Siirry sisältöön

Nurmi-Sorilan osayleiskaava

Kartta: Nurmi-Sorilan kaava-alue kartalla.

Nurmi-Sorila sijaitsee Näsijärven rannalla n. 12 km:n etäisyydellä Tampereen keskustasta koilliseen Jyväskylään johtavan valtatie 9:n pohjoispuolella. Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue on osa pohjoista suuraluetta, sisältäen osia Nurmin, Sorilan ja Aitoniemen tilastoalueista. Suunnittelualue käsittää noin 17 km2 Sorilan ja Nurmin kyläkeskusten ympäristössä.

Alueen halkaisee Kaitavedentie (MT 338), jonka varressa Nurmin ja Sorilan kyläkeskukset sijaitsevat. Asutus ja palvelut ovat keskittyneet kyläkeskuksiin. Avoimet viljelyspellot ja vanhat taloryhmät muodostavat alueen maaseutumaisen kulttuurimaiseman. Alueella on asukkaita noin 700. Nurmi-Sorilassa on myös loma-asutusta.

Lainvoimainen kaava

Nurmi-Sorilan osayleiskaava tuli voimaan 12.12.2016 annetulla kuulutuksella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.8.2015 (157§) osayleiskaavaehdotuksen. Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan Hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2015 (289 §) esittää valtuuston päätettäväksi, että kaavaehdotus hyväksytään.

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 9.6.2015 (155 §) Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotuksen 1.6.2015 hyväksymisestä sekä esittämisestä edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus 25.9.2014

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville kokouksessaan 30.9.2014 (261§).

Kaavaehdotukseen (25.11.2009) on tehty lausuntojen ja muistutusten perusteella muutoksia, joiden takia se asetettiin uudelleen nähtäville. Kaavaehdotukseen tehdyt merkittävät tarkistukset kohdistuvat Näsijärveen ulottuvien niemien alueille sekä Kaitavedentien itäpuolelle. Lisäksi kaavaehdotukseen on tehty tarkistuksia katu- ja tiealueiden rajauksiin sekä tarkistettu ja lisätty kiinteiden muinaisjäännösten rajauksia ja merkintöjä.

Osayleiskaavaehdotus oli edellisen kerran nähtävillä alkuvuodesta 2010.

Aineisto

Osayleiskaavaehdotus 25.11.2009

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2009 asettaa nähtäville Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotuksen.

Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotus ja valmisteluaineisto oli nähtävillä 17.12.2009 – 5.2.2010 välisen ajan. Aineistoon voi edelleen tutustua näillä sivuilla.

Aineisto

Selvityksiä ja suunnitelmia

Aurinkokaupunki -hanke

Nurmi-Sorilan uudesta kaupunginosasta voidaan rakentaa ekotehokas ja vähähiilinen kaupunginosa, mutta se edellyttää määrätietoista suunnittelua ja lukuisia eri asioihin vaikuttavia ratkaisuja. Tähän päädyttiin hankkeen toteutussuunnitelmassa, joka syntyi hankkeen lopputuloksena.

Aurinkokaupunki Nurmi-Sorila hankkeen rahoittivat Tampereen kaupunkiympäristön kehittäminen, ECO2 ja Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma. Mukana olivat myös Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tredea Oy. Hanke käynnistyi lokakuussa 2010 ja konsultteina toimivat Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Pacsdata Oy.

Ympäristö- ja maisemaselvitys

Raportit tummaverkkoperhosen esiintymisestä alueella

Lepakkokartoitus

Maisema- ja viherverkkosuunnitelma

Maaperän rakennettavuusselvitys

Aitolahden kulttuuriympäristöinventointi

Arkeologinen inventointi

Teknisen huollon yleissuunnitelma

Hulevesiselvitys

Liikennemallitarkastelu

Meluselvitys

Projektisaldo

Keskustan kaavarunko ja ideasuunnitelma

Diplomityöt

Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Vanhat pöytäkirjat ja niiden otteet ovat saatavissa Tampereen kaupungin kirjaamosta.
Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487