Siirry sisältöön

Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaukseen on koottu vuoden aikana tehtäviä merkittäviä kaavoituksen työkohteita. Ne pohjautuvat enimmäkseen kaupungin kaavoitusohjelmaan, jota tarkistetaan vuosittain.


Kaavoitusohjelma

Yleiskaavoitus valtuustokaudella 2017 - 2021

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2017 (§ 340) yleiskaavoituksen työohjelman vuosille 2017 - 2021.

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2030. Yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin kaupunkistrategian urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet. Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki. Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta on tarkoituksenmukaista ohjata ajantasaisella yleiskaavalla.

Kantakaupungin alueelle laadittavassa yleiskaavassa kasvutavoite sovitetaan yhteen asumisen, liikenteen, palvelujen, talouden ja investointien näkökulmista. Kantakaupungissa kasvu tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvun suuntaamista ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona. Yleiskaava varmistaa osaltaan strategian tavoitteen Tampereen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta eheyttämällä, siirtymällä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, suosimalla kestävän liikkumisen ratkaisuja sekä säilyttämällä riittävä viherverkosto ja metsäalueet.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa ratkaistaan maankäyttökysymyksiä niin maankäyttö- ja rakennuslain muutosten kuin Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta määrittämällä asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat ja painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Yleiskaavoituksessa valmistellaan lisäksi Kämmenniemen alueelle yleissuunnitelma, jossa tutkitaan palvelutaajaman mahdollisia laajenemissuuntia tulevaisuuden tarpeita varten.

Molemmat yleiskaavatyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2018. Yleiskaavojen osalta kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatöiden aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Kaavat valmistuvat hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asemakaavoitus v. 2019 - 2023

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 10.12.2018.

Tampereen 2019 - 2023 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategian tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vuosittaiseen 1,4 % eli vähintään 3 000 asukkaan kasvun tavoitteisiin.

Vuosien 2019 - 2023 asemakaavoitusohjelmassa on asuntokerrosalaa yhteensä noin 1 427 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa noin 626 000 kerrosneliömetriä. Keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille ohjelmoidusta asuinkerrosalasta sijoittuu 84 %. Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino.

Käsittelyt luottamuselimissä