Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Messukylänkadun yleissuunnitelman

Julkaistu 23.6.2020 20.18

Messukylänkadun ja sen ympäristön uusimisille on nyt tavoitteet, jotka parantavat liikenneoloja ja tukevat alueen vetovoimaa osana kaupunkia. Kadun liikenteellinen yleissuunnitelma hyväksyttiin tarkempien yleis- ja katusuunnitelmien sekä Messukylänkadun maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020.

 

Yleissuunnitelmassa esitetään tavoitetilanne Messukylänkadun liikenteelle, katuympäristölle sekä maankäytölle. Yleissuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluu Messukylänkadun varsi Hervannan valtaväylän liittymäramppiin asti ja idässä Osuusmyllynkatuun asti.

Messukylänkadun alueen rooli ja saavutettavuus kaupunkirakenteessa on muuttunut viime vuosien aikana muun muassa tulevan raitiotien myötä sekä läheisen Kalevan–Kalevanrinteen ympäristön kehittyessä voimakkaasti. Messukylänkadulla on mahdollisuus olla osa tiiviimpää ja toiminnallisesti sekoittunutta joukkoliikennekaupunkia. Alueellisen vetovoiman kasvusta kertovat Messukylänkadun varrella käynnissä ja käynnistymässä olevat useat asemakaavamuutoskohteet.

Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelmassa esitetyt suunnitteluperiaatteet tulevat toimimaan pohjana Messukylänkadun varrella käynnissä oleville sekä myöhemmin käynnistyville asemakaavamuutoksille.

Liikenteen osalta merkittäviä tavoitteita ovat olleet jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen sekä liikenteestä aiheutuvien haittojen vähentäminen.

Vanhaa maantiemaista liikenneympäristöä on haluttu kehittää kaupunkimaisemmaksi. Samalla katutilan viihtyisyyttä on haluttu parantaa ja koko kaupunkikuvaa kehittää, kuitenkin siten, että Messukylän arvokas kulttuuriympäristö sekä viher- ja ekologiset yhteydet säilyvät.

Yksi ajokaista suuntaansa

Tavoitetilassa ajoneuvoliikenteellä on nykyisen kahden sijaan yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Kadun eteläpuolelle on osoitettu uusi eroteltu pyöräilyn pääväylä ja jalankulkuväylä. Toisella puolella katua on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Nopeusrajoitus lasketaan 50 kilometristä tunnissa 40 kilometriin tunnissa. Ajoneuvoliikenteen vasemmalle kääntymiskaistat säilyvät, jolloin Messukylänkadun suuntaisesti ajavan liikenteen sujuvuus ei häiriinny. Ristinarkuntien ja Kirkonmäenkadun liittymäalueen toimivuutta parannetaan siirtämällä liittymää hieman itään päin.

Suojatieylityksien turvallisuutta parannetaan leveillä keskisaarekkeilla, jolloin jalankulkija voi ylittää yhden kaistan liikenteen kerrallaan. Linja-autopysäkit sijoitetaan tulevan maankäytön painopistekohdille suojateiden läheisyyteen. Pysäkkien viihtyisyyttä ja turvallisuutta parannetaan muun muassa odotustiloilla ja valaistuilla katoksilla.

Messukylänkatu on alueellinen kokoojakatu, joka on pääosin yksiajoratainen ja nelikaistainen. Katu palvelee nykytilassa sekä Tampereen sisäistä, että Tampereen ja Kangasalan välistä liikennettä ja jonkin verran myös Pirkanmaan ulkopuolelta saapuvaa liikennettä.

Messukylänkadulla on myös ennustetilassa vuonna 2030 merkittävästi ajoneuvoliikenteen ylikapasiteettia. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus ovat puutteellisia, ja liikennemelun vuoksi Messukylän koulun kohdalla on melusuojauksen tarve.

Yleissuunnitelman toteuttaminen vähentää ennustetilanteen liikennemääriä koko Kalevantie-Messukylänkatu-Kangasalantie -katujaksolla verrattuna nykyisen katuratkaisun perusennusteeseen vuonna 2030. Messukylänkadulla liikennemäärä voi ennusteiden mukaan jopa puoliintua. Yleissuunnitelman mukaiset toimenpiteet siirtävät läpiajavaa liikennettä muille pääväylille, kuten valtateille 12 ja 9 sekä osin Sammon valtatielle.

Liikenteen siirtymä ei kuitenkaan tarkasteluiden perusteella aiheuta toimivuusongelmia muualla liikenneverkolla. Lisäksi liikkujien ennakoidaan siirtyvän käyttämään kestävämpiä kulkumuotoja joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun olosuhteiden parantuessa.

Yleissuunnittelun taustaksi on tehty kehittämisselvitys koko katujaksolle Kalevantie–Messukylänkatu–Kangasalantie. Siinä on muodostettu kaupunkiliikkumisen ja katuympäristön tavoitetilanne eri kulkumuotojen ja katuympäristön kehittämistarpeista. Tarkastellun katujakson pituus on noin 9 kilometriä alkaen Yliopistonkadun ja Kalevantien liittymästä ja päättyen Kangasalantiellä Kangasalan kuntarajalle.

Suunnittelu vuorovaikutteisesti

Messukylänkadun yleissuunnittelun aikana on järjestetty kaksi asukastilaisuutta, yksi sidosryhmätilaisuus alueen kiinteistönomistajille ja -kehittäjille sekä toteutettu karttapohjainen nettikysely 8.-22.3.2020. Asukastilaisuuksiin osallistuttiin vilkkaasti (80 ja 110 osallistujaa) ja sidosryhmätilaisuudessa oli noin 25 osallistujaa. Nettikyselyyn vastasi 195 vastaajaa.

Pääasiassa asukastilaisuuksissa saadut kommentit olivat positiivisia ja yleissuunnitelmaan oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Erityisen tärkeäksi koettiin kaistojen vähentäminen. Nykyisellään katu koetaan vaaralliseksi ja meluisaksi etenkin iltapäiväliikenteen aikaan. Myös nopeusrajoituksen lasku 40 kilometriin tunnissa koettiin hyväksi ratkaisuksi. Jonkin verran yksittäisiä kommentteja saatiin tonttikatujen järjestelyistä ja kehittämistarpeista, pyörätien ratkaisusta ja pohjois-eteläsuuntaisen pyöräilyn kehittämistarpeesta.

Yleissuunnitelmatasolla merkittävät palautteet on otettu yleissuunnitelmassa huomioon, ja jatkosuunnitteluun liittyvät palautteet on koottu yleissuunnitelma-aineiston liitteeksi.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917


Teksti Anna-Leea Hyry