Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki tekee laaja-alaista yhteistyötä turvallisuuden toteutumiseksi

Julkaistu 17.1.2019 15.56

Oulussa ja Helsingissä tapahtuneet lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset puhuttavat myös Tampereella. Tampereen kaupunki seuraa jatkuvasti turvallisuustilannetta tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kaupunki on esimerkiksi lisännyt turvallisuusyhteistyötä ja tiedonvaihtoa poliisin kanssa muun muassa säännöllisten yhteistyöpalavereiden muodossa. Laaja-alaisen yhteistyön kautta pyritään takaamaan jokaisen turvallisuus ja perusoikeuksien toteutuminen. Ennalta ehkäisevä työ on olennainen osa turvallisemman yhteisön takaamista.

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja poliisilaitokselta saatujen tilastotietojen mukaan Tampereella ei ole tiedossa Oulun ja Helsingin kaltaista ilmiötä. Tilastotietojen mukaan seksuaalirikosten määrä on kuitenkin kasvussa niin Tampereella kuin valtakunnallisestikin, jonka vuoksi ongelmaan suhtaudutaan erityisellä vakavuudella.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Seksuaalinen häirintä rikkoo tätä perusoikeutta ja voi aiheuttaa monia kielteisiä seurauksia erityisesti lasten ja nuorten kehitykselle. Lapseen ja nuoreen kohdistuvassa seksuaalisessa häirinnässä on kysymys heidän altistamisestaan ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä.

Seksuaalirikokset ovat vakavia rikoksia, joista aikuisten on hyvä puhua lasten ja nuorten kanssa. Vanhempien on hyvä käydä kotona lasten ja nuorten kanssa keskustelua aiheesta. Keskusteluissa on myös paikallaan tuoda esiin sosiaalisen median varjopuolia. Tätä keskustelunavausta tuetaan lähettämällä kaikkien oppilaiden vanhemmille tiedoteviesti Helmi- järjestelmän kautta. Viestissä kerrotaan miten kouluissa asiaa käsitellään, miten vanhemmat voivat asiaa lasten kanssa käsitellä ja eri tahoja mihin voi ottaa yhteyttä häirintään ja asian aiheuttamaan ahdistukseen liittyvissä asioissa.

Ennalta estävää työtä toteutetaan kouluissa muun muassa seksuaalikasvatuksella osana terveystiedon opetusta. Koulu tavoittaa koko ikäluokan, joten kouluissa tehtävä ennaltaehkäisevä työ seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan puuttumiseksi sekä nollatoleranssin varmistamiseksi on tärkeää. Tamperelaisissa kouluissa oppilaita ohjataan tunnistamaan heihin kohdistuva häirintä ja väkivalta sekä puolustamaan henkilökohtaisia rajojaan ja itsemääräämisoikeuttaan näissä tilanteissa. Tampereella on kouluissa vuodesta 2015 lähtien järjestetty kahdeksasluokkalaisille kerran vuodessa erityinen Sepäse-päivä, jossa aiheena ovat seksuaalisuus ja päihteet. Päivän aikana oppilaat käyvät 10 hengen ryhmissä läpi kaikkiaan neljä 45 minuutin kestoista ohjattua, toiminnallista rastia. Rastien teemoina ovat seksuaaliterveys, seurustelu ja päihteet, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti sekä turvataidot ja omat rajat.

Uhrien tukeminen keskiössä

Seksuaalirikollisuuden uhreiksi joutuneiden lasten ja nuorten tukeminen on tärkeää. Jos koulun tietoon tulee tilanteita, joihin liittyy seksuaalista väkivaltaa, tehdään asian selvittämiseksi yhteistyötä perheiden sekä poliisin, lastensuojelun tai muiden viranomaisten kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta, koulupsykologit ja -kuraattorit sekä nuorisotyöntekijät tarjoavat tukea ja keskusteluapua oppilaille, perheille ja koko kouluyhteisölle. Vanhemmat voivat olla yhteydessä myös Tampereen kaupungin perheneuvolaan, jos ovat huolissaan lapsen tai nuoren käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä tai perhe haluaa apua kriisitilanteeseen.

