Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Kolmenkulma, Tampereen kaupunki

Julkaistu 15.9.2021 0.01

Nähtävilläoloaika: 15.9.2021 - 21.10.2021 Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikkö on toimittanut ympäristö- ja rakennusjaostolle ympäristönsuojelulain 27 §:n ja maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen esirakentamiseen liittyvään maa-aineksen ottoon, kalliokiven louhintaan ja murskaukseen Myllypuron kaupunginosassa, kiinteistöllä 837-601-4-2. Lupia haetaan yhteiskäsittelyssä. Hakemusta on täydennetty siten, että lupaa haetaan vuoden 2025 loppuun. Aloittamislupaa haetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (ympäristönsuojelulaki 199 § ja maa-aineslaki 21 §).

Tiivistelmä toiminnasta ja vaikutuksista

Toiminta-alue sijaitsee valtatie 3:n varrella Tampereen ja Nokian rajalla Myllypurossa Kolmenkulman asemakaava-alueella (kiinteistö 837-601-4-2). Hankealueen kortteleissa 3660, 3661 ja 3660 tehdään asemakaavan mukaisen esirakentamisen edellyttäviä maa- ja kallioleikkauksia sekä louhitaan ja murskataan louhittua kalliota alueen rakentamiskäyttöä varten. Ottamisalueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria, josta otetaan yhteensä noin 190 000 k-m­ kalliokiviaineksia ja noin 53 000 k-m­ maa-aineksia. Suunnitelman mukainen alin louhinta- ja ottotaso on +139,7 (N2000). Kaivu- ja louhintasyvyys on enintään 10 metriä. Alueen puusto ja pintamaa on suurelta osin jo poistettu.

Hakemuksen mukaiset toiminta-ajat ovat maaleikkausta, kuormaus- ja kuljetustyöt maanantaista perjantaihin klo 6-22, louhinta-, räjäytys- ja poraustyöt maanantaista perjantaihin klo 8-16, lohkareiden ja maakivien murskaus- ja rikotustyö maanantaista perjantaihin klo 7-22.

Louhintatyöt (poraus, räjäytys, louhinta) tehdään vaiheittain ja Kaakkurijärvien Natura-alueen lintujen pesintäaikojen ulkopuolella 1.9.-15.4. Murskaus- ja kalliokiven rikotustyö tehdään vaiheittain ja yhden murskausjakson kesto on arviolta 3-6 viikkoa. Murskausasemat ovat liikuteltavia asemia, jotka tuodaan alueelle erikseen kutakin murskausvaihetta varten ja kuljetetaan pois murskausvaiheen jälkeen.

Työmaalla ei varastoida työkoneiden tarvitsemia polttoaineita, vaan koneet tankataan säiliöajoneuvosta. Koneiden kunnossapitoa varten tarvittavat kemikaalit, voiteluaineet, öljyt yms. varastoidaan tukitoiminta-alueelle sijoitettavassa varastotilassa. Koneiden ja kaluston huollot tehdään alueen ulkopuolisissa huoltopaikoissa. Toiminnassa ei muodostu tavanomaisessa maarakentamistyössä poikkeavassa määrin jätettä. Tavanomaiset jätteet ovat lähinnä pieniä määriä sekajätettä ja vaarallista jätettä.

Toiminnan ympäristövaikutukset liittyvät louhintatöiden melu- ja pölyhaittoihin. Lähellä oleviin kohteisiin kohdistuvat meluhaitat ovat tavanomaisten maarakentamistöiden äänten lisäksi yksittäiset räjäytystöiden äänet sekä poraus-, murskaus- ja rikotustyön yhteydessä syntyvät kolinat. Melun leviämistä ehkäistään sijoittamalla murskauslaitos ja maa-ainesvarastokasat siten, että ne estävät melun ja pölyn leviämistä. Murskauksen meluvaikutuksia ehkäistään korttelien 3660 ja 3661 alueilla suojavallien avulla. Haitat ovat tilapäisiä ja toiminnanaikaisia ja rajoittuvat pääosin työmaa-alueelle. Toimintaa varten tehdyn melumallinnuksen mukaan melun raja-arvot eivät ylity lähialueiden herkissä kohteissa. Kiviaineksen murskauksessa ja käsittelyssä muodostuvan pölyn leviämistä ehkäistään kastelun avulla. Alueelle kulkeva tiestö pidetään toiminnan aikana nykyisen laadun mukaisessa kunnossa ja tiestöä puhdistetaan ja kastellaan pölyämisen ehkäisemiseksi tarvittaessa.

Lähin asuinrakennus sijaitsee yli 600 metrin päässä ja lähin loma-asunto Haukijärven rannalla yli 1,2 kilometrin päässä toiminta-alueen rajalta. Muut herkästi häiriintyvät kohteet sijaitsevat lähimmillään noin 2 kilometrin päässä.

Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottamisalueen välittömään läheisyyteen sijoittuu viitasammakkoalue. Toiminnan ja viitasammakkoalueen välille jätetään tarvittava suojavyöhyke ja viitasammakkoalueen nykyisten olojen turvaamiseksi rakennetaan erillisessä suunnitelmassa esitettyjä rumpuja ja luonnollisia kulkureittejä. Lisäksi hankealueen läheisyydessä on kaksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta (Kaakkurijärvien alue noin 1,3 kilometrin päässä ja Myllypuron Natura-alue noin 1,8 kilometrin päässä). Lähimmät suojelualueet ovat noin 100 metriä alueen pohjoispuolelle Leppiojan luonnonsuojelualue ja samaan kokonaisuuteen kuuluva Leppioja-niminen luonnonsuojelualue. Hankealueen eteläpuolella noin 100 metrin etäisyydellä on Juhansuon lehmusmetsikön luonnonsuojelualue.

Hulevesiselvityksen mukaisilla hulevesien hallintatoimien avulla voidaan rajoittaa kuormituksia siten, ettei toiminnalla ole todennäköisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Myllypuron Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypeille eikä lajeille eikä Natura-alueen eheys ole uhattuna. Hulevesien hallitsemiseksi rakennetaan kaksi hulevesien laskeutusallasta. Alueen hulevesistä tehdään tarkkailua.

Hakemuksen mukaiseen toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Lisätietoja asiassa antaa hakijan yhteyshenkilö hankeinsinööri, Matti Pokkinen, [email protected], puh. +358 40 806 3199

Asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus on julkaistu 15.9.2021 Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Olennaiset hakemusasiakirjat ovat nähtävinä tämän kuulutuksen liitteenä 15.9.-21.10.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä lupahakemuksesta kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana 15.9.-21.10.2021 osoitteeseen: [email protected] tai Tampereen kaupungin kirjaamo, PL 487 (Käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C), 33101 Tampere. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Muistutuksessa tulee mainita asian diaarinumero TRE:2497/10.00.03/2021.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352, sähköpostiosoite [email protected]

Asian ratkaisee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto.

Tampereella 15.9.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO