Siirry sisältöön

Asuminen

Valokuva: Kahvin keitossa.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Kun kotona asuminen ei ole enää onnistu kotihoidon palvelujen avulla, hakeudutaan yleensä palveluasuntoon:

  • Palveluasumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja hoitoa kuin tavanomaiseen asuntoon voidaan järjestää.
  • Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua tarvitseville, joiden hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Ikäihmisille tarkoitettuja palveluasuntoja on sekä yksityisissä että kaupungin omissa palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa. Palvelutalossa tai ryhmäkodissa on esteetön asuinympäristö. Tarjolla on yksiöitä ja kaksioita sekä ryhmäkotiasuntoja.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään kaikki apu, jota asukas tarvitsee esim. avuntarve koskien ruokahuoltoa, sairauksien hoitoa, siivoamista tai asiointia.

Palvelutaloissa asutaan vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa: asukas maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Ne maksetaan suoraan vuokranantajalle. Kunta perii palvelumaksun, joka on korvausta asukkaan käyttämistä palveluista. Sen suuruus määräytyy palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjatun palvelun määrän ja asukkaan maksukyvyn mukaan.

Pohditko palveluasumista?
Kotitori ja kotihoidon asiakasohjausyksikkö ovat ensimmaisiä tahoja, joista voi kysyä palveluasumisesta:

Kotitori-palvelupiste

Kotihoidon asiakasohjaajien yhteystiedot

Pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa ikäihminen muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin toistaiseksi. Tarvittaessa ikäihminen voi saada kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja perhekotiin.

Laitoshoito vanhainkodissa

Vanhainkotihoitoa annetaan Tampereella Koukkuniemen vanhainkodissa. Koukkuniemen vanhainkoti palvelee ikäihmisiä, jotka eivät kykene alentuneen toimintakykynsä vuoksi asumaan omassa kodissaan kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen turvin.

Vanhainkotihoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon myöntämisen perusteet

Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteereiden avulla varmistetaan kuntalaisten yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus hoitopaikkaa hakiessa. Niiden pohjalta asiakasohjauksen sosiaalityöntekijät pystyvät kohtelemaan asiakkaita tasapuolisesti. Kriteerien laadinnalla on pyritty varmistamaan, ettei kukaan ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa tarvitseva jää hoitoa vaille.

Hakeutuminen pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi silloin, kun vanhuksen toimintakyky on laskenut niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu runsaidenkaan kotiin annettavien palvelujen ja apujen turvin. Ympärivuorokautiseen pitkäaikaiseen hoitoon hakevan vanhuksen toimintakyky ja palvelujen tarve selvitetään monipuolisesti.


Katso myös