Siirry sisältöön

Katusuunnitelmia nähtävillä Ratapihankadusta ja Morkun aukiosta ympäristöineen

Julkaistu 11.4.2016 9.18

Tampereen Tammelaan tulevan uuden Morkun aukion, Ratapihankadun jatkeen ja siihen liittyvien katujen katusuunnitelmat ovat nähtävillä 25.4.2016 saakka. Suunnitelmat ovat osa uuden pohjois-etelä -suuntaisen keskustan kehäväylän valmiiksi rakentamista.

Morkun aukio Rongankadun alikulkuväylästä itään päin on uusi, kokonaisuuteen liittyvä kaupunkitila. Ratapihankadun ympäristöön Tammelan kohdalla on tulossa myös uutta täydennysrakentamista vastikään vahvistuneen asemakaavan mukaisesti.

Ratpihankadun linjaus oli pitkään auki, ja siihen haettiin monenlaisia vaihtoehtoja. Nyt toteutettavaan suoraan kadun linjauksen ratkaisuun kuuluu vanhan tavara-aseman siirto itään päin nykyisen Morkun rakennuksen paikalle. Pääosa alueen vanhasta rakennuskannasta säilyy ja suojellaan.

Morkun aukion ja Ratapihankadun toteutuksesta Väinölänkadun ja Itsenäisyydekadun välille on omat suunnitelmat. Myös Murtokadusta Tammelankadun ja Itsenäisyydenkadun välillä on uusi katusuunnitelma. Peltokatua uusitaan Väinölänkadun ja Itsenäisyydenkadun välillä, ja Tammelankatu on suunniteltu uudelleen Ratapihankadun ja Murtokadun välillä.

Kohteiden rakentamistyöt sisältyvät kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2016 vuosisuunnitelmaan ja alustavaan vuoden 2017 vuosisuunnitelmaan. Rakentamistyöt aloitettiin 2015 lokakuussa kadunrakentamisen alustavilla töillä.

Uusi kehäkatu

Ratapihankatu on uusi etelä-pohjoissuuntainen keskustan pääkatu. Se toimii pitkänmatkan liikennettä palvelevana läpiajokatuna ja keskustan kehäkatuna. Valmistumisen jälkeen sille siirtyy Tammelan puistokadun ja Kalevan puistotien liikennettä. Tällöin Tammelan ja Kalevan alueiden liikenne rauhoittuu nykytilaan verrattuna ja liikenteen aiheuttamat haitat vähenevät. Katu liittyy pohjoisessa Rantaväylään.

Alueellinen pyöräilyn pääreitti kulkee Naistenlahdenkadun ja Peltokadun itäreunaa pohjoisesta Lapintieltä etelään Murtokadulle ja Tammelankadulle. Reunakivi- ja varoitusaluejärjestelyt toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaisesti.

Kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty muun muassa katujen sijainnit sekä korkeusasemat. Kadut on suunniteltu korkeatasoiseen keskustaympäristöön sopiviksi huomioiden suurien liikennemäärien ja asemakaavan asettamat vaatimukset.

Ratapihankatu välillä Väinölänkatu–Itsenäisyydenkatu on noin 270 metriä. Liittymistä ja keskisaarekkeista johtuen kaistaleveydet vaihtelevat 3.25 ja 4.50 metrin välillä. Väinölänkadun ja Morkun aukion välillä kadun itäreunalla on 3,0–2,60 metriä leveä jalkakäytävä.

Tammelankadun eteläpuolella sijaitsee aukiomainen katualueen osa jonka pintamateriaalien, istutusten ja kalusteiden valinnassa on huomioitu viereinen Morkun aukio ja hotellikiinteistö. Ajoradan pintamateriaalina on asfaltti ja jalkakäytävän harmaa betonilaatoitus.

Alueellinen pyöräilyn pääreitti kulkee Naistenlahdenkadun ja Peltokadun itäreunaa pohjoisesta Lapintieltä etelään Murtokadulle ja Tammelankadulle.