Opetushallitus julkaisi vuonna 2018 oppaan, jossa kouluja ja oppilaitoksia ohjeistetaan ennaltaehkäisemään ja puuttumaan seksuaaliseen häirintään. Oppaassa on konkreettisia toimintaohjeita seksuaaliseen häirintään puuttumisesta rehtoreille, opettajille, opiskeluhuollolle, opiskelijoille ja huoltajille. Opas löytyy opetushallituksen verkkosivuilta: Ulkoinen linkkiOpetushallituksen opas

Kunnilla ja muilla koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus laatia suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa sitä, miten seksuaalista häirintää ehkäistään, miten siihen puututaan ja miten suunnitelman toteutumista seurataan kouluissa. Myös tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän ja edellyttää siihen puuttumista. Terveydenhuoltolaki puolestaan velvoittaa tarkastamaan koulujen ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin. Tarkastus kattaa myös seksuaalisen häirinnän ja siihen liittyvät toimintatavat.

Tampereen kaupunki on laatinut kaltoin kohdellun lapsen kanssa työskenteleville käsikirjan, jossa on tietoa myös siitä, miten tulee toimia jos herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Käsikirja löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Nuorille tietoa sosiaalisen median vaaroista

Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kitkeminen sosiaalisen median kanavista on vaikeaa. Sosiaalisen median varjopuolista pitää puhua lapsille ja nuorille mediakasvatuksen osana, myös vanhempien on syytä keskustella lastensa kanssa sosiaalisen median vaaroista.

Kouluissa voidaan esimerkiksi käydä läpi konkreettisia toimintaohjeita tilanteissa, jotka oppilaat kokevat epämiellyttäviksi. Sosiaalisen median palveluissa on useimmiten mahdollisuus poistaa henkilöitä kontaktiverkosta. Loukkaavista sisällöistä ja epäasiallisesta toiminnasta voi myös ilmoittaa. Profiiliasetuksissa omien tietojen näkyvyyttä voi rajoittaa. Eri toimijat ovat tuottaneet aineistoja, joita koulut voivat hyödyntää aiheen käsittelyssä. Väestöliitto on toimittanut nuorille ja kouluille netin turvallisuuteen liittyvää materiaalia, jossa otetaan kantaa myös seksuaaliseen häirintään. Ulkoinen linkkiPelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeeseen voi ilmoittaa sukupuolisesti loukkaavasta, väkivaltaisesta tai rasistisesta toiminnasta. Nettipoliisi toimii sosiaalisessa mediassa jakaen tietoa ja tehden rikoksia ennaltaehkäisevää työtä. Kannattaa myös tutustua Ulkoinen linkkiEdu.fi-sivuston ohjeistukseen sosiaalisen median käytöstä . Myös Ulkoinen linkkiVäestöliiton verkkosivuilta löytyy vanhemmille hyvää materiaalia koskien lasten ja nuorten seksuaalikasvatusta.

Yhteystietoja, joihin lapset ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä mieltä painavissa asioissa

Tampereen kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta, koulupsykologit ja -kuraattorit sekä nuorisotyöntekijät

Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Koulukuraattorit ja -psykologit (perusopetus) Koulukuraattorit ja -psykologit (toisen asteen koulutus)
Tampereen kaupungin perheneuvola

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun vanhemmat ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä, perhe haluaa apua kriisitilanteeseen, perheenjäsenten välillä on ristiriitoja, perheessä harkitaan eroa tai tarvitaan apua erosta selviämiseen. Perheneuvolan puhelinpäivystys ja neuvonta antaa keskusteluapua ja ottaa vastaan ilmoittautumisia. Ajanvaraus: ma, ke klo 12–14 ja to klo 9–11, puh. 040 800 7910.

Terveyspalveluiden neuvonta

Tampereen kaupungin terveysasemat, opiskelijaterveydenhuollot sekä työterveyshuollot auttavat väkivaltaa kohdanneita ihmisiä. Terveyspalveluiden neuvonta ja ajanvaraus terveysaseman lääkärille ja sairaanhoitajalle joka päivä klo 7–22, puh. 03 10023, Prepaid-liittymistä 03 5657 0023.

