Siirry sisältöön

Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsaukseen on koottu vuoden aikana tehtäviä merkittäviä kaavoituksen työkohteita. Ne pohjautuvat enimmäkseen kaupungin kaavoitusohjelmaan, jota tarkistetaan vuosittain.


Kaavoitusohjelma

Yleiskaavoitus valtuustokaudella 2017 - 2021

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2017 (§ 340) yleiskaavoituksen työohjelman vuosille 2017 - 2021.

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030. Yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin kaupunkistrategian urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki. Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta on tarkoituksenmukaista ohjata ajantasaisella yleiskaavalla.

Kantakaupungin alueelle laadittavassa yleiskaavassa kasvutavoite sovitetaan yhteen asumisen, liikenteen, palvelujen, talouden ja investointien näkökulmista. Kantakaupungissa kasvu tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvun suuntaamista ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona. Yleiskaava varmistaa osaltaan strategian tavoitteen Tampereen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta eheyttämällä, siirtymällä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, suosimalla kestävän liikkumisen ratkaisuja sekä säilyttämällä riittävä viherverkosto ja metsäalueet.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa ratkaistaan maankäyttökysymyksiä niin maankäyttö- ja rakennuslain muutosten kuin Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta määrittämällä asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat ja painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Yleiskaavoituksessa valmistellaan lisäksi Kämmenniemen alueelle yleissuunnitelma, jossa tutkitaan palvelutaajaman mahdollisia laajenemissuuntia tulevaisuuden tarpeita varten.

Molemmat yleiskaavatyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2018. Yleiskaavojen osalta kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatöiden aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Kaavat valmistuvat hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asemakaavoitus v. 2021 - 2025

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 30.11.2020.

Vuosien 2021-2025 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Asemakaavoitusohjelmassa varaudutaan edelleen vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun tavoitteeseen.

Vuosien 2021-2025 asemakaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä noin 1 272 000 k-m2 ja muuta kerrosalaa noin 615 000 k-m2. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla yli 80 % asuinkerrosalasta Yleiskaava 2040 mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille; tälle kasvun vyöhykkeelle sijoittuu noin 90 % asemakaavoitusohjelman kohteiden asuntokerrosalasta.

Käsittelyt luottamuselimissä