Morkun aukio

Morkun aukio rajoittuu etelässä Tammelankatuun, idässä asuinkortteleihin, pohjoisessa keskustatoimintojen kortteliin, sekä lännessä Ratapihankatuun. Aukion eteläosaan sijoittuu seuratalo Morkun paikalle siirrettävä tavara-asema vuodelta 1907, sekä viereinen, säilytettävä asuinrakennus vuodelta 1902 ja niiden välinen piha-alue.

Aukion keskelle sijoittuu länsi–itäsuuntainen katumainen ajoyhteys Ratapihankadun ja Vellamonkadun välille. Aukion itäreunalle tulee katumainen ajoyhteys välille Vellamonkatu–Tammelankatu.

Aukiolle sijoittuu myös etelä–pohjoissuuntainen jalankulku- ja polkupyörätie Tammelankadulta ja Murtokadulta Peltokadulle. Aukion pohjoisosaan sijoittuu jalankulku- ja polkupyörätie Rongankadun alikäytävästä Vellamonkadulle. Korkeuserosta johtuen vaihtoehtoiseksi reitiksi on suunniteltu portaat. Aukiolle tulee tukimuureja ja keskelle terassoitu istutusalue.

Pintamateriaaleissa ja suunnitteluratkaisuissa on huomioitu korkeatasoisen keskustaympäristön vaatimukset. Ajoradan ja pyöräteiden pintamateriaalina on asfaltti. Jalankulkualueiden pintamateriaalina on graniittilaatta ja nupukivi.

Murtokatu, Peltokatu ja Tammelankatu

Nykyisiä katuja muutetaan katusuunnitelmilla asemakaavan toteuttamiseksi ja pidetään osittain ennallaan. Murtokadun suunnitelma koskee väliä Tammelankatu–Itsenäisyydenkatu.

Länsireunan eroteltu jalankulku- ja polkupyörätie pidetään nykyisellään. Ajorata palvelee katuun rajoittuvien kiinteistöjen ajoneuvoliikennettä. Ajorata kavennetaan 5,50 metrin levyiseksi leventämällä itäreunan jalkakäytävä 5,50 metriä leveäksi.

Peltokatu on nykyinen katu, jonka ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyjä Väinölänkadun ja Morkun aukion välillä muutetaan vastaamaan paremmin uusia liikennejärjestelyjä. Läpiajo Morkun aukion kautta Vellamonkadulle ja Peltokadulle katkaistaan. Katuosa tulee palvelemaan kevyttä liikennettä ja katuun rajoittuvien tonttien liikennettä.

Ajoradan leveys on 4,30 metriä. Kadun itäreunalle on suunniteltu eroteltu jalankulku- ja polkupyörätie. Kadun länsireunassa on jalkakäytävä. Kadunvarsipysäköinti ei enää ole sallittua.

Tammelankatu välillä Ratapihankatu–Murtokatu on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Kadun pituus on 60 metriä. Kadun eteläreunalle on suunniteltu eroteltu jalankulku- ja polkupyörätie.

Idän suunnasta on osoitettu 5 metriä leveä huoltoajoyhteys noin kadun puoleen väliin reunakivijärjestelyin. Lännen suunnasta Rata-pihankadulta ei ole osoitettua ajoyhteyttä. Muilta osin katu liittyy saumattomasti pohjoispuolen Morkun aukioon yhtenevällä tasauksella ja pintamateriaaleille.

Kaikki suunnitelmat ovat nähtävänä 25.4.2016 saakka verkkosivuilla ja palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B). Suunnitelmista voi jättää nähtävillä olon aikana muistutuksia kaupungin kirjaamoon.


Lisätietoja

Katusuunnitelmat/
Rakennuttajainsinööri
Petri Leppänen

Keskustan liikenneverkko/
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin +358405644518


Teksti Anna-Leea Hyry