Hyppää sivuvalikkoon

Osoitenumerointi

Sijaintiosoitteiden antaminen uusille kohteille ja vanhojen osoitteiden muuttaminen tarvittaessa kuuluvat kunnan tehtäviin.

Asemakaava-alueella uudet tontit saavat osoitteen tonttijakovaiheessa. Kulmatontille tulee osoite kummaltakin kadulta, ja rakennusten osoitteet käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Tuleva osoitekäytäntö on hyvä varmistaa jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Haja-asutusalueella ei rakentamattomalla kiinteistöllä ole vielä osoitetta. Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Osoitenumero on matkaan perustuva, ja asemapiirros osoittaa rakennuksen tai liittymän sijainnin, johon matka mitataan.

Osoitemerkinnät eri alueilla

Ohje osoitemerkintöjen tekemiseksi

Osoitemerkinnät tulee toteuttaa tältä sivulta löytyvän ohjeen mukaisesti. Selkeät merkinnät turvaavat esim. ambulanssin nopean löytämisen kohteeseen. Osoitemerkinnät (numerokilpi ja tarvittaessa osoiteviitta) kuuluvat rakennuksen omistajalle.

Rakennuksen osoitemerkintä

Osoitemerkinnät opastavat liikennöimistä, hälytys- ja huoltoajoa kiinteistöille.

Omistajan velvollisuus:
Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain.

Toisinaan opastuksen helpottamiseksi ja parantamiseksi on perusteltua merkitä rakennuksen osoitenumero niminumerokilvellä, jossa samassa kilvessä on kadunnimi ja osoitenumero. 
 

Malli: Numerokilpi 

Tekstityyppi: Helvetica Medium pienaakkoset 
Numeron / tekstin väri: Musta, suuri kontrasti numeron taustan kanssa 
Numeron korkeus: 100 mm 
Numeron taustan koko: Taustan korkeus 150 mm, leveys alla olevien esimerkkien mukaan 
Numeron taustan väri: Valkoinen tai vaalean harmaa 
Numeron korkeus maasta: min. 2100 mm

Numeron sijainti: 
Katuun rajoittuvan tai sen välittömään läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle. Milloin rakennus ei ole kadun tai haja-asutusalueella tien välittömässä läheisyydessä, osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erillisen pylvääseen. Jos rakennuksessa on useampia porrashuoneita, ne merkitään isoin kirjaimin. Jos samaa osoitenumeroa on jaettu, pienet kirjainosat esim. 2a ja 2b tulevat välittömästi numeroiden viereen. Kulmatontilla molemmat osoitenumerot asetetaan näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta osoitekaduiltaan. 

Haja-asutusalueella kiinteistön omistajan tulee kiinnittää huomiota siihen, että osoitenumerokilpi on kaikissa risteyksissä nimetyltä kulkuväylältä alkaen.
 

Malli: Niminumerokilpi 

Niminumeroyhdistelmään ei tule merkitä As Oy -muotoista kadunnimeen perustuvaa asuntoyhteisön nimeä. Kadunnimeen perustuvaa asuntoyhteisön nimeä ei myös tule sijoittaa rakennuksen seinään kadunnimikilpeä muistuttavalla tavalla.

Tekstityyppi: Helvetica Medium isot aakkoset 
Tekstin ja numeron väri: Musta, riittävän suuri kontrasti taustan kanssa 
Tekstin + numeron korkeus: Kirjain 80-100 mm, numero 80-100 mm, teksti sijoitetaan kilven pituussuunnassa keskelle. 
Taustan pohjaväri: Valkoinen tai vaalean harmaa 
Korkeus maasta: min. 2100 mm

Niminumerokilven sijainti: 
Katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen niminumerokilpi sijoitetaan väärinkäsitysten välttämiseksi ensi sijassa kyseisen kadun puolella rakennuksen seinään tai rakennelmaan. Milloin rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, niminumerokilpi sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2,1 metrin korkeudelle maasta omaan tolppaansa. Tunnus voidaan tällöin poikkeuksellisesti varustaa myös opastavalla nuolella.
Rakennuksen porrashuoneet merkitään numeroin ja/tai isoin kirjaimin. Kulmatontilla molemmat osoitteet asetetaan näkyviin kadun suuntaisesti, silloin kun rakennus on selvästi nähtävissä molemmilta osoitekaduiltaan.


Lähde: Kunnan osoitejärjestelmä 2020/Kuntaliitto
ISBN 978-952-293-751-3 (pdf)

Termit ja määritelmät

JHS 106

Osoitenumero

Osoitekohde yksilöidään liittämällä kadun tai tien nimeen osoitenumero, jonka kunta antaa. Talonumero on osoitenumeron synonyymi. Osoitenumeron rinnakkaiskäsitteenä käytetään usein myös käsitteitä tien numero tai kadun numero.

Lähiosoite

Lähiosoite on kiinteistön tai rakennuksen sijaintiosoite huoneistotunnisteineen. Lähiosoitetiedon antaa kunta. Rakennuksella voi olla useita lähiosoitteita (esim. kulmatalo).

JHS 109

Huoneiston tunniste

Jokaisella asuinhuoneistolla, joka sijaitsee useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa, on oltava huoneiston tunniste. Kaikki maamme asunnot on numeroitu. Kunnan rakennusvalvonta antaa lupakäsittelyn yhteydessä uusille asunnoille huoneistotunnisteet rakennusmääräysten mukaisesti. Myös liikehuoneistoille olisi hyvä aina antaa tunniste.

Tunniste muodostuu kirjainosasta (esim. A), numero-osasta (esim. 123) ja jakokirjaimesta (esim. b). Kirjainosalla tarkoitetaan pääsääntöisesti porraskirjainta, numero-osalla huoneistonumeroa tai asunnon numeroa ja jakokirjaimella kirjainta, joka liitetään huoneiston tunnisteeseen jaettaessa alun perin yhteen huoneistoon kuulunut tila kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoyksiköksi.

Muu määritelmä

Osoitenimi

Kadun, tien tai muun yleisen alueen nimi, jonka varrella kohde sijaitsee.

Sijaintiosoitteita koskevat lisätiedot

Sijaintiosoitteita koskevia lisätietoja saat Tampereen palvelupisteestä sekä osoitteista:

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Osoitemerkintöjä ja huoneistotunnisteita koskevat lisätiedot

Lisätietoja osoitemerkinnöistä saa rakennusvalvonnan tarkastajilta. Lisätietoa huoneistotunnisteista antavat rakennusvalvonnan lupakäsittelijät.

Päivitetty 19.10.2023