Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Paikan hakeminen ja irtisanominen

Haku kunnalliseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Hakemus on voimassa puoli vuotta.

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on päivähoitopaikkaa haettava mahdollisimman pian - kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Lisäksi perheen tulee ottaa yhteyttä Kasvatus-ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun.

Hakemus kunnallisiin ja ostopalveluna järjestettäviin varhaiskasvatuksen hoitopaikkoihin tehdään ensisijaisesti sähköisesti.


Ulkoinen linkkiSähköinen päivähoitohakemus


Ulkoinen linkkiElectronic day care application


Sähköisen päivähoitohakemuksen voi täyttää myös Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspisteessä (Frenckellin aukio 2) ma–pe klo 9.00–15.30.

Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä päivähoitohakemusta, hän voi tulostaa ja täyttää alla olevan hakulomakkeen ja lähettää sen osoitteeseen:

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Asiakaspalvelu
PL 487
33101 Tampere


Hakeminen yksityisiin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin

Yksityiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit

 • hoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista
 • päiväkoti määrittelee itse hoitomaksun suuruuden
 • perhe ja päiväkoti sopivat keskenään päivähoitopalvelun ehdoista kirjallisella hoitosopimuksella
 • perhe voi hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää

Ostopalvelupäiväkodit

Ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelut. Niihin haetaan samalla hakulomakkeella kuin kunnallisiin päiväkoteihin ja asiakasmaksut määräytyvät samojen perusteiden mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelipäiväkodit ja palvelusetelin hakeminen

Palvelusetelipäiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin on mahdollisuus saada kunnalta palveluseteli. Lapselle pitää hakea ensin hoitopaikka palvelusetelipäiväkodista, ja paikan saannin varmistumisen jälkeen haetaan kunnalta palveluseteliä.

Palvelusetelin hakeminen

 • Perhe hakee päivähoitopaikkaa palvelusetelipäiväkodista.
 • Päivähoitopaikan saatuaan perhe hakee palveluseteliä Tampereen kaupungilta. Tampereen kaupunki myöntää varhaiskasvatuksen palvelusetelin kun lapselle on myönnetty hoitopaikka kunnan hyväksymässä palvelusetelipäiväkodissa.
 • Palvelusetelin arvon määrittämiseksi perhe toimittaa tulotiedot tai hyväksyy korkeimman maksun.
 • Palveluseteliä on haettava ennen päivähoidon alkamista.
 • Palvelusetelihakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella


Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Omassa kodissaan toimivan yksityisen perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä näiden lisäksi yksi osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunkäynnin aloittanut lapsi. Hoitopaikkoja tiedustellaan suoraan perhepäivähoitajalta.


Haku avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Sähköisellä kerhohakemuksella voit hakea:

 • kunnallista avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa
 • palvelusetelillä tuettua avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa


Päivähoitopaikan vaihtaminen

Perheillä on mahdollisuus hakea siirtoa kunnallisesta päiväkodista toiseen. Myös palvelusetelipäiväkodista voi hakea siirtoa kunnalliseen päiväkotiin.

Siirtohakemus tehdään sähköisellä päivähoitohakemuksella. Hakemuksen ensimmäisellä sivulla valitaan vaihtoehto "Hoitopaikan vaihtaminen".

Lisätietoja antaa sen päiväkodin johtaja, minne siirtoa haetaan. Palvelusetelipäiväkotien osalta on huomioitava irtisanomisaika.


Päivähoitopaikan irtisanominen

Kunnallisen päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka suositellaan sanottavan irti vähintään kahta viikkoa ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti sähköisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Lisäksi on hyvä olla yhteydessä lapsen hoitopaikkaan.

Päivähoitopaikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdollisesti aikaisemmin tehdyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella.

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, irtisanoutumisen voi tehdä paperilomakkeella. Lomake palautetaan lapsen hoitopaikkaan.

Mikäli perheelle tulee hoidontarve irtisanomisen jälkeen, on uusi hakemus päivähoitoon jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamispäivää. Jos päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on päivähoitopaikkaa haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Palvelusetelipaikan irtisanominen

Palvelusetelipäiväkodissa oleva hoitopaikka sanotaan irti sähköisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa. Asiakasperheen tulee tämän lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin hoitopaikan irtisanomisesta ja viimeinen hoitopäivä. Yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa on irtisanomisaika yleensä vähintään kuukausi.


Tilapäinen päivähoito

Tilapäinen päivähoito on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitoa. Tilapäistä päivähoitoa voi käyttää enintään viitenä päivänä kalenterikuukaudessa. Palvelun hinta on 20 €/päivä/lapsi.Tilapäinen päivähoito ei vaikuta kotihoidontukeen.

Tilapäistä päivähoitoa on mahdollista saada kaikista kunnallisista päiväkodeista, jos niissä on tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäistä päivähoitoa kysytään suoraan päiväkodin johtajalta.

Lapsiparkkitoiminta

Lapsen voi jättää satunnaisesti hoitoon ns. lapsiparkkiin. Lapsiparkkitoimintaa järjestetään Tasanteen kerhossa. Lapsiparkki varataan etukäteen suoraan toimipisteestä.


Päivähoito muusta kunnasta

Päivähoitopaikkaa voi tarvittaessa hakea muusta kuin omasta asuinkunnasta Tampereen kaupunkiseudulla.

Uuden varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea seudullisesti. Seutuhausta ovat sopineet Tampereen kaupunkiseudun kunnat Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti.

Oman kunnan asukkaalla on etuoikeus hoitopaikkaan omassa kotikunnassaan. Jos haettavan kunnan varhaiskasvatuksessa on tilaa, hoitopaikka voidaan myöntää Tampereen seutukunnan lapsille asuinkunnasta riippumatta, vuodeksi kerrallaan.

Hakemus tulee tehdä sekä omaan asuinkuntaan että kuntaan, josta päivähoitopaikkaa toivotaan. Hakemus tehdään kunkin kunnan omalla hakemuksella. Hoitopaikka toisesta kunnassa voidaan myöntää enintään lapsen esiopetuksen alkamiseen asti.

Hoitopaikka asuinkunnan muuttuessa kesken toimintakauden

Varhaiskasvatuksen seudullinen sopimus mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkumisen, perheen niin halutessa, entisessä kotikunnassaan päivähoidon toimintakauden (1.8. - 31.7.) loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan päivähoitoon jo toimintakauden alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintakautta.

Kun lapsi jatkaa vanhan kotikuntansa varhaiskasvatuksessa, perhe hankkii uuden asuinkunnan päivähoitoviranomaiselta maksusitoumuksen. Vastaavasti lapsen siirtyessä uuden kunnan tuottamaan päivähoitoon jo ennen muuttoa perhe hankkii asuinkuntansa päivähoitoviranomaiselta maksusitoumuksen.

Sopimus on valmisteltu seutuhallinnon päivähoitotyöryhmässä ja sen osapuolia ovat Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Sopimus on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien päivähoitoviranomaisten yhteystiedot

Kangasalan kaupunki
varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo p.050 406 1180 ja
Sirkka Niiranen p. 040 133 6567

Lempäälän kunta
Kati Auvinen p. 040 133 7498

Nokian kaupunki
Pirjo Seppo p. 044 906 1242

Oriveden kaupunki
varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen p. 050 552 6246

Pirkkalan kunta
Kirsi Huhtala-Reinikka p. 050 597 2469

Tampereen kaupunki
Raija Viitanen p. 040 806 2998

Vesilahden kunta
varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki p. 050 389 5217

Ylöjärven kaupunki
palvelujohtaja Tiina Pajunen p. 050 548 9382


Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Esiopetuksen-sivuilla:


Katso myös

Henkilötietojen käsittely

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Vaatimuksen voi esittää asiaa hoitavalle viranhaltijalle.

(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, henkilötietolaki 24 §)