Hyppää sivuvalikkoon

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen

Maalaismaisemia, joissa näkyy peltoa, järveä, maatiloja ja hiekkatietä.

Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja ehdotuksen valmistelu

Nurmin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 18.1.2024–16.2.2024. Nähtävilläolon aikana kaavasta saatiin 9 lausuntoa viranomaisilta ja 82 mielipidettä muilta osallisilta. Osallisten oli mahdollista jättää kirjallinen mielipide kaupungin kirjaamoon kaavaluonnoksesta sekä kommentoida kaavaluonnosaineistoa karttakyselyllä. Lisäksi järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus ja kaavoittajan vastaanotto, joissa kaavaratkaisusta saattoi keskustella kaavanlaatijoiden kanssa.

Nähtävilläolon päätyttyä saatuun palautteeseen on työstetty vastineita, joiden mukaan kaavaratkaisua tullaan tarkistamaan ennen sen asettamista kaavaehdotuksena nähtäville kesällä 2024. Kaupunginhallitus käsittelee vastineita kokouksessaan toukokuussa 2024.

Ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville tarkistetaan ja työstetään myös kaavaan liittyviä selvityksiä. Muun muassa arkeologista selvitystä ja luontoselvityksiä tarkistetaan. Arkeologit ja biologit liikkuvat kaava-alueella myös keväällä ja kesällä 2024. Kaavaratkaisun pohjalta laaditaan kunnallistekninen yleissuunnitelma vaikutustenarvioinnin tueksi ja keskusta-alueesta laaditaan viitesuunnitelma.

Osayleiskaavoituksen rinnalla Nurmin golfkentän asemakaava on tulossa vireille keväällä 2024. Asemakaavoitus aloitetaan laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka laitetaan julkisesti nähtäville.
 

Nurmi-Sorilan osayleiskaavaluonnokseen liittyvästä karttakyselystä saadut palautteet kartalla ja pylväsdiagrammissa.
Kaavaluonnoksesta antoi 61 osallista palautetta karttakyselyn kautta. Kuvassa on esitetty palautteiden antajien tekemät luokittelut karttapalautteille. Kartalle annetuista kommenteista 39 oli luokiteltu hyväksi ratkaisuksi, 50 olivat kysymyksiä tai kommentteja ja 101 karttapalautetta kuului Vielä kehitettävää -luokkaan.

Ota yhteyttä kaavan laatijoihin

Voit olla yhteydessä kaavaprosessin etenemiseen liittyvissä kysymyksissä joko projektiarkkitehti Juha Mäkelään, Tampereen kaupunki, tai FCG:n yhteyshenkilöön Kalle Rautavuoreen:

Juha Mäkelä
Kaavatyön koordinointi, Tampereen kaupunki Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 180 7109

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Kalle Rautavuori
FCG Finnish Consulting Group Oy Projektijohtaja
Puhelin:
0504309566

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Tehtävät: Konsultin yhteyshenkilö, kaavasuunnittelu ja projektinjohto

Kaavatyön aiemmat tiedotteet

Nurmin osayleiskaavaluonnos on nähtävillä

Nurmin osayleiskaavaluonnos on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.1.2024 (§ 6) luonnoksen ja muun valmisteluaineiston asetettavaksi yleisesti nähtäville 18.1.2024–16.2.2024 väliseksi ajaksi. Osayleiskaavaluonnokseen voit tutustua kaupungin verkkosivuilla ja Tampereen Palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Osayleiskaavaluonnoksen aineistoon kuuluu kaavakartta ja kaavaselostus. Lisäksi virallisen kaava-aineiston liitteenä on päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä selvitykset.

Tutustu kaavaratkaisuun esittelyvideolla

Kaavaluonnoksen sisältö

Kaavaratkaisussa Nurmin keskusta sijoittuu Kaitavedentien ja Nurmin uuden ohitustien yhdistävän kadun risteyksen ympäristöön. Nurmin keskusta-alueelle sijoitetaan tehokkain rakentaminen, joka kaava-alueen reunoja kohden sekoittuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja alueisiin.

