Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pirkanmaan työllisyyskokeilussa saavutettuja 6,8 miljoonan euron säästöjä kanavoitiin työnhakijoita tukevaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja poikkeuksellisen mittavaan työttömien aktivointiin

Julkaistu 4.4.2019 12.15

Pirkanmaan laajassa työllisyyskokeilussa saavutettuja mittavia säästöjä (6,8 milj. €; - 16,6 %) kanavoitiin työnhakijoita tukevaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja työnhakijoita aktivoivia palveluita lisättiin historiallisen mittavasti. Keskeistä kokeilussa olivat myös kokeilulain mahdollistamat asiakastyöhön liittyvät valtuudet ja TE-palveluiden asiakasjärjestelmän käyttö. Työllisyyskokeilussa mitattiin asiakastyytyväisyyttä järjestelmällisesti kansainvälisellä NPS -asteikolla ja palaute oli erinomaisella tasolla.


Pirkanmaan työllisyyskokeilukuntien aktivointiaste 2006-2018

Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu (1.8.2017−31.12.2018) oli suuri kokeilu työllisyydenhoidon piirissä ja siinä toteutettiin työnhakijoiden aktivointia poikkeuksellisen laajasti. Työllisyyskokeiluun ohjautui karkeasti sanottuna kokeilussa mukana olleiden kymmenen kunnan työnhakijoista ne, joiden työttömyysturvan maksajana oli Kela. Asiakastyöhön ja palvelutarvearvioihin panostettiin erityisesti Tampereen osalta palkkaamalla henkilökohtaisia OMA-valmentajia ja lisäämällä henkilöstöä. Laajamittaisesti kerätyn palautteen perusteella, asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Työllisyyskokeilussa toteutettuja työnhakijoiden aktivointitoimenpiteitä voisi mittakaavaltaan kuvailla historiallisiksi. Jokaisen kokeilukunnan aktivointiaste oli kokeilun aikana korkeammalla kuin koskaan ennen kokeilua ja suurimmassa osassa kunnista erot olivat merkittäviä. Esimerkiksi Tampereen aktivointiaste oli 2018 marraskuussa 13,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koskaan tilastoituna aikana ennen kokeilua (43,7 % vs. 30,4 %). Kokeilussa aktivoinnin kehitys oli muusta Suomesta poikkeavaa. Kokeilussa yhteensä laskettuna aktivointiaste nousi vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna 10,2 prosenttiyksikköä, kun se kokeilun ulkopuolisissa kunnissa nousi vain 3,8 prosenttiyksikköä.

Kokeilussa saavutettiin merkittäviä työmarkkinatuen kuntaosuuden säästöjä ja näitä työllisyydenhoidon passiivikustannuksia muutettiin aktiivikustannuksiksi ohjaamalla merkittävässä määrin resursseja työnhakijoiden ohjaukseen ja palveluihin. Esimerkiksi Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden henkilöstöä lisättiin 76:sta 216:een ja lisäyksestä 70 oli palkkatukityöllistettyjä. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kustannukset laskivat työllisyyskokeilukunnissa vuoden 2018 aikana noin 6,8 miljoona euroa (-16,6 %) edellisvuoteen verrattuna. Kustannusten kehitys on ollut positiivista koko maassa, mutta kokeilun ulkopuolisissa kunnissa laskua oli 6,7 % eli kokeilukuntien kehitys vuonna 2018 oli muuta Suomea suopeampaa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden säästöt saavutettiin pitkälti kokeilulain mahdollistaneilla asiakastyöhön liittyvillä valtuuksilla ja TE-palveluiden asiakasjärjestelmän käytöllä. Merkittävässä roolissa olivat myös kuntien asiakasohjaksen resurssien lisääminen sekä voimakas asiakkaiden ohjaaminen työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta kuntaosuutta ei makseta. Asiakastyytyväisyyttä annettuun ohjaukseen mitattiin järjestelmällisesti kansainvälisellä NPS -mittarilla (asteikko välillä -100 ja +100). Tampereen asiakasohjauksen osalta palautteiden tulos vuonna 2018 oli erinomainen 73,5 (n=5555). Työttömyysasteella mitattuna kokeilukuntien työttömyyden kehitys oli muita Suomen kuntia positiivisempaa.

Työllisyyskokeilun aikaisessa kehittämistyössä havaittiin merkittäviä tilastollisia eroja isojen kaupunkien ja pienempien kuntien työllisyydenhoidossa sekä potentiaalisia palveluvajeita isoissa kaupungeissa. Ulkoinen linkkiLue tiedote aiheesta.

Ulkoinen linkkiLaajempi näitä kahta aihetta käsittelevä artikkeli, jossa on myös useampia visualisointeja

Artikkelin näkökulmista on kirjoitettu myös lähdeviitteet sisältävä katsaus, joka löytyy työllisyyskokeilua tutkineen tutkimusryhmän (Arnkil, Spangar ja Jokinen) laajan raportin liitteestä.

Ulkoinen linkkiKohti laajaa työelämä- ja ihmislähtöistä työvoimapalvelujen ekosysteemiä - Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun tutkimus


Lisätietoja

Teuvo Moilanen
puhelin 040 1632 483
sähköposti [email protected]


Teksti Teuvo Moilanen