyisen, voimassa olevan yleiskaavan ratkaisut joukkoliikenteen laatukäytävistä voimassa äänin 8 - 5.

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue, jossa esitetty keskusta ja aluekeskukset: Tesoma, Lielahti, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta
 

Vaiheyleiskaavassa on päivitetty voimassa olevaa Tampereen kantakaupungin yleiskaavaa 2040. Uusi yleiskaavaehdotus on tulossa nähtäville digitaalisina karttoina alkuvuodesta.

Luonnosvaiheen jälkeen ehdotukseen on muun muassa lisätty lähijunaseisakkeiden mahdollisia paikkoja. Luonnos oli nähtävillä helmi - maaliskuussa 2020.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on varautua kaupungin kasvuun. Tampereen asukasmäärä on kasvanut viime vuosina noin 3 000 henkilöllä vuodessa, mikä on myös kaupungin strategian mukaista. Yleiskaavassa varaudutaan myös muun muassa työpaikkojen määrän kasvuun.

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Päästötavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin täytyy kasvaa siten, että samaan aikaan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät. Yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa päästöihin suuntaamalla kasvua kaupunkirakenteen edullisille vyöhykkeille.

Kasvun vyöhyke on nyt nimeltään Kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vyöhyke, johon on tavoitteena sijoittaa 80 prosenttia uudesta asuinkerrosalasta. Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kunnat kaavoittavat asumisen uudistuotannon pääosin jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

Keskustatoimintojen alueita laajennetaan TAMK:n alueelle, Hervannan valtaväylän itäpuolelle sekä Hatanpäälle, mikä mahdollistaa ydinkeskustan laajentumisen etelän suuntaan. Ydinkeskustan lisäksi kaupungin aluekeskuksiin on osoitettu korkeaan rakentamiseen soveltuvia vyöhykkeitä.

Liikennejärjestelmän päivitys

Yleiskaavan keskeinen liikennejärjestelmää koskeva tavoite on kestävän liikkumisen tukeminen. Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuuksien kasvattamisen tavoitetta tukevat raitiotie seudullisine laajennuksineen, lähijunaliikenteen pysäkit, joukkoliikenteen vaihtoterminaalit ja -pysäkit, liityntäpysäköinnin paikat sekä pyöräliikenteen pääreitistö.

Raitiotie ja sen seudulliset laajennukset ovat jo voimassa olevassa yleiskaavassa, mutta tässä on tehty tarkistukset valtuuston lokakuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Seudulliseen raitiotiehen varaudutaan Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suuntaan.

Lähijunaliikenteeseen varaudutaan, uusina asemina Kalkku, Kalkunvuori, Tesoma, Mediapolis, Hiedanranta (aiemmin Sellu), Santalahti, Amuri, Ranta-Tampella, Rantaperkiö, Lakalaiva, Vuohenoja, Messukylä, Hankkio ja Vehmainen.

Yleiskaavassa vahvistetaan valmistuneen pyöräliikenteen tavoiteverkon osalta seudulliset ja alueelliset pääreitit.

Uusia ja muutettuja merkintöjä

Koko kaava-alueelle osoitetaan uusi yleismääräys asemakaavoitettujen puistojen ja virkistysalueiden määrän turvaamisesta. Suunnittelussa tulee lisäksi varmistaa alueiden kytkeytyminen keskuspuistoverkostoon sekä säilyminen lähivirkistykseen soveltuvina, ääniympäristöltään miellyttävinä ja luonnon monimuotoisuutta tukevina alueina.

Kantakaupunkiin on osoitettu kaksi uutta ohjeellista keskuspuistoverkoston kehittämistarvealuetta: Rajamäki-Särkijärvi-Hervannan kanjoni-Solkimäki sekä Villilänsaari-Mustavuori-Tesomajärvi-Haukiluomanpuisto. Lisäksi Kantakaupungin hiljaiset virkistysalueet ovat uusi merkintä. Merkinnällä pyritään varmistamaan, etteivät hiljaiset alueet pienene tai pirstoudu eikä melutilanne niillä heikkene.

Ekologisen verkoston ja virkistysalueverkoston tarkistuksia on tehty eri puolilla kaupunkia. Kansallinen kaupunkipuisto on yleiskaavassa nyt hakuvaiheessa informatiivisena merkintänä.

Leirintäaluevarauksia on lisätty. Voimassa olevassa yleiskaavassa on varaus uudelle leirintäalueelle vain Alasjärvelle, nyt sen lisäksi ohjeellisia varauksia ovat Suomensaari ja nykyinen sijainti Härmälässä.

Kokonaissuunnitelman tarvealueet ovat uusi merkintä kantakaupungin yleiskaavassa, tavoitteena sovittaa muuttuvilla maankäyttöalueilla kaupungin ja yksityisen kehittäjän tavoitteet osana laajemman alueen muutoksia.

Lahdesjärven eteläosan muutos teollisuusalueeksi on otettu huomioon yleiskaavassa. Aikaisemmassa yleiskaavassa se oli palvelujen ja työpaikkojen alue.

Rakennettujen kulttuuriympäristöjen luokittelua on muutettu yleiskaavassa maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi. Uusia kohteita on Linnainmaalla ja Tohlopissa. Arkeologisen perinnön osalta muinaisjäännöksiin ja muihin kulttuuriperintökohteisiin on tullut selvityksiin perustuen uusia kohteita.

Lentomelualueen desibeliraja ja laskeutumisvyöhykkeen lisääminen ovat uusia asioita yleiskaavassa. Desibeliraja koskee uutta asuntorakentamista.

Neljä karttaa

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan kartat ja aineisto ovat nähtävillä internetissä yleiskaavan nettisivuilla. Voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti vaihekaavassa tehtävät tarkistukset esitetään neljällä kartalla.

Kartalla 1 esitetään kantakaupungin maankäyttö ja liikennejärjestelmä kehittämiskohteineen sekä kaupunkistrategiasta johdettu kasvun ja elinvoiman vyöhyke ja muut strategisen kehittämisen kohdealueet. Kartalla 2 esitetään keskuspuistoverkosto ja sitä täydentävät reitit, ekologinen verkosto, luonnonsuojelu sekä kehitettävät virkistyspalvelut. Kartalla 3 esitetään valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet. Kartalla 4 esitetään kestävän vesitalouden, ympäristöterveyden ja yhdyskuntateknisen huollon varaukset.

Kantakaupungin yleiskaavatyötä varten on tehty muun muassa ympäristöön liittyen useita selvityksiä ja tarkasteluja. Myös laaja selvitysmateriaali on saatavissa yleiskaavan nettisivuilta.

Yleiskaavakartat julkaistaan lisäksi digitaalisesti Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa ja kaavaselostus yleiskaavan verkkosivuilla. Yleiskaavakartat 1 - 4 esitetään omina erillisinä tasoinaan. Aluerajaus kantakaupunkiin tarkoittaa sitä, että Pohjois-Tampere ei ole mukana kaavassa. Pohjois-Tampereen yleiskaavaa laaditaan parhaillaan omana, erillisenä kaavatyönä.

Kaavaehdotus oheismateriaaleineen asetetaan nähtäville muistutusten ja lausuntojen saamista varten. Ehdotuksesta saatuun palautteeseen laaditaan vastineet, joiden pohjalta Kantakaupungin vaiheyleiskaava - Valtuustokausi 2017-2021 valmistellaan hyväksyttäväksi keväällä 2021.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Aleksi Jäntti

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917


Teksti Anna-Leea Hyry