Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman ensi vuodelle

Julkaistu 18.12.2019 18.39

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 18.12.2019 ensi vuoden palvelu- ja vuosisuunnitelman, joka perustuu Tampereen kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn vuoden 2020 talousarvioon. Lautakunnan järjestämät palvelut muodostuvat pääosin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -ryhmän palveluista. Näitä ovat muun muassa tilaomaisuuden ja maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot sekä kiinteistötoimen palvelut.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan on koottu keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulojen vuonna 2020 arvioidaan olevan 232,0 miljoonaa euroa, toimintamenojen 95,2 miljoonaa euroa ja toimintakatteen 136,8 miljoonaa euroa. Toimintatulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista (149,0 milj.€), maa-alueiden vuokratuotoista (49,6 milj.€), maa-alueiden myyntivoitoista (7,9 milj.€), tilaomaisuuden myyntivoitoista (13,0 milj.€) ja maankäyttösopimuskorvauksista (11,8 milj.€). Tilavuokratuotoista 83 prosenttia (124,2 milj.€) on kaupungin sisäistä vuokratuloa.

Lautakunnan talousarvio sisältää kaupungin talousohjelman tasapainottamistoimenpiteitä 3,9 miljoonan euron edestä. Ne muodostuvat maanvuokratulojen kasvusta, sillä maanvuokratulojen kasvua tavoitellaan uudelleen kohdistetulla kaavoitusohjelmalla ja uusittavilla vuokrasopimuksilla sekä kasvaneen kysynnän johdosta. Talousarviolisäyksinä tuloja tavoitellaan: puunmyyntituloja (50 000 €) kaupungin metsistä, rakennettujen kiinteistöjen myyntivoittoja (5 milj.€) sekä pysyvien vastaavien luovutustuloja (5 milj.€).

Lautakunnan toimintamenoihin sisältyvät muun muassa Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, hankejohtamisen, tilavuokralaskutuksen, kiinteistöjohtamisen ja tilanhallinnan palvelut (47,2 milj.€) sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut (36,2 milj.€). Painopiste on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilatarpeissa. Kunnossapitoluonteiset rakennusten korjaukset toteutetaan investointien pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelman mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien arvioidaan olevan ensi vuonna 98,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (70,6 milj.€ pois lukien Hiedanranta), maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (18,0 milj.€ pois lukien kehitysohjelmat) sekä Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmiin kohdistuvista investoinneista.

Toiminnan painopisteet ja toimenpiteet vuonna 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi huhtikuussa viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla saadaan aikaan synergiaetuja ja vauhditetaan strategian toimeenpanoa. Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa osaltaan toimenpiteitä kaupunkitasoisille painopisteille. Seuraavassa poimintoja painopisteiden mukaisista toimenpiteistä vuodelle 2020.

1) Kaupungin kasvun vahvistamista ja hallintaa edistetään vahvistamalla elinkeinoelämän mahdollisuuksia maa- ja elinkeinopolitiikan keinoin. Myös asuntorakentamisen monipuolisuutta edistetään, ja ohjelmoidaan tonttihakuja ja tontinluovutus-kilpailuja. Palvelutilaverkossa tarpeettomien kiinteistöjä realisoidaan ja vuokrasopimuksia irtisanotaan hallitusti.

2) Hiilineutraalisuutta edistetään toimeenpanemalla tavoite asunto- ja maapolitiikassa sekä rakentamisessa. Puurakentamista edistetään sekä asunto- että palvelurakentamisessa. Työtä tehdään myös pienentämällä rakennusten hiilijalanjälkeä, seurataan kaupungin hankkeiden massatasapainoa, edistetään täydennysrakentamista ja kaupunkikonsernin vuokra-asuntoyhteisöjen tukemista hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisessa.

3) Toimintaa ja palveluprosesseja uudistetaan muun muassa tehostamalla tilojen hallintaa ja tilankäyttöä. Tilaomaisuuden tietoja ja niiden visualisointia kehitetään johtamisen tueksi. Myös asuntotuotannon seurantamenetelmiä ja toimintaa kehitetään digitalisaatiota hyödyntäen. Alueellisen suoran vaikuttamisen menetelmiä kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa.

4) Lasten ja nuorten hyvinvointieroja kavennetaan kehittämisyhteistyöllä segregaation ennaltaehkäisyssä.

5) Työntekijäkokemusta parannetaan mittaamalla työntekijäkokemusta ja toimeenpanemalla toimenpiteitä.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell