Siirry sisältöön

Tohloppijärven viheralueiden hoitoon suunnitelma

Julkaistu 3.5.2019 12.39

Tohloppijärven ympäristön kehittämisestä ja viheralueiden hoidosta tehty suunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 2.5.2019. Suunnitelmaan on koottu viheralueiden kehittämisen päälinjaukset huomioiden luontoarvot, maisemahistoria, maisemarakenne sekä liittyminen ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.

Lautakunnan tekemän ponnen mukaan Tohlopinsuon ennallistamisen tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan, kun kaupungille on kertynyt kokemuksia soiden ennallistamisesta esimerkiksi Kintulammin suojelualueella. Lisäksi hoitossuunnitelmaan tehdään tarvittaessa täsmennykset linnusto- ja hulevesiselvitysten valmistuttua.

Suunnitelmassa on toimenpide-ehdotukset virkistyspalveluiden kuten esimerkiksi uimarantojen ja reittien kehittämisestä, maisemakuvallisista tavoitteista kuten maisema- ja taajamakuvallisesti tärkeiden näkymien hoitamisesta sekä alueopasteista.

Tohlopinrannan asemakaava-alueen maankäyttö ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä, mutta kehittämissuunnitelman mukaisena tavoitteena on rannan suuntainen viihtyisä kulkuyhteys ja rannan monikäyttöisyyden ja saavutettavuuden lisääminen.

Tohlopin kaupunkisuon kehittämisessä tärkeintä on maapohjan kulumisen estäminen reittejä kunnostamalla ja opastamalla ja suota ympäröivien asutukseen rajautuvien metsien hoito. Arvoalueita jätetään luonnonhoidon varaan.

Luontoarvoja turvataan

Tohloppijärven ympäristön luontoarvoja ovat Rasonhaan perintömetsä, lounaisrannan seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys, metsälain mukaiset tärkeät elinympäristöt kuten rantaluhdat ja muut merkittävät elinympäristöt kuten lehdot. Suunnittelualueella on myös liito-oravien ja lepakoiden elinympäristöjä ja muita lajistoltaan arvokkaita alueita.

Rasonhaan perintömetsässä tehdään WWF:n sopimuksen mukaisesti ainoastaan turvallisuuteen liittyviä hoitotoimenpiteitä. Maiseman hoidon alueilla toimenpiteillä tavoitellaan maisemarakenteen ja kulttuurimaiseman välisen kytköksen korostamista tai palauttamista ja paikoin selkeää muutosta nykytilanteeseen.

Laidunnuksella, puuston poistoilla tai säännöllisillä niitoilla tavoitellaan Mediapoliksen edustalla, Jussinojan notkossa ja tietyissä osissa Mustikkaniemeä nykyistä avoimempia näkymiä sekä viitteitä kulttuurimaiseman historiaan ja Tohloppijärven rannalla sijainneisiin avoimiin viljelysmaihin.

Monipuolisia virkistyspalveluja

Ylläpidettäviä ja kehitettäviä virkistyspalveluja ovat uimarannat, venepaikat, matonpesupaikka, maisemapellot, laidunmaat, palstaviljely, näköalalaiturit, leikkipaikka ja penkit reittien varrella. Talven aktiviteettejä ovat avantouinti, luistelu ja hiihto. Ladut ja luistelu-urat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja osin yksityisenä talkootyönä.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos oli nähtävillä viime vuoden lopulla. Palautteen perusteella hoito-ohjeista poistettiin puuston poistoja koskevat prosenttiluvut, lisättiin ohje laji-inventoinneista ennen hoitotoimenpiteitä, säilytettiin molemmat uimarannat ylläpidon piirissä ja tarkistettiin kuvausta kehitettävien reittien pinnoitteista.

Kymmeneksi vuodeksi tehtyä hoito- ja kehittämissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain talousarvion puitteissa. Vuoden 2019 talousarviossa hankkeeseen on varattu viheralueiden osalta 100 000 euroa ja hulevesien osalta 200 000 euroa.

Vuoden 2019 tavoitteita ovat Mediapoliksen edustan aitaaminen ja laidunnuksen aloittaminen, Jussinojan hulevesienhallinnan suunnittelu ja toteutus sekä reitit ja maisemanhoito, Tohlopin uuden uimarannan reittimuutokset, uusi silta ja maiseman hoito ja reittien varren penkkien uusiminen ja pinnoitteiden kunnostus.


Lisätietoja

Valmistelija
Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568

Puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234


Teksti Anna-Leea Hyry