Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta päätti asettaa Tampereen yleiskaavan luonnoksen nähtäville

Julkaistu 9.8.2016 19.02

Tampereen kantakaupungin yleiskaavan luonnos on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan tiistaina 9.8.2016 asettaa luonnoksen ja siihen liittyvän selvitysaineiston nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten yhdellä muutoksella.

Yhdyskuntalautakunta päätti puheenjohtajan esitysestä yksimielisesti, että kaavakartan merkintä Nokian moottoritiellä osuudella Vaitinaro - Raholan-Tesoman liittymä muutetaan merkinnäksi Moottoritie.

Kyseisen osuuden estevaikutusta kaupunkirakenteessa ja rannan saavutettavuudelle voidaan selvittää tavoitteena mahdollinen täydennysrakentaminen. Selvityksen lähtökohtana tulee olla, ettei ajoneuvoliikenteen välityskyky heikenny. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi liikennetilan jäsentämistä, nopeustason alentamista ja liittymien kehittämistä.

Yleiskaava on kantakaupungin aluetta koskeva maankäytön suunnitelma, jossa päätetään maankäytön aluevarauksista, liikenteen pääverkosta sekä periaatteista julkisten palveluiden verkon sijainniksi. Yleiskaava osoittaa kasvun suunnat ja periaatteet uusien asukkaiden, palvelujen, työpaikkojen ja kasvavan liikenteen sovittamiseksi kantakaupunkiin nykyisten asukkaiden elinympäristön laatua heikentämättä. Kaavan tavoitevuosi on 2040.

Kaavaluonnos esitetään seitsemällä kartalla. Kyseessä on uudenlainen, strategisen tason yleiskaava, jossa esitetään tulevan maankäytön tavoitteita pääpiirteissään. Tarkempi suunnittelu tehdään lähinnä asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavaratkaisu ja keskeisimmät vaikutukset on kuvattu kaavan selostuksessa. Lisäksi kaavaa varten on laadittu useita selvityksiä ja maankäytön kehityskuvia.

Yleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluu Tampereen alue siten, että se rajoittuu pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään. Muilta osin kantakaupunki rajautuu naapurikuntien rajoihin. Kantakaupungin maapinta-ala, 127 neliökilometriä, on 25 % koko kaupungin pinta-alasta. Tamperelaisista 98 % asuu kantakaupungissa.

Tampere kasvaa täydentyen

Yleiskaavassa varaudutaan kantakaupungin asukasmäärän kasvuun vähintään 60 000 uudella asukkaalla sekä useisiin kymmeniin tuhansiin uusiin työpaikkoihin. Kasvu on sijoitettavissa suurelta osin jo kertaalleen kaavoitettuun ja pääosin myös rakennettuun yhdyskuntarakenteeseen.

Täydentävän rakentamisen sovittaminen olemassa olevaan kaupunkiin auttaa palvelujen säilymistä asukkaiden lähellä sekä luo edellytyksiä kehittää ympäristön laatua. Yleiskaava myös mahdollistaa kantakaupungin alueiden kehittämisen tasapainoisesti niin itä- ja länsipuolilla kuin etelän suunnassa.

Yleiskaavassa Tampereen kaupunkirakenne jaetaan ydin- ja aluekeskusten, palvelujen ja asioinnin, työssäkäynnin sekä asumisen vyöhykkeisiin. Monipuolisiksi ja vetovoimaisiksi täydentyvien keskustojen lisäksi yleiskaava edistää eri puolilla kaupunkia olevien työ- ja toimipaikka-alueiden kehittämistä. Vahva elinkeinostrategia tukee yleiskaavan mahdollistamaa elinkeinojen kehittämistä.

Asuinalueita kehitetään ympäristöiltään laadukkaina ja kilpailukykyisinä. Uutta asuntorakentamista ohjataan ennen kaikkea hyvin saavutettaviin keskustoihin ja joukkoliikenteen vyöhykkeille. Asumisen alueet säilyvät pääosin asuntoalueina. Uusia alueita tulee kaupunkirakenteen reuna-alueille.

Kasvavaa liikennettä otetaan vastaan ensisijaisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn edellytyksiä kehittämällä. Mahdollinen raitiotie sekä joukkoliikennepainotteiset kadut keskustan ja aluekeskusten välillä muodostavat joukkoliikennekaupungin rungon. Kaupunkirakenteen täydentyminen ja seudun liikenteen kasvu edellyttävät myös ajoneuvoliikenteen sujuvuuden kehittämistä yhdessä tehokkaiden pysäköintiratkaisujen kanssa.

Nähtäville palautetta varten

Luonnos on tarkoitus asettaa nähtäville 18.8.2016 alkaen syyskuun loppuun saakka. Nähtävillä olon aikana on useita mahdollisuuksia antaa palautetta. Mielipiteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon. Kaupunki pyytää myös itse lausuntoja lukuisilta tahoilta.

Kaavaluonnoksesta järjestetään muun muassa asukastilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Saatuun palautteeseen vastataan ja jatkotyötä linjataan kaupunginhallituksessa. Sitten laaditaan varsinainen kaavaehdotus. Kantakaupungin yleiskaava 2040 valmistellaan hyväksyttäväksi valtuustokauden loppuun mennessä.

Yleiskaavaa on valmisteltu nyt noin kaksi vuotta, minä aikana on jo järjestetty runsaasti mahdollisuuksia mielipiteenvaihtoon kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa. Yleiskaavan tavoitteet hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 9.11.2015.


Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Suunnittelujohtaja
Taru Hurme
puhelin 040 806 2601

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja,
Apulaispormestari
Pekka Salmi
puhelin 050 565 8898


Teksti Anna-Leea Hyry