Osayleiskaava mahdollistaa alueen palvelujen kehittämisen ja monipuolisen asumisen. Nurmin alue tarjoaa mahdollisuuksia sekä kerrostalo- että omakoti- ja pientalorakentamiseen. Kokonaisuutena Nurmi on pientalovaltainen.

Uuden yhdyskadun ja ohitustien risteyksen tuntumaan sijoittuu uusi kaupan alue ja työpaikka-alueita. Päivittäistavarakauppa voi sijoittua keskustatoimintojen alueelle tai ohitustien varteen palvelujen alueelle.

Golfkenttä sijoittuu Kaitavedentien länsipuoliselle loivasti kumpuilevalle peltoaukealle. Golfkentästä on laadittu kaavatyön aikana viitteellinen yleispiirteinen suunnitelma tukemaan yleiskaavan aluevarausten mitoitusta. Tavoitteena on ollut täyspitkä kilpatason kenttä.  Suunnitelmassa on huomioitu golfkentille asetetut turvallisuusohjeet ja turvaetäisyydet.

Kulttuuriympäristön arvokkaimmat kokonaisuudet on pääosin jätetty rakentamisen ulkopuolelle, ja ne on osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi alueiksi. Merkittävät luontoarvot ja arkeologiset kohteet sekä keskeiset ekologiset yhteydet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Laajat, toisiinsa liittyvät virkistysaluekokonaisuudet mahdollistavat toisiinsa kytkeytyvät ulkoilureitit seudullisille reiteille sekä ranta-alueille. Nämä suunnitellaan tarkemmin asemakaavavaiheessa.

Osayleiskaavatyön vaiheita

Kaavaratkaisu on muotoutunut erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Osayleiskaavaratkaisun muodostumiseen ovat vaikuttaneet:

  • valmisteluvaiheessa asetetut tavoitteet
  • kaavaratkaisun pohjaksi valittu rakennemallivaihtoehto
  • laaditut selvitykset
  • kaavatyön aikana laadittu vaikutusten arviointi
  • viranomaisyhteistyö
  • kaupungin ja konsultin edustajien yhteiset työkokoukset ja kaupungin sisäiset työpajat

Osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olon päätyttyä kaavaratkaisuun tehdään tarvittaessa muutoksia saadun palautteen pohjalta. Tavoitteena on saada osayleiskaava ehdotuksena nähtäville kesällä 2024. Kaavan hyväksymiskäsittely ajoittuu vuoden 2024 loppuun.

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistus on pohjana tarkemmalle maankäytön suunnittelulle eli asemakaavoitukselle, joka jatkaa Nurmin osayleiskaavatyötä. Nurmin osayleiskaavaa on laadittu kaupungin ohjaamana konsulttityönä.

Selvitysten ja kaavaluonnoksen tilanne

Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa varten tehtäviin selvityksiin liittyvät maastokäynnit ovat pääosin valmistuneet. Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen ja arkeologisen selvityksen tekijät kävivät kaava-alueella yhteisellä maastokäynnillä syyskuussa, minkä jälkeen arkeologisen selvityksen maastokäyntejä on jatkettu alueella. Myös muun muassa maisemaselvityksen, hulevesiselvityksen ja liikenneselvityksen tekijät ovat tehneet maastokäyntejä kaava-alueelle.

Samanaikaisesti maastokäyntien kanssa on työstetty selvitysraportteja. Osasta selvityksistä on jo alustavia tuloksia käytettävissä, joita Tampereen kaupunki ja osayleiskaavan laadinnasta vastaava FCG kävivät läpi työkokouksessa lokakuussa.

Osassa selvityksissä on tarpeen huomioida kaava-alueelle osoitettava maankäyttö, joten näitä selvityksiä päästään työstämään vasta, kun kaavaratkaisusta on käytettävissä alustavia luonnoksia. Kun kaavaratkaisu alkaa hahmottua, aletaan työstää muun muassa meluselvitystä.

