Siirry sisältöön

Kartta 2

Keskustan strategisen osayleiskaavan liikennekartan merkinnät ja määräykset.

Korkein hallinto-oikeus kumosi 7.1.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 7.4.2017 (nro 17/0114/2) kaavapäätöksen osittaisesta kumoamisesta. Osayleiskaava kuulutettiin voimaan 2.6.2017 ja 16.1.2019

Yleismääräys

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee parantaa kävely-yhteyksien jatkuvuutta, sujuvuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Suunnittelussa on edistettävä kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta.

Asemakeskus

Asemakeskuksen karttamerkintä, joka on violetti ympyrä. Reunaviiva on musta.

Asemakeskus on ihmisvirtojen, joukkoliikenteen käyttäjien ja eri liikennemuotojen solmukohta. Kaikkien alueella tehtävien suunnitelmien ja toimenpiteiden on tuettava sujuvia, viihtyisiä ja esteettömiä liikenteen ja muita palveluita. Asemakeskusta kehitetään myös lentoliikenteen palveluterminaalina.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen rautatieaseman alue. Nimitys Asemakeskus korostaa sitä, että tavoitteena on sijoittaa linja-autoliikenteen kaukoliikenne rautatieaseman yhteyteen. Asemakeskus voi toimia myös merkittävänä lentoliikenteen terminaalina.

Joukkoliikenteen laatukäytävä

Joukkoliikenteen laatukäytävän karttamerkintä, joka on musta paksu viiva.

Laatukäytävän varrella tehtävien toimenpiteiden on tuettava joukkoliikenteen sujuvuutta. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä pysäkeille ja pyöräpysäköintiä pysäkkien välittömässä läheisyydessä on kehitettävä hyvän saavutettavuuden näkökulmasta. Joukkoliikenneväline voi olla myös raitiotie.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu joukkoliikenteen kehittämisen ja käytön tehostamisen kannalta tärkeät laatukäytävät. Suurin osa laatukäytävistä on jo nykyisellään kaupungin joukkoliikenteen pääreittejä. Osalle kaavakartalla osoitetuista laatukäytävistä suunnitellaan raitiotietä.

Rautatie

Rautatien karttamerkintä. Paksussa viivassa vaihtelevat valkoinen ja musta raita, reunaviiva on musta.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu valtakunnallinen rata etelään (Helsinki), itään (Jyväskylä) ja länteen/pohjoiseen (Pori ja Oulu).


Kävelykeskustana kehitettävä hitaan liikkumisen alue

Kävelykeskustana kehitettävä hitaan liikkumisen alue -karttamerkintä. Valkoinen alue, jolla on oranssi paksu reunaviiva ja sisällä ohut oranssi vinoraidoitus.

Liikenneympäristöä on kehitettävä kävelyn ehdoilla. Alueella on parannettava jalankulkijoiden olosuhteita viihtyisien, monipuolisten, laadukkaiden ja esteettömien kävelyalueiden, kävelypainotteisten katujen, kävelykatujen ja –reittien avulla. Aluetta on kehitettävä keskustan liikenneverkkosuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Maanalaisen pysäköintiverkoston toteuttamisen myötä alueen kadunvarsien pysäköintipaikkoja vähennetään. Alueen kaupunkivihreää on vahvistettava. Hitaan liikkumisen alueella pyöräily on ohjattava ajoradoille lukuun ottamatta pyöräilyn pääreittejä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä ja määräyksellä on osoitettu Tampereen ydinkeskustan alue. Kaavassa ei yksityiskohtaisesti määritellä, mitä katuja suunnitellaan kävelykatuina ja millä kaduilla kävelyn olosuhteita kehitetään muilla tavoin. Vuonna 2013 valmistuneessa Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa on esitetty katukohtainen suunnitelma eri katujen tulevasta luonteesta hitaan liikkumisen alueella. Keskustan yleiskaavassa hitaan liikkumisen alue on osoitettu laajempana kuin keskustan liikenneverkkosuunnitelmassa.

