Siirry sisältöön

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2017 - 2021

Kantakaupungin yleiskaavan 2017 - 2021 suunnittelualue, jossa esitetty keskusta ja aluekeskukset: Tesoma, Lielahti, Lakalaiva, Linnainmaa ja Hervanta

Tampereen kaupunki laatii kaupunkistrategian mukaisesti kantakaupunkia koskevaa valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunkistrategian linjaukset etenkin urbaanista ja kestävästi kasvavasta kaupungista ovat yleiskaavatyön kannalta keskeisiä.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaupungin tulisi olla 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraali sekä älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on kasvutavoitteen turvaaminen siten, että kaupunkiympäristön laatu ja toiminnallisuus säilyvät. Kasvun suunnista korostuvat aluekeskukset ja joukkoliikenteen vyöhykkeet. Yleiskaavatyö on tarkoitus hyväksyä valtuustossa valtuustokauden lopussa.

Ajankohtaista

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.12.2020, § 350, Kantakaupungin vaiheyleiskaavan, valtuustokausi 2017-2021, kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville 14.1.–15.2.2021.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 on pääosin ajantasainen ja se voidaan jättää suurelta osin voimaan. Yleiskaavaan tehtävät tarkistukset laaditaan MRL 35 § mukaisena vaihekaavana. Valtuustokauden 2017-2021 yleiskaava kohdistetaan koskemaan merkintöjä ja määräyksiä, jotka koskevat kaupungin strategiatavoitteiden toteuttamista yleiskaavassa tai huomioivat merkittäviä suunnittelutilanteen muutoksia ja kaavan luonnosvaiheessa saatua uutta tietoa sisältävää palautetta.

Kaava-aineisto koostuu vaihekaavan kartoista 1-4 ja kaavaselostuksesta. Kantakaupungin yleiskaavasta 2040 kumottavat merkinnät ja määräykset esitetään erillisinä karttoina. Luonnosvaiheen palaute ja niihin laaditut vastineet on koottu erilliseen raporttiin. Nähtävillä oleva aineisto löytyy kaavaehdotus-sivulta. Kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus tai lausunto 15.2.2021 mennessä kaupungin kirjaamoon. Kaavaehdotuksesta järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 kaksi samansisältöistä etäasukastilaisuutta. Tarkemmat ohjeet palautteen antamisesta sekä asukastilaisuuteen osallistumisesta löytyvät Osallistumisen sivulta.