Kaavasuunnittelua tukevat useat erilaiset suunnitelmat

Varsinaisen kaavasuunnittelun ja kaavan vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan useita erilaisia suunnitelmia, kuten golfkentän asemakaavatasoinen suunnitelma, liikenneverkon suunnitelma, kunnallistekniikan yleissuunnitelma, hulevesisuunnitelma ja maisema- ja viherverkkosuunnitelma.

Golfkentästä on syksyn aikana laadittu monia alustavia luonnoksia. Näiden luonnosten perusteella on tarkasteltu golfkentän rajausta ja erilaisia mahdollisuuksia sijoittaa muita toimintoja, kuten asumista ja keskustatoimintoja, golfkentän yhteyteen ja läheisyyteen.

Lokakuisessa työkokouksessa Tampereen kaupunki ja FCG tarkastelivat myös golfkentän alustavia luonnoksia ja mahdollisuuksia sijoittaa muuta maankäyttöä golfkentän yhteyteen ja ympäristöön. Liikenneverkon osalta ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu valtatien 9 ja Kaitavedentien eritasoliittymän ratkaisuista sekä Nurmin ohitustien linjauksesta.

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2024

Kaavaluonnoksen valmistelu jatkuu työstämällä selvityksiä ja kaavaluonnosta rinnakkain. Joulukuussa Nurmi-Sorilan osayleiskaavasta pidetään työneuvottelu viranomaisten kanssa, jossa käydään kaavaratkaisu läpi. Kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville alkuvuodesta 2024.

Nurmi-Sorilassa on aloitettu kaavaluonnoksen valmistelu ja selvitysten laadinta

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan päivitystyö on edennyt kaavan valmisteluvaiheeseen. Kaavaluonnoksen valmistelun aloituskokous pidettiin elokuussa 2023. Kokouksessa Tampereen kaupunki ja osayleiskaavan laadinnasta vastaava FCG Finnish Consulting Group Oy kävivät yhteisesti läpi kaavan lähtökohtia ja tavoitteita sekä työohjelmaa ja alustavaa työskentelyaikataulua.

Nurmi-Sorilassa tehtiin kevään ja kesän 2023 aikana luontoselvityksiä, joiden työstäminen jatkuu osittain syksyllä. Kaavatyötä jatketaan edelleen laatimalla erilaisia selvityksiä. Samanaikaisesti aloitetaan kaavasuunnittelu ja sitä pohjustavien muiden suunnitelmien tekeminen.

Kaavan yhtenä tavoitteena on sijoittaa golfkenttä kaava-alueelle. Tätä tavoitetta tutkitaan ja golfkentästä laaditaan asemakaavatasoinen suunnitelma. Samalla tarkastellaan golfkentän suhdetta ja liittymistä ympäröivään maankäyttöön.

Selvitysten tekijät liikkuvat Nurmi-Sorilan alueella

Kaavan laatijat ja Pirkanmaan maakuntamuseo kävivät elokuussa yhteisesti läpi aiemmin laadittuja selvityksiä ja niiden tarkistamisen tarpeita. Selvitykset liittyvät rakennettuun kulttuuriympäristöön, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Selvitysten tekijät liikkuvat kaava-alueella erityisesti syys-lokakuun vaihteessa viikoilla 37–40, mutta maastokäyntejä voi olla tarpeen tehdä vielä myöhemminkin. Erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen liittyvän rakennusinventoinnin osalta inventoijat saattavat joutua käymään myös pihapiireissä. Inventoitavien kiinteistöjen omistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse maastokäynnistä. Kirjeet on postitettu viikolla 36.

Kaavatyön yhteydessä laaditaan myös muita selvityksiä, joita ovat esimerkiksi hulevesi-, liikenneverkko- ja yhdyskuntateknisen huollon selvitys. Näidenkin selvitysten laatijat tekevät maastokäyntejä ja saattavat liikkua kaava-alueella teitä ja polkuja pitkin.