Maanalainen pysäköintilaitosverkosto ja sen laajenemisalueet

Maanalainen pysäköintilaitosverkosto ja sen laajenemisalueet. Pysäköintilaitosverkosto on tumman violetti alue. Pysäköintiverkoston laajenemissuunnat on osoitettu vaaleamman violetilla värillä, jossa on reunaviivana tumman violetti katkoviiva.

Pysäköintiä on kehitettävä ydinkeskustan maanalaisen huollon ja pysäköinnin yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Aluevaraukset on huomioitava suunniteltaessa maanalaista maankäyttöä ja toimintoja. Pysäköintilaitosten paikat korvaavat maantasopaikoitusta siten, että keskustan kehän sisäpuolella olevista kadunvarsipaikoista poistetaan vähintään puolet.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä ja määräyksellä on osoitettu ydinkeskustan nykyinen ja tuleva yhtenäinen pysäköintiverkosto. Kaavakartalla esitetty pysäköintiverkko pohjautuu vuonna 2013 valmistuneeseen Tampereen ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelmaan ja Kunkun parkin tarkempaan suunnitteluun.

Maanalainen pysäköintilaitos

Maanalainen pysäköintilaitos -karttamerkintä, joka sininen neliö. Neliöllä on paksu violetti reunaviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu yhtenäiseen pysäköintiverkkoon kuulumattomat merkittävät uudet pysäköintilaitokset. Merkintä on osoitettu Tammelantorille ja Pyynikintorille. Pysäköintilaitokset liittyvät ensisijaisesti Tammelan ja Amurin täydennysrakentamiseen.


Yhteystarve maanalaiseen pysäköintiin

Yhteystarve maanalaiseen pysäköintiin -karttamerkintä. Paksu violetti kaksipäinen nuoli. Nuolessa on katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu useita maanalaiseen pysäköintiin johtavia yhteystarpeita. Lisäksi merkinnällä on osoitettu Frenckellinparkin ja Kunkunparkin maanalainen yhteystarve. Suuaukkojen paikat ratkaistaan ja vaikutusarviointi tehdään tarkemmassa suunnittelussa.

Hämeenkatu

Hämeenkatu-karttamerkintä, joka on paksu oranssi katkoviiva.

Jalankululle ja joukkoliikenteelle varattu katu, jolla pyöräily on mahdollista. Katutilaa on kehitettävä siten, että jalankulun asema paranee.

Merkinnän kuvaus: Hämeenkadun kaavamääräys on keskustan liikenneverkkosuunnitelman periaatteiden mukainen. Hämeenkadun muutos jalankululle ja joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi edellyttää asemakaavan muuttamista. Hämeenkadun kaupunkiympäristöön liittyviä asioita on ohjattu maankäyttökarttaan liittyvässä kaavamääräyksessä.

Urbaani jalankulkuakseli

Urbaani jalankulkuakseli -karttamerkintä. Kaksipäinen oranssi kaksipäinen nuoli, jossa on katkoviiva.

Jalankulun olosuhteita on parannettava viihtyisien kävelyalueiden, kävelykatujen ja kävelypainotteisten katujen avulla. Jalankulkuakselin varrella olevan maankäytön ja toimintojen on tuettava akselin elävyyttä ja aktiivisuutta. Jalankulkuakselin toteutuksen tulee edistää kivijalkakauppaa ja sen toimintamahdollisuuksia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kuninkaankatu, Aleksis Kiven katu, Tuomiokirkonkatu sekä Pinninkatu Tammelantorin ja Tampereen yliopiston välillä. Merkinnällä on korostettu hitaan liikkumisen alueella reittejä, joita kehitetään ensisijaisesti kävelykatuina tai –alueina.

Tärkeä jalankulun reitti

Tärkeä jalankulun reitti -karttamerkintä, joka keltaisista pisteistä muodostuva katkoviiva.

