Hyppää sivuvalikkoon

Pihasuunnitelman laatimisohje

Rakennusvalvonnan sekä viheralueet ja hulevedet - yksikön ohje 1.2.2022

Tässä ohjeessa ohjeistetaan pihasuunnitelma-asiakirjan laadinnassa huomioon otettavia asioita.

Asemakaava, rakentamistapaohje ja muut alueen toteutusta ohjaavat asiakirjat

 • Luontoarvot; säilytettävät alueet, liito-oravien kulkureitit yms. velvoitteet.
 • Istutusmääräykset.
 • Tontin rajaamisen määräykset.
 • Huleveden käsittelymääräykset.

Suunnitelmien laatutaso, merkinnät

 • Lähtötietoina tulee olla ajantasaiset kadun, viheralueen ja muun ympäristön yleissuunnitelmat ja mahdolliset alueelle laaditut toteutussuunnitelmat.
 • Suunnittelutaso, suunnitelman luettavuus; vertaa Helsingin kaupungin pihasuunnitelmaohje Helsingin kaupungin sivuilla (pdf, 9 Mt)
 • Oikeassa mittakaavassa esitetty kasvillisuus; isot puut, pienet puut, yksittäispensaat, pensas- ja perennaryhmät, köynnökset, nurmikot, muut kasvipeitteiset alueet.
 • Huomioitava riittävät lajikohtaiset kasvutilat, maan päällä ja maan alla.
 • Muut pinnoitteet ja rakenteet; materiaalit, läpäisevyys jne.
 • Merkinnät tarvittavista erikoisrakenteista; kantavat kasvualustat, huleveden viivytysrakenteet jne.

Tontin liittyminen ympäristöön; katualueeseen, yleisiin alueisiin ja naapurikiinteistöihin

 • Tontin korkeudet ja tasaus.
 • Hulevesien ohjaus ja viivytys; myös tontille päin laskevalta rinteeltä pintavedet tulee ottaa kiinni tontin rajalla.
 • Tontin ulkopuolisen kasvillisuuden ja maaperän säilyminen. Rajan tuntumassa olevasta puuston poistosta keskustellaan aina erikseen. Jos tontin rakenteita tai perustuksia ei voi sijoittaa kauemmaksi (kaavan sallimat asiat), niin sovitaan menettelytavasta puuston poiston suhteen.
 • Kulkuyhteydet.

Piha-alueen toimintojen sijoittelu

 • Liikennöinti ja pysäköinti.
 • Kulkeminen tontilla; tontilta viheralueelle ei sallita rakennettuja väyliä/reittejä.
 • Leikki ja oleskelu, vapaa tila.
 • Tontin puuston sijoittuminen (mahdollistavat tekniikat, kuten kantavat kasvualustat).
 • Jätehuolto.
 • Lumitila ja muu kunnossapidon vaatima tila.
 • Palo- ja pelastusreitit; niiden liittyminen yleisiin alueisiin.
Päivitetty 26.8.2022