Siirry sisältöön

Asemakaavamuutos Asemakeskuksen rakentamista varten alkaa

Julkaistu 11.8.2016 9.26

Tampereen uuden Asemakeskuksen rakentamiseen tähtäävä asemakaavan muutostyö alkaa. Nyt on nähtävänä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan hankkeen tavoitteista ja etenemisestä sekä miten kaavatyötä voi seurata ja vaikuttaa siihen.

OAS on nähtävänä 15.9.2016 saakka, mihin mennessä jo tästä suunnitelmasta voi jättää mielipiteensä kaupungin kirjaamoon. Asemakaavan osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa ja työohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 31.8.2016 Tullikamarin Pakkahuoneella kello 17 - 20.

Kaupungin, Liikenneviraston, Senaatti-kiinteistöjen ja VR-Yhtymän perustaman yhteishankkeen tarkoituksena on tuottaa toteutuskelpoinen suunnitelma uudeksi Asemakeskukseksi lähiympäristöineen. Tämä yleissuunnitelma toimii laadittavan asemakaavan viitesuunnitelmana. Myös yleissuunnitelman työohjelmaa esitellään tuossa yleisötilaisuudessa.

Yhteishankkeen tavoitteena on muodostaa edellytykset Tampereen Asemakeskukselle, joka palvelee kaikkia liikennemuotoja ja uudistaa aluetta voimakkaasti hyödyntäen kansainvälisen, valtakunnallisen ja alueellisen saavutettavuuden kannalta edullista sijaintia.

Alueelle suunnitellaan monipuolisesti työn, kaupan, palvelujen, vapaa-ajan ja asumisen toimintoja sekä korkealaatuisia julkisia kaupunkitiloja. Tavoitteena on ratapihan estevaikutuksen vähentäminen, sujuvat matkaketjut sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen asemalta ympäröiviin kaupunginosiin.

Rakennetun kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon. Asemakeskuksen kokonaisuuden tulee liittyä luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja sen tavoitellaan vahvistavan Tampereen ominaispiirteitä sekä vetovoimaa.

Rautatieasema ympäristöineen muuttuu

Suunnittelu koskee rautatieaseman ympäristöä. Alueeseen sisältyy henkilöratapiha Erkkilänsillan ja Åkerlundinkadun – Suvantokadun välisellä jaksolla, sekä osia Tullin, Tammelan ja Kyttälän kaupunginosista siten, että lännessä alue rajoittuu Rautatienkadun länsireunaan ja idässä Pakkahuoneenaukion ja sen eteläpuoleisen tontin itäreunaan. Tornihotellin tontti ei kuulu kaava-alueeseen.

Suunnittelualue ja sen lähiympäristö ovat ratapihaa ja pääosin keskustatoimintojen aluetta. Ydinosat ovat valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kaavaa laadittaessa tehdään suunnitelmia mm. kaupunkirakenteesta, maankäytöstä, teknisistä verkostoista, katujen tilavarauksista ja liikenteestä. Aineistot ovat kaavan liitteenä vaiheittain. Kaavan vaikutusten arviointia varten laaditaan selvityksiä toiminnallisista, sosiaalisista, taloudellisista, ympäristöllisistä, terveydellisistä, kulttuurisista ja turvallisuuteen liittyvistä vaikutuksista.

Asemakeskukseen liittyvällä alueella on jo tehty paljon selvityksiä, joita käytetään soveltuvin osin ja täydennetään tarvittaessa.

Suunnittelukilpailu toi lähtöaineistoa

Vuonna 2014 järjestetty Asemakeskuksen suunnittelukilpailu tuotti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka muodostavat lähtöaineistoa asemakaavan viitesuunnitelman vaihtoehdoille.

Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutetaan nähtäville sekä järjestetään yleisötilaisuus talven 2016-2017 aikana, jolloin aineistosta voi jättää mielipiteitä ja antaa lausuntoja.

Suunnittelualue jaetaan ehdotusvaiheessa ainakin kolmeen osaan, joille kullekin laaditaan oma asemakaava. Nyt nähtävillä olevaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan suunnittelutyön kuluessa.

Ensimmäisen kaavaehdotuksen käsittely, kuulutus ja nähtävillä olo ovat arviolta syyskuussa 2017. Tällöin on mahdollisuus jättää muistutuksia, ja ehdotuksesta pyydetään lausuntoja. Kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittely on arviolta lokakuussa 2017.

Työn lähtökohtana on viime vuonna hyväksytty keskusta-alueen strateginen osayleiskaava sekä liikenteellisiä yleissuunnitelmia, joita tarkennetaan tekeillä olevissa Keskustan kehätarkastelussa ja Tammelan liikenneverkkosuunnitelmassa sekä valmiissa Asemakeskuksen, Tullin ja Tammelan pysäköintisuunnitelmassa (2016).

Tammelan ja Tullin alueen yleissuunnitelmat määrittävät myös lähtökohtia toimintojen yhteensovittamiselle tällä alueella. Suunnittelussa huomioidaan viereisten alueiden lähivuosina toteutettavat asemakaavat (Kansi ja Areena, Ratapihankadun pohjoisosa, Rastin kortteli). Alueella on voimassa yhteensä 11 eri asemakaavaa.


Lisätietoja

Hankepäällikkö
Veikko Vänskä
sähköposti [email protected]

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908


Teksti Anna-Leea Hyry