Siirry sisältöön

Hipposkylän täydennysrakentamisen vaihtoehdot nähtävillä

Julkaistu 15.9.2017 11.48

Kissanmaalla sijaitsevaan Hipposkylään suunnitellaan täydennysrakentamista. Tämän mahdollistamiseksi muutetaan alueen asemakaavaa. Asemakaavasta on valmisteltu kaksi luonnosvaihtoehtoa, joissa on kaksi erilaista ratkaisua maakunnallisesti arvokkaaksi todetun asuinalueen suojelun tasosta ja täydennysrakentamisen tavasta.

Suunnittelualue sijaitsee Itä-Tampereella noin kolmen kilometrin päässä keskustasta. Alueeseen kuuluu asuin- ja liikerakennusten kortteli sekä Hippospuistoa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,2 hehtaaria. Suunnittelualueella on 14 kaksikerroksista, huonokuntoista puista asuinkerrostaloa sekä tiilirunkoinen entinen saunarakennus.

Tampereen kaupunki rakennutti vuokratalot entisen Kosken maantien varrelle vuosina 1947 - 49. Alueella on kulttuurihistoriallista arvoa. Nykyisin alue on Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n vuokra-asuntokohde.

Hipposkylän puukerrostalot edustavat sotien jälkeisten Kalevan ja Kissanmaan kaupunginosien vanhinta rakennuskerrostumaa. Alueen korttelirakenne, ympäristö ja rakennuskanta ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisen ilmeensä.

Alueella on valmiina hyvät palvelut ja kunnallistekniikkaa sekä hyvät liikenneyhteydet. Lähimmät raitiotien pysäkit tulevat sijaitsemaan kävelyetäisyydellä suunnittelualueesta.

Kaksi asemakaavaluonnosta

Vaihtoehdossa 1 säilytetään kymmenen vanhaa kaksikerroksista puutaloa ja saunarakennus. Asemakaavan perusteella olisi mahdollista rakentaa kymmenen uutta asuinrakennusta. Näistä viisi korkeaa pistetaloa sijaitsevat Hervannan valtaväylän puolella ja kaksi alueen keskiosassa. Hippoksenkadun puolella on paikat matalammille lamellitaloille.

Uudelle katuliittymälle osoitetaan paikka Hippoksenkadulta Sudenkadun kohdalta. Kadulta jatkuu pyöräilyn ja kävelyn yhteys Hippoksenkadulta Hervannan valtaväylän varteen. Alueen keskellä kulkee virkistysreitti.

Liito-oravan olosuhteiden turvaamiseksi on esitetty kaavamääräykset. soveltuvat elinympäristöt Alueella on todettu liito-oravalle soveltuvaa puustoa, risupesiä ja kolopuita.

Liito-oravan jätöshavaintoja on tehty Kantakaupungin liito-oravaselvityksen (2017) ja asemakaavatasoisen selvityksen yhteydessä.

Vaihtoehdossa 2 alueella säilytetään viisi vanhaa kaksikerroksista puutaloa ja saunarakennus. Uusia asuinrakennuksia on asemakaavan perusteella mahdollista rakentaa yhdeksän. Hervannan valtaväylän puolella tulisi kolmen lamellikerrostalon kortteli ja alueen keskellä kaksi korkeaa pistetaloa ja kolmea matalampaa lamellikerrostalolle. Hippoksenkadun varrella on rakennuspaikat kahdelle nelikerroksiselle lamellitalolle.

Virkistysreitti kulkee alueen eteläreunalla. Liito-oravan olosuhteiden turvaamiseksi on esitetty kaavamääräykset. Hippoksenkadulta suunnittelualueelle on esitetty uusi tonttikatu hieman eri kohtaan kuin vaihtoehdossa 1. Kadulta jatkuu pyöräilyn ja kävelyn yhteys Hippoksenkadulta Hervannan valtaväylän varteen.

Vaihtoehdossa 1 uudisrakennusoikeutta muodostuu 29 000 kerrosneliömetriä. Suojellut rakennukset huomioon ottaen (6580 kerrosneliömetriä) vaihtoehdon kokonaisrakennusoikeus on 35 580 kerrosneliömetriä. Alueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa siis 26 kerrosneliömetriä.

Vaihtoehdossa 2 uudisrakennusoikeutta muodostuu myös 29 000 kerrosneliömetriä.Suojellut rakennukset (3580 kerrosneliömetriä) huomioon ottaen vaihtoehdon 2 kokonaisrakennusoikeus on 32 580 kerrosneliömetriä. Kokonaisrakennusoikeuden kasvu on 23 600 kerrosneliömetriä.

Vaihtoehdosta riippuen alueella voisi tulevaisuudessa asua noin 600 - 700 ihmistä. Nykyisin asukkaita on runsaat kaksisataa.

Yleisötilaisuus ja avoin esittely

Avoin yleisötilaisuus Kissanmaan Hipposkylän asemakaavoituksesta järjestetään keskiviikkona 27.9.2017 klo 17.30-19.30 Kissanmaan koulun ruokalassa, os. Hippoksenkatu 5. Erityisesti hipposkyläläisille suunnattu avoin esittelytilaisuus on sitä ennen keskiviikkona 20.9.2017 klo 12-14 Hippostuvalla, os. Hippoksenkatu 32.

Asemakaavan valmisteluaineisto eli kaksi kaavaluonnosta, niihin liittyvät havainnekuvat, selostus, rakentamistapaohje ja selvitysaineistoa ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla sekä palvelupiste Frenckellissä 5.10.2017 saakka.

Valmisteluaineistosta on mahdollista jättää mielipide luonnosvaihtoehtojen nähtävillä olon aikana. Seuraavassa vaiheessa luonnosvaihtoehtojen pohjalta kehitetään asemakaavaehdotus, joka asetetaan myös nähtäville arviolta tämän vuoden lopulla.

Hipposkylän kehittämiseen on liittynyt paljon vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa. Asemakaavamuutoksen aluksi alueella pidettiin yleisötilaisuus. Jo Hakametsän täydennysrakentamisen EHYT-yleissuunnitelman valmistelun yhteydessä järjestettiin asukkaille yleisötilaisuuksia sekä kysely.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019

Kaavoitusarkkitehti
Katariina Korte
puhelin 040 806 2647


Teksti Anna-Leea Hyry