Tampereen sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys toimii Tampereen kaupungin päivystävänä sosiaaliasemana ja antaa apua ja neuvontaa sosiaalisissa hätätilanteissa ympäri vuorokauden. Puh. 0500 625 990
Lastensuojeluilmoitukset arkisin klo 9-15 puh 040 568 5520
Sorinkatu 12 D
sosiaalipaivystys(at)tampere.fi
www.tampere.fi/sosiaalipaivystys
Instagram: tresosiaalipaivystys

Lähisuhdeväkivaltatyö

Tampereen sosiaalipäivystyksessä toimiva työpari tarjoaa lyhytkestoista tukea, ohjausta ja neuvontaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneille. Puh. 040 639 7899 ja 050 306 2314 arkisin klo 8.30-16, www.tampere.fi/lahisuhdevakivalta, Facebook: @lahisuhdevakivaltatyo.
Aikuissosiaalityön sosiaaliasema
Neuvonta: 03 5657 0200 ma-pe 9-14
Lapsiperheiden sosiaalityö
Neuvonta: 040 639 7979 ma-pe 12-13

Sisä-Suomen poliisilaitos

Tampereen pääpoliisiasema Poliisin palvelupäivystys
puh. 0295 414 975 ma-pe klo 8-17, la 10-14
Sorinkatu 12

Rikosuhripäivystys (RIKU), Pirkanmaan palvelupiste

RIKU auttaa ja tukee rikoksen, esimerkiksi väkivallan uhreja, heidän läheisiään ja todistajia selviytymään kokemuksestaan. Lisäksi RIKUsta saa neuvoja ja tukea rikosasian hoitamiseen.
Puh. 050 309 1551
sisasuomi(at)riku.fi
Nalkalankatu 12 G, 2. krs
Lisätietoja sivulla www.riku.fi.

Tampereen ensi- ja turvakoti

Turvakoti on lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden henkilöiden kriisivaiheen turvapaikka. Turvakodille voi tulla yksin tai perheen kanssa ikään tai sukupuoleen katsomatta. Turvakotiin voi hakeutua suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.
Mutkakadun turvakoti, puh. 050 309 9313 (24 h), Mutkakatu 38 B
Hämeenkadun turvakot, puh. 050 337 3205 (24h), Hämeenkatu 7 (Sis. Aleksanterinkatu 27 D)

Perhekulma puhurin väkivaltatyön palvelut

Tarjoaa apua kaikille osapuolille, kun parisuhteessa on riitaisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Palveluun voi hakeutua pienemmänkin huolen herättyä.
Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ puh. 050 572 8749 [email protected], aikuisten kanssa tehtävä työ puh. 050 343 9432 vanhemmuustyo(at)tetuko.fi.
Suvantokatu 1 D 56
www.tetuko.fi

Setlementti Tampere

Seksuaaliväkivaltatyön yksikkö Välitä! Kriisiapua ja ammatillisesti ohjattuja tukiryhmiä seksuaalista väkivaltaa kokeneille ja heidän läheisilleen. Puh. 045 279 8090 arkisin klo 9–15 (tai soittopyyntö).
valita-yksikko(at)setlementtitampere.fi
www.seksuaalivakivalta.fi
Setlementti Tampere ry, Nalkalankatu 12 G
Setlementti Tampere ry:n palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Kriisikeskus Osviitta

Osviitta on matalan kynnyksen auttamispaikka, jonne voi tulla keskustelemaan hankalissa elämäntilanteissa, joustavasti ja maksutta. Kriisiapua ja keskustelutukea antavat kriisityöntekijät sekä vapaaehtoiset tukihenkilöt.
Ajanvaraus puh. 0400 734 793, ma–to 9–20 ja pe 9–17
Sorinkatu 4 C, 2.krs.
osviitta(at)osviitta.fi
www.osviitta.fi

Suomen Punaisen Ristin nuorten turvatalo

Keskusteluapua nuorille ja vanhemmille. Puh. 040 556 6661.
Hämeenkatu 22 C
Avoinna päivittäin kello 17-10
turvatalo.tampere(at)redcross.fi

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin

puh. 116 111 (maksuton) ma–pe klo 14–20, la–su klo 17–20

Kaikki ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta: Ulkoinen linkkiwww.lapepirkanmaa.fi


Lisätietoja

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja
Jouni Perttula
puhelin 040 196 6512
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Veli-Matti Lahdenniemi