Siirry sisältöön

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksua koskeva lainsäädäntö

Laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) on tullut voimaan 1. tammikuuta 2012. Tämän lain nojalla saadaan määrätä pysäköintivirheestä pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (86/2000) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta ja maastoliikennelain (1710/1995) 4 § 1 momentin nojalla.

Pysäköintivirhemaksun maksaminen

Pysäköintivirhemaksun suuruus on 1.5.2019 alkaen 1. vyöhykkeellä 80 € ja muualla 60 €.

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan maksukehotus kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tekemispäivästä. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla. Pysäköinninvalvojan on silloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa kuluessa maksuvaati- muksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse. Pysäköintivirhemaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Laki ajoneuvon siirtämisestä 5 § 3. mom. antaa pysäköinninvalvonnalle mahdollisuuden siirtää ajoneuvo kaupungin varastoalueelle kun ajoneuvolla on viidestä eri teosta määrätty pysäköintivirhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joihin ei voi hakea muutosta.

Siirretty ajoneuvo luovutetaan Trafiin merkitylle omistajalle/haltijalle kun kaikki ajoneuvolle määrätyt avoinna olevat pysäköintivirhemaksut sekä hinaus/varastointikulut ovat maksettu. Varastosiirretyt ajoneuvot voi lunastaa ainoastaan pysäköinninvalvonnan tomistoaikaan.

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tai maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus säädetyn maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle.

Oikaisuvaatimus ei pidennä pysäköintivirhemaksun maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään maksettu summa palautetaan maksajalle.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista noudattaen, mitä laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (5.7.2019/808) on säädetty.

Sähköisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä joko pysäköintivirhemaksun QR-koodia käyttäen tai iparkki.com osoitekentän kautta, jotka löytyvät pysäköintivirhemaksulomakkeesta.

Jos esität oikaisuvaatimuksen sähköpostilla ([email protected]), viestissä on oltava pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero, oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja osoite mihin kirjallinen päätös asiasta postitetaan sekä perustelut oikaisuvaatimukselle.

Pysäköinninvalvonta
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33100 Tampere