Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Paikan hakeminen ja irtisanominen

Haku varhaiskasvatukseen


Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen, palveluseteli- ja ostopalvelupäiväkoteihin sekä varhaiskasvatuksen kerhoihin tehdään eVaka Tampere-järjestelmän verkkopalvelussa.


Ulkoinen linkkieVaka Tampere – varhaiskasvatuksen verkkopalvelu


Hakeminen vaatii vahvan tunnistautumisen sekä suomalaisen henkilötunnuksen. Hakemus täytetään jokaisesta lapsesta erikseen.

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa.

Mikäli hakemus on kiireellinen ja varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä varhaiskasvatuksen tarpeen ajankohtaa ole voitu ennakoida, on paikkaa haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen. Hakuaika kiireellisissä hakemuksissa alkaa, kun olette olleet yhteydessä Varhaiskasvatuksen asiakaspalveluun.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00


Ilta- ja vuorohoidon hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys molempien samassa taloudessa asuvien huoltajien ilta- ja tai vuorotyöstä tai iltaisin tapahtuvasta tutkintoon johtavasta opiskelusta. Tarvittavat selvitykset ja liitteet lisätään sähköiselle hakemukselle.

Mahdollisesta lapsen tuen tarpeesta tulee mainita hakemuksessa, koska varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.

Hakemuksen tehnyt huoltaja voi muokata hakemusta eVaka Tampere-järjestelmän verkkopalvelussa siihen saakka, kunnes se otetaan käsittelyyn.

Tieto lapsen varhaiskasvatuspaikasta tulee noin 2-4 viikkoa ennen palvelutarpeen alkamista. Kirjallinen päätös varhaiskasvatuspaikasta lähetetään huoltajalle Suomi.fi-viestit -palveluun.

Mikäli huoltaja ei ota Suomi.fi-viestit -palvelua käyttöön, päätös lähetetään postitse.

Myönnetyn varhaiskasvatuspaikan voi hyväksyä tai hylätä sähköisesti eVaka Tampere-järjestelmän verkkopalvelun kautta.

Mikäli huoltaja kieltäytyy myönnetystä paikasta, tulee hänen tarvittaessa tehdä uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa.


Hakeminen yksityisiin päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin

Yksityiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit

  • hoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista
  • päiväkoti määrittelee itse hoitomaksun suuruuden
  • perhe ja päiväkoti sopivat keskenään varhaiskasvatuspalvelun ehdoista kirjallisella hoitosopimuksella
  • perhe voi hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää

Ostopalvelupäiväkodit

Ovat yksityisiä päiväkoteja, joilta kunta ostaa varhaiskasvatuspalvelut. Niihin haetaan samalla hakulomakkeella kuin kunnallisiin päiväkoteihin ja asiakasmaksut määräytyvät samojen perusteiden mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelipäiväkodit ja palvelusetelin hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa palvelusetelipäiväkodista haetaan samalla hakulomakkeella kuin kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Sama lomake toimii palvelusetelihakemuksena.


Hakeminen yksityiseen perhepäivähoitoon

Omassa kodissaan toimivan yksityisen perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä näiden lisäksi yksi osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunkäynnin aloittanut lapsi. Hoitopaikkoja tiedustellaan suoraan perhepäivähoitajalta.


Haku avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin


Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen, palveluseteli- ja ostopalvelupäiväkoteihin sekä varhaiskasvatuksen kerhoihin tehdään eVaka Tampere-järjestelmän verkkopalvelussa.


Ulkoinen linkkieVaka Tampere – varhaiskasvatuksen verkkopalvelu

Varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Kerhohakemuksella voi hakea kunnallista tai palvelusetelillä tuettua kerhopaikkaa. Kirjallinen ilmoitus kerhopaikasta lähetään Suomi.fi-viestit -palveluun. Mikäli haluatte ilmoituksen sähköisenä tiedoksiantona, teidän tulee ottaa Suomi.fi-viestit -palvelu käyttöön.

Ulkoinen linkkiLisätietoa ja ohjeet Suomi.fi -viestit palvelu käyttöönottoon

Mikäli ette ota Suomi.fi-viestit -palvelua käyttöön, ilmoitus kerhopaikasta lähetetään teille postitse. Paikka myönnetään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.

Kerhohakemus kohdistuu yhdelle kerhon toimintakaudelle. Kyseisen kauden päättyessä hakemus poistetaan järjestelmästä.

Kerhot noudattavat esiopetuksen työ- ja loma-aikoja. Kerhon toimintakausi on elokuusta toukokuun loppuun, ja kullekin toimintakaudelle haetaan erikseen. Eri kerhot kokoontuvat eri viikonpäivinä.


Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Perheillä on mahdollisuus hakea siirtoa kunnallisesta päiväkodista toiseen. Myös palvelusetelipäiväkodista voi hakea siirtoa kunnalliseen päiväkotiin.

Siirtohakemus tehdään varhaiskasvatuksen verkkopalvelussa.

Siirrot toteutetaan pääsääntöisesti elokuusta alkaen. Mikäli lapsen nykyinen hoitopaikka irtisanotaan, myös siirtohakemus poistuu.

Palvelusetelipäiväkodista siirryttäessä perheen on huomioitava irtisanomisaika ja oltava yhteydessä oman päiväkotinsa johtajaan. Lisätietoja antaa Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelu.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

Lisätietoja antaa sen päiväkodin johtaja, minne siirtoa haetaan. Palvelusetelipäiväkotien osalta on huomioitava irtisanomisaika.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kunnallisen varhaiskasvatupaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka suositellaan sanottavan irti vähintään kahta viikkoa ennen hoidon päättymistä. Paikka sanotaan irti sähköisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Lisäksi on hyvä olla yhteydessä lapsen hoitopaikkaan.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja varhaiskasvatuspaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdollisesti aikaisemmin tehdyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat irtisanomisilmoituksen perusteella.

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, irtisanoutumisen voi tehdä paperilomakkeella. Lomake palautetaan lapsen hoitopaikkaan.

Mikäli perheelle tulee hoidontarve irtisanomisen jälkeen, on uusi hakemus varhaiskasvatukseen jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamispäivää. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Palvelusetelipaikan irtisanominen

Palvelusetelipäiväkodissa oleva hoitopaikka sanotaan irti suoraan lapsen päiväkotiin jossa sovitaan viimeinen hoitopäivä. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on irtisanomisaika yleensä vähintään kuukausi.


Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä varhaiskasvatusta. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi käyttää enintään viitenä päivänä kalenterikuukaudessa. Palvelun hinta on 20 €/päivä/lapsi. Tilapäinen varhaiskasvatus ei vaikuta kotihoidontukeen.

Tilapäistä varhaiskasvatusta on mahdollista saada kaikista kunnallisista päiväkodeista, jos niissä on tilaa. Tilapäinen varhaiskasvatus on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Tilapäistä varhaiskasvatusta kysytään suoraan päiväkodin johtajalta.


Varhaiskasvatus muusta kunnasta

Varhaiskasvatuspaikkaa voi tarvittaessa hakea muusta kuin omasta asuinkunnasta Tampereen kaupunkiseudulla.

Uuden varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea seudullisesti. Seutuhausta ovat sopineet Tampereen kaupunkiseudun kunnat Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti.

Oman kunnan asukkaalla on etuoikeus hoitopaikkaan omassa kotikunnassaan. Jos haettavan kunnan varhaiskasvatuksessa on tilaa, hoitopaikka voidaan myöntää Tampereen seutukunnan lapsille asuinkunnasta riippumatta, vuodeksi kerrallaan.

Hakemus tulee tehdä sekä omaan asuinkuntaan että kuntaan, josta varhaiskasvatuspaikkaa toivotaan. Hakemus tehdään kunkin kunnan omalla hakemuksella. Hoitopaikka toisesta kunnassa voidaan myöntää enintään lapsen esiopetuksen alkamiseen asti.

Varhaiskasvatuspaikka asuinkunnan muuttuessa kesken toimintakauden

Varhaiskasvatuksen seudullinen sopimus mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkumisen, perheen niin halutessa, entisessä kotikunnassaan varhaiskasvatuksen toimintakauden (1.8. - 31.7.) loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan varhaiskasvatukseen jo toimintakauden alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintakautta.

Kun lapsi jatkaa vanhan kotikuntansa varhaiskasvatuksessa, perhe hankkii uuden asuinkunnan varhaiskasvatusviranomaiselta maksusitoumuksen. Vastaavasti lapsen siirtyessä uuden kunnan tuottamaan varhaiskasvatukseen jo ennen muuttoa perhe hankkii asuinkuntansa varhaiskasvatusviranomaiselta maksusitoumuksen.

Sopimus on valmisteltu seutuhallinnon päivähoitotyöryhmässä ja sen osapuolia ovat Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat.


Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Esiopetuksen-sivuilla:


Katso myös

Henkilötietojen käsittely

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestään virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Vaatimuksen voi esittää asiaa hoitavalle viranhaltijalle.

(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, henkilötietolaki 24 §)


Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/hakuvarhaiskasvatukseen