Reitin laatua ja jatkuvuutta on parannettava.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu jatkuvat jalankulun reitit Näsijärven ja Pyhäjärven rantojen suuntaisesti, Tammerkosken rannoilla (järveltä järvelle) sekä yhteydet Kaupin, Pyynikin ja Iidesjärven virkistysalueiden välillä. Merkinnällä on osoitettu konkreettisesti, missä maankäyttökartan kehitettävien viher- ja virkistysvyöhykkeiden reitit sijaitsevat. Lisäksi merkinnällä on osoitettu kyseisiä reittejä täydentäviä jalankulun reittejä. Reittien laadun parantaminen tarkoittaa mm. niiden viihtyisyyden ja vihreyden lisäämistä.

Jalankulun yhteystarve

Jalankulun yhteystarve -karttamerkintä, joka on paksu ruskea kaksipäinen nuoli.

Yhteyden toteuttamisedellytykset on tutkittava tarkemmassa suunnittelussa. Liikenneväylien ja vesistöjen kävelylle aiheuttamaa estevaikutusta on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu sekä puuttuvia jalankulun yhteyksiä että yhteyksiä, joissa on tarve vähentää muun liikenteen kävelylle aiheuttamaa estevaikutusta. Estevaikutuksen pienentäminen edellyttää siltaa (merkinnät vesistöjen kohdalla), yli- tai alikulun rakentamista (merkinnät rata-alueen kohdalla) tai olevan liikkumisympäristön kehittämistä. Erityisesti vesistöjen ja rata-alueiden kohdalla yhteyden toteuttamisedellytykset on tutkittava tarkemmassa suunnittelussa.

Valtakunnallinen moottoriajoneuvoliikenteen pääväylä (vt12) ja pääväylän maanalainen osuus (Rantaväylän tunneli)

Valtakunnallinen moottoriajoneuvoliikenteen pääväylä (vt12) ja pääväylän maanalainen osuus (Rantaväylän tunneli)  -karttamerkintä. Pääväylä on violetti alue ja sen maanalainen osuus violeteista ja valkoisista pystyraidoista muodostuva alue.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Paasikiven-Kekkosentie ja sen rakenteilla oleva maanalainen osuus, Rantaväylän tunneli.Eritasoliittymä

Eritasoliittymän karttamerkintä, joka om valkoinen ympyrä, jossa on violetti paksu reunaviiva.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Rantaväylän tunnelin päihin rakennettavat Naistenlahden ja Santalahden eritasoliittymät.Maanalainen eritasoliittymä

Maanalainen eritasoliittymä -karttamerkintä, joka valkoinen ympyrä, jossa on violetti paksu katkoviiva reunaviivana.

Eritasoliittymästä voidaan toteuttaa yhteydet maanalaiseen pysäköintiverkostoon ja katuverkkoon.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Rantaväylän tunneliin liittyvä ns. Näsinkallion eritasoliittymä sekä Ratapihankadun ja Kanslerinrinteen liittymän alle suunniteltu kiertoliittymä. Kummastakin liittymästä on osoitettu yhteystarve maanalaiseen pysäköintiin. Näsinkallion eritasoliittymästä voidaan toteuttaa yhteys myös katuverkkoon.

Keskustan kehä

Keskustan kehän karttamerkintä, joka on sininen paksu viiva.

Kehän liikenteellinen toimivuus on turvattava kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhteydet maanalaiseen pysäköintiin rakennetaan kehän yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen.

Merkinnän kuvaus: Keskustan kehä muodostuu Hämeenpuistosta, Satakunnankadusta, Rautatienkadusta, Vuolteenkadusta ja Tampereen valtatiestä. Keskustan kehän toimivuus on varmistettava erityisesti kehän kulmapisteissä sijaitsevien risteysten ja kehään liittyvien katujen risteysalueiden riittävällä kaistamäärällä ja liikennevalojen optimoinnilla. Tulevaisuudessa myös Ratapihankatu ja mahdollisesti myös Yliopistonkatu / Tammelan puistokatu tulevat olemaan osa keskustan kehää.

