Kerrostaloja, ihmisiä ratikkapysäkillä ja hevosia laitumella.

Yleiskaavat

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa maankäytön ja liikenteen kehittämistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen kaava. Se ohjaa voimaantulokuulutuksen jälkeen yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta ja siten myös kaupungin kehitystä sekä rakentamista. Yleiskaavat kuvaavat Tampereella tavoiteltua yhdyskuntarakennetta noin vuonna 2040.

Mistä yleiskaavassa päätetään

Yleiskaavassa osoitetaan kaupungin erilaisten toimintojen ja palvelujen sekä liikenneväylien kokonaisuuden nykytila ja tavoitteet. Yleiskaava on päätös siitä, miten kaupunkirakennetta ylläpidetään ja kehitetään tulevaisuudessa.

Yleiskaavakartalla on alueita, kohteita sekä yhteyksiä ja väyliä esittäviä kaavamerkintöjä, joihin liittyy kaavamääräyksiä. Kaavamääräyksissä kerrotaan tulevaisuuden tavoitteet sekä ohjeet ja rajoitukset, miten kehittämistä tulee tehdä tarkemmassa suunnittelussa. Yleiskaavan perusteella ei voi suoraan hakea esimerkiksi rakennuslupia tai rakentaa uutta väylää. Rakentaminen edellyttää, että alueelle tai väylälle laaditaan ja hyväksytään asemakaava tai katu- ja puistosuunnitelma. Nämä suunnitelmat laaditaan yleiskaavan jälkeen omana hankkeenaan. Yleiskaavakartta on lainvoimainen, ja siitä poikkeaminen täytyy perustella tapauskohtaisesti.

Tampereen kantakaupunki ja Pohjois-Tampere

Tampere muodostuu kahdesta erityyppisestä alueesta: kaupunkimaisesta kantakaupungista ja maaseutumaisesta Pohjois-Tampereesta. Näillä alueilla yleiskaavasuunnittelu eroaa toisistaan. Kantakaupungissa laaditaan valtuustokausittain kantakaupungin yleiskaavan päivitys niin sanottuna vaiheyleiskaavana. Vaiheyleiskaavan sisältö perustuu kaupunkistrategiaan.

Pohjois-Tampereella voimassa olevien rantayleiskaavan ja kyläkaavojen lisäksi koko alueen kehittämistä ohjaa Pohjois-Tampereen  strateginen yleiskaava. Pohjois-Tampereelle laaditaan valtuustokausittain pienempiä suunnitelmia ja selvityksiä maankäytön kehittämistarpeiden mukaan.

245 687

Asukasmäärä kantakaupungissa (5/2022)

4 310

Asukasmäärä Pohjois-Tampereella (5/2022)

169 km²

Kokonaispinta-ala kantakaupungissa

520 km²

Kokonaispinta-ala Pohjois-Tampereella

Päivitetty 2.12.2022