Siirry sisältöön

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2020

Julkaistu 17.9.2019 20.22

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen 17.9.2019. Yhdyskuntalautakunta järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä ja ylläpitoa koskevia palveluja ja viranomaistoimintoja.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat noin 27,7 miljoonaa euroa, toimintamenot -56,2 miljoonaa euroa ja toimintakate -28,5 miljoona euroa.

Kestävän kasvun mahdollistaminen on kaupunkiympäristön palvelualueen keskeinen tehtävä. Kaupungin kasvua pyritään suuntaamaan nykyisen rakenteen sisään erityisesti raitiotien vyöhykkeelle ja muille joukkoliikenteen laatukäytäville sekä keskuksiin. Kaupungin voimakas kasvu merkitsee myös investointitarpeiden ja kunnossapidettävien alueiden kasvua.

Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointimenot ovat ensi vuonna 54 306 miljoonaa euroa. Kaupungin kireän taloustilanteen vuoksi yhdyskuntalautakunnan investointitaso laskee vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen verrattuna noin 20 prosenttia.

Investointikohteiden järjestyksen ja valinnan merkitys on supistuvan investointibudjetin myötä aiempaa suurempi, jotta kaupungin kestävään kasvuun, ilmastonmuutoksen hillintään ja omaisuuden hallintaan liittyvät strategiset tavoitteet eivät vaarannu.

Investointien osalta talousarvioehdotus on valmisteltu siten, että osa kohteista on määritelty ehdollisiksi. Näiden kohteiden toteuttaminen on sidottu kaupungin omaisuuden myynteihin. Ehdolliset kohteet eivät sisälly lautakunnan talousarvioesitykseen. Toimintatapa on linjattu Tampereen kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 27.8.2019.

Edelleen muun muassa asemakaavoitustuloja kasvatetaan aiemmin sovittuna talouden tasapainottamistoimena. Menoja lisää muun muassa palvelutarpeen kasvu sekä raitiotiejärjestelmän valmiusasteen nousu. Maksu- ja taksatulojen kasvu vastaa osittain menojen kasvuun.

Infran yhtiöittämisestä muutoksia

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on huomioitu kaupungin yksiköiden organisaatiomuutoksista johtuvina muutoksina Infra liikelaitoksen muuttuminen osakeyhtiöksi 1.1.2020 alkaen.

Vuodesta 2020 alkaen kunnossapidon palvelut ostetaan perustettavalta yhtiöltä niin sanotulla kokonaisvastuumallilla. Myös paikkatiedon aineiston käsittelyn tehtävät siirtyvät yhtiölle. Tuottavuuden parantaminen kunnossapidon palveluissa pohjautuu jatkossa yhä voimakkaammin sopimusohjaukseen palvelualueen ja Infra osakeyhtiön välillä sekä yhteistyöhön.

Infrarakentamisen osalta tilaajaorganisaatiota vahvistetaan. Muutoksen myötä palvelualueen rooli tilaajana korostuu, mikä edellyttää sopimusohjauksen ja muiden tilaajatoimintojen kehittämistä.

Yhdyskuntapalveluilla mahdollistetaan kuntalaisten asuminen, liikkuminen ja yritystoiminnan sijoittuminen sekä edistetään arjen sujuvuutta ja hyvinvointia, elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä kestävän kehityksen toteutumista. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet tarkentuvat toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Pormestari Lauri Lylyn lokakuussa julkistettava talousarvioesitys voi sisältää muutoksia nyt hyväksyttyyn lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Kokonaisuudessaan kaupungin ensi vuoden budjetti hyväksytään marraskuussa kaupunginvaltuustossa


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry