Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaavaehdotus nähtäville neljänä karttana

Julkaistu 7.2.2017 18.22

Tampereen yleiskaavaehdotus hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville yhdyskuntalautakunnassa 7.2.2017. Yleiskaava oli viimeksi luonnoksena nähtävillä, ja saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella siihen on tehty muutoksia. Esitystapaa koskeva iso muutos on kaavakarttojen vähentäminen seitsemästä neljään. Kaupungin kasvun suuntia ja periaatteita osoittava yleiskaava koskee kantakaupunkia eli Teisko ei kuulu siihen.

Kartta: Kantakaupungin yleiskaava 2040:n aluerajaus
 

Yleiskaavaehdotus perustuu pääosin nähtävillä olleen yleiskaavaluonnoksen ratkaisuihin. Strategiset tavoitteet on yhdistetty maankäytön ja liikennejärjestelmän kanssa samalle yhdyskuntarakenne -kartalle. Viherympäristöä ja -palveluita koskeva kartta 2 ja kulttuuriympäristöä koskeva kartta 3 pysyivät pääosin saman sisältöisinä luonnosvaiheen kanssa. Kartalle 4 koottiin kestävää vesitaloutta, ympäristöterveyttä sekä yhdyskuntateknistä huoltoa koskevat teemat. Kaavan selostus on tarkistettu karttoja vastaavaksi ja kaavan vaikutusarviointia on täydennetty.

Kaavaehdotuksessa on nyt Kasvun vyöhyke, jolle ohjataan sekä asuntorakentamisen että yksityisten ja julkisten palveluiden sijoittumista. Kaavaehdotuksessa on myös tarkennettu keskusta-alueiden merkitsemistä sen mukaisesti, miten alueella olevan maankäytön ennakoidaan kehittyvän. Kaavaehdotuksessa Härmälään, Vuorekseen, Kaukajärvelle ja Kaleva/Hakametsään on merkitty paikallisen keskuksen kohdemerkintä.

Muutoksia kartoille

Kartoille on tarkistettu muun muassa keskuspuistoverkoston aluerajauksia. Ratkaisu huomioi luonnosta paremmin mm. liito-oravan ekologisen verkoston jatkuvuuden. Särkijärvellä ja Hervantajärvellä luonnoksessa esitetty alueiden maankäytön nykyistä laajempi kehittäminen ei ole mahdollista.

Niihamaan osoitettua ohjeellisen leirintäalueen sijaintia on tarkistettu. Uusi leirintäalue sijoittuu Alasjärven rantaan, johon on voimassa olevassa Kauppi-Niihaman osayleiskaavassa 2009 osoitettu yhteisöjen loma-asumiseen tarkoitettu aluevaraus. Lielahti-Hiedanrantaa koskevat kaavamerkinnät tarkistetaan valmistuneen selvitysaineiston pohjalta.

Kaavaluonnoksessa esitetyt ratkaisut on pidetty ehdotusvaiheessa ennallaan ratapiha-alueen, Ruotulan golfkentän ja Hankkion työpaikka-alueen kohdalla.

Myllypurossa kaavamerkinnät on tarkistettu vastaamaan alueelle vuonna 2008 hyväksyttyä osayleiskaavaa. Lisäksi yleiskaavaa on täydennetty kulttuuriympäristön arvojen huomioimista koskevalla yleismääräyksellä ja muinaismuistoja koskevan selvityksen tiedoilla.

Liikennejärjestelmän osalta kaavakarttojen tarkistukset kohdistuivat itäisen kehätien varren kehittämistarpeisiin. Liikenteen kehittämistä koskevat tarpeet on osoitettu kartalla kehittämisalueina luonnoksessa esitettyjen yhteyksien sijaan. Lähijunaseisakkeet esitetään luonnosvaiheen mukaisina.

Yleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville 15.2. - 17.3.2017. Nähtävillä olon aikana kaavasta pyydetään lausunnot ja siitä voi jättää muistutuksia. Yleiskaavaehdotus pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyihin kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon huhti - toukokuun aikana.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Kuvassa kantakaupungin yleiskaavan aluerajaus