Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaava 2040

Osin voimassa oleva yleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040. Yleiskaavan voimaantulosta päätettiin kaupunginhallituksessa 17.9.2018 ja se kuulutettiin voimaan 20.9.2018 muilta paitsi alla mainituilta osin:

1. Kaavakartalla 1 Paasikiventien pohjoispuolella sijaitseva keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunut alue.
2. Kaavakartalla 1 VAK-ratapihan alueella olevat palvelujen ja työpaikkojen sekoittunut alue ja keskustatoimintojen alue sekä etelän kasvusuuntaa ja kasvun vyöhykettä koskevat kehittämisperiaatemerkinnät.
3. Kaavakartan 1 yleismääräys, jonka mukaan yleiskaavan RA- ja R-alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen sekä rakennusoikeuden määrää koskevat määräykset.
4. Kaavakartalla 1 Kalevan RKY-alueella olevat kehittämisperiaatemerkinnät kasvun vyöhyke ja elinvoiman vyöhyke.
5. Iidesjärven osayleiskaava-alue.

Muutoksenhakuprosessi

yleiskaavakartta

Yleiskaavan sisältö pohjautuu valtuustokauden 2013–2017 kaupunkistrategian linjauksiin. Siinä tunnistetuista muutos-haasteista on paneuduttu kasvun hallinnan ohella elinkeinoelämän toiminta-edellytysten turvaamiseen, ympäristövaatimusten kiristymiseen, luonnon moninaisuuden kaventumiseen, ilmastonmuutoksen hillintään sekä alueellisen eriytymisen ehkäisyyn. Yleiskaavassa maankäyttöä, liikennettä, asumista ja palveluja on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena vähähiilisen tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on ohjata suurin osa tavoitellusta asukasmäärän kasvusta (n. 60 000) hallitusti jo kertaalleen kaavoitettuun ja rakennettuun kaupunkiin. Tamperetta kehitetään yleiskaavan pohjalta tasapuolisesti siten, että kaupunkirakenne ydinkeskustan länsi-ja itäpuolilla tasapainottuu. Kasvu on ohjattu keskustojen ja joukkoliikennealueiden muodostamaan verkottuvaan rakenteeseen, mikä parantaa palvelujen saavutettavuutta ja edistää toiminnallista monipuolistumista.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi 10.7.2018 antamallaan päätöksellä nro 18/0259/2 kantakaupungin yleiskaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen seuraavilta osin:
- Kaavakartalla 1 Paasikiventien pohjoispuolella sijaitseva keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunutta aluetta koskeva kaavamerkintä (Hiedanranta)
- Kaavakartalla 1 VAK-ratapihan alueella olevat palvelujen ja työpaikkojen sekoittunutta aluetta ja keskustatoimintojen aluetta osoittavat merkinnät sekä etelän kasvusuuntaa ja kasvun vyöhykettä koskevat kehittämisperiaatemerkinnät.
- Kaavakartan 1 yleismääräys, jonka mukaan yleiskaavan RA ja R -alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen sekä rakennusoikeuden määrää koskevat määräykset.
- Kaavakartalla 1 Kalevan RKY-alueella olevat kehittämisperiaatemerkinnät kasvun vyöhyke ja elinvoiman vyöhyke
Tampereen kaupunki on lähettänyt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemuksen ja valituksen koskien kaikkia neljää hallinto-oikeudessa kumottua kohtaa.

Kantakaupungin yleiskaava 2040 ehdotus aineisto (kv 15.5.2017)

Kaikki yleiskaavan neljä kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymää kaavakarttaa ovat katsottavissa Tampereen kaupungin karttapalvelun kautta. Kartat löytyvät Karttatasot-valikosta "Kantakaupungin yleiskaava 2040" -välilehdeltä.

Logo: kantakaupungin yleiskaava 2040

Tiedotteet

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2040

Aiheeseen liittyviä linkkejä