Siirry sisältöön

Kantakaupungin yleiskaava 2040

yleiskaavakartta

Lainvoimainen yleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040. Yleiskaavaa koskevasta päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi 10.7.2018 antamallaan päätöksellä kaupunginvaltuuston päätöksen yleiskaavasta seuraavilta osin:

  1. Kaavakartalla 1 Paasikiventien pohjoispuolella sijaitseva keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunut alue.
  2. Kaavakartalla 1 VAK-ratapihan alueella olevat palvelujen ja työpaikkojen sekoittunut alue ja keskustatoimintojen alue sekä etelän kasvusuuntaa ja kasvun vyöhykettä koskevat kehittämisperiaatemerkinnät.
  3. Kaavakartan 1 yleismääräys, jonka mukaan yleiskaavan RA- ja R-alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen sekä rakennusoikeuden määrää koskevat määräykset.
  4. Kaavakartalla 1 Kalevan RKY-alueella olevat kehittämisperiaatemerkinnät kasvun vyöhyke ja elinvoiman vyöhyke.

Yleiskaavan osittaisesta voimaantulosta päätettiin kaupunginhallituksessa 17.9.2018 ja se kuulutettiin voimaan 20.9.2018 muilta paitsi yllä mainituilta osin sekä Iidesjärven osayleiskaavan osalta. Kaupunki haki hallinto-oikeuden päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus kumosi 17.1.2020 (taltio 119) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 10.7.2018 (nro 18/0259/2) kaavapäätöksen osittaisesta kumoamisesta. Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen, joten Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 tulee voimaan kaikilta osin. Yleiskaava on kuulutettu voimaan 20.1.2020.

Yleiskaavan sisältö pohjautuu valtuustokauden 2013–2017 kaupunkistrategian linjauksiin. Siinä tunnistetuista muutoshaasteista on paneuduttu kasvun hallinnan ohella elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen, ympäristövaatimusten kiristymiseen, luonnon moninaisuuden kaventumiseen, ilmastonmuutoksen hillintään sekä alueellisen eriytymisen ehkäisyyn. Yleiskaavassa maankäyttöä, liikennettä, asumista ja palveluja on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena vähähiilisen tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi. Yleiskaavan keskeinen tavoite on ohjata suurin osa tavoitellusta asukasmäärän kasvusta (n. 60 000) hallitusti jo kertaalleen kaavoitettuun ja rakennettuun kaupunkiin. Tamperetta kehitetään yleiskaavan pohjalta tasapuolisesti siten, että kaupunkirakenne ydinkeskustan länsi-ja itäpuolilla tasapainottuu. Kasvu on ohjattu keskustojen ja joukkoliikennealueiden muodostamaan verkottuvaan rakenteeseen, mikä parantaa palvelujen saavutettavuutta ja edistää toiminnallista monipuolistumista.

Logo: kantakaupungin yleiskaava 2040

Tiedotteet

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kantakaupunginyleiskaava2040

Aiheeseen liittyviä linkkejä