Keskustan pääkatu

Keskustan pääkatu -karttamerkintä, joka on vaalean violetti paksu viiva.

Työ- ja asiointiliikenteen pääyhteys, jota koskevissa suunnitelmissa on huomioitava keskustan kehän sujuva saavutettavuus.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu nykyiset pääkadut, suunnitteilla oleva Ratapihankadun pohjoisosa ja kytkös Ratapihankadulta keskustan kehälle. Keskustan yleiskaavassa pääkatuverkko on esitetty keskustan liikenneverkkosuunnitelman mukaisesti.

Seudullinen pyöräilyn pääreitti

Seudullinen pyöräilyn pääreitti -karttamerkintä, joka on paksu katkoviiva. Siinä vaihtelevat vihreä ja valkoinen väri.

Pääreitin laatua on parannettava erottamalla jalankulku ja pyöräily omille väylille. Liittymissä on parannettava turvallisuutta ja sujuvuutta.

Merkinnän kuvaus: Seudulliset pääreitit ovat laatukäytäviä, jotka mahdollistavat keskustaan saapumisen lisäksi keskustan sujuvan ohittamisen.

Keskustan pyöräilyn pääreitti

Keskustan pyöräilyn pääreitti -karttamerkintä. Pistekatkoviivassa vuorottelevat vihreä ja valkoinen väri.

Pääreitin laatua on parannettava erottamalla jalankulku ja pyöräily pääsääntöisesti omille väylilleen. Liittymissä on parannettava turvallisuutta ja sujuvuutta.

Merkinnän kuvaus: Keskustan pääreitit liittyvät seudullisia pääreittejä enemmän keskustan sisäiseen liikkumiseen.

Keskitetty pyöräpysäköinti

Keskitetty pyöräpysäköinti -karttamerkintä. Musta piirroskuva pyöräilijästä.

Pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti sisätilaan tai katoksen alle.

Merkinnän kuvaus: Keskitettyä pyöräpysäköintiä on osoitettu pyöräliikenteen tärkeisiin solmukohtiin. Asemakeskuksen läheisyyteen osoitettu keskitetty pyöräpysäköinti korostaa pyöräilyä matkaketjun osana: polkupyörällä asemalle ja siitä eteenpäin junalla tai kaukoliikenteen bussilla. Asemakeskuksen yhteyteen osoitettu keskitetty pyöräpysäköinti (rautatieaseman, Sorin sillan ja Rongantunnelin luona) toteutetaan alueen muiden muutostöiden yhteydessä. Keskustorin pohjoisosaan osoitettu pysäköinti kytkeytyy ns. Molinin tontin suunnitteluun. Keskustorin eteläosassa on mahdollista lisätä pyöräpysäköintiä, kun joukkoliikenteen kehittämisen myötä Keskustorin pysäkkikatoksista voidaan luopua. Muut pyöräpysäköintimerkinnät liittyvät pääosin maankäytön kehittämiseen. Keskitetyn pyöräpysäköinnin toteuttaminen on ensisijaisesti kaupungin vastuulla.

Satama/venesatama

Satama/venesatama-karttamerkintä, jossa on kaksi mustaa piirroskuvaa purjeveneistä aallokossa.

Sataman häiriötön toiminta on otettava huomioon suunniteltaessa lähiympäristön maankäyttöä sekä uusia kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu laivaliikenteen käytössä olevat Laukontorin ja Mustanlahden satamat, purjehtijoiden ja muiden veneilijöiden käytössä oleva Naistenlahden satama ja veneilijöiden käytössä oleva Ratinanrannan satama.

Matkustajaliikenteen laivareitti

Matkustajaliikenteen laivareitti -kaavamerkintä, joka on mustista palloista muodostuva katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu tärkeät laivareitit Laukontorin ja Mustanlahden satamista. Merkintä korostaa satamien toiminnan huomioimista mm. suunniteltaessa uusia kävely-yhteyksiä vesialueiden kautta.