Ota yhteyttä kaavan laatijoihin

Voit olla yhteydessä kaavan laadintaan ja selvityksiin liittyvissä kysymyksissä joko Juha Mäkelään, Tampereen kaupunki, tai suoraan selvityksen laatijaan:

Juha Mäkelä
Kaavatyön koordinointi, Tampereen kaupunki Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 180 7109

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Selvityksen laatija:

FCG Oy, johtava asiantuntija
Minttu Kervinen
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 044 298 2171
Tehtävät: Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys

Luontoselvitysten ja osayleiskaavan tarkistuksen laadinta Nurmissa on käynnistynyt

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistus laaditaan kaavatyön laajuus- ja aikataulusyistä kaupungin ohjaamana konsulttityönä. Työhön valituksi tuleva konsultti tulee laatimaan osayleiskaavan tarkistamiseen liittyvän kaavasuunnittelutyön ja siihen liittyvät selvitykset.

Kaavatyöstä ja siihen liittyvästä selvityskokokonaisuudesta on kuitenkin erotettu luontoselvitykset, joiden käynnistäminen on ollut tarpeen lajiston havainnoinnin oikea-aikaisuuden vuoksi jo aiemmin. Kaavaa laatii FCG Finnish Consulting Group Oy.

Luontoselvityksiä laativat Sitowise Oy ja FCG Oy. Selvitykset koskevat luontotyyppejä, kasvillisuutta, lahokaviosammalta, liito-oravaa, lepakoita, viitasammakkoa ja hyönteisiä. Viitasammakon, liito-oravan ja linnuston osalta maastohavainnointia on tehty jo toukokuussa. Muuten selvitysten maastotyöt tapahtuvat kesän ja syksyn aikana.

Selvityksiä ei tehdä asutuissa pihapiireissä, mutta selvitysten laatijat liikkuvat alueen maastoissa ja kulkevat teitä ja polkuja pitkin. Lepakkoselvitys tehdään muista inventoinneista poiketen yöaikaan. Myös kesällä käynnistyvään kaavasuunnitteluun liittyy maastossa tehtäviä selvityksiä ja kartoituksia muun muassa arkeologian, maiseman ja rakennetun ympäristön osalta.

Kaupunginhallitus linjasi Nurmi-Sorilan osayleiskaavan jatkosuunnittelusta

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen on edennyt valmisteluvaiheeseen. Kaupunginhallitus linjasi kokouksessaan 24.4.2023, että suunnittelua jatketaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn rakennevaihtoehdon C pohjalta. Kaupunginhallituksen mukaan vaihtoehto C toteuttaa parhaiten kaavatyölle asetettuja tavoitteita ja vastaa asukkailta saatuun palautteeseen. Vaihtoehdossa C korostuu pientaloasuminen sen lisäksi, että kaavatyössä on tavoitteena mahdollistaa golf-kentän sijoittuminen alueelle.

Nurmi-Sorilan rakennevaihtoehdossa C esitetään keskustan, liikenneverkon, asuinrakentamisen sekä golf-kentän mahdolliset tulevat sijainnit.
Osayleiskaavan suunnittelua jatketaan rakennevaihtoehdon C pohjalta. Alkuperäistä rakennevaihtoehtoa kehitetään siten, että asuntorakentamisessa painotetaan pientaloasumista tiiviin asuinrakentamisen sijasta. Mahdollinen kerrostalorakentaminen sijoittuisi alueen palvelukeskittymän läheisyyteen. Lisäksi jatkosuunnittelussa tutkitaan omarantaisen pientaloasumisen mahdollisuuksia kaupungin omistamille ranta-alueille.

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.11.-6.12.2022 ja sitä esiteltiin Nurmi-Sorilassa järjestetyssä asukastilaisuudessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa oli esillä Nurmi-Sorilan toteuttamiseksi neljä erilaista rakennevaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa esitettiin erilaisia ratkaisuja keskustan, liikenneverkon, golfkentän ja asuinrakentamisen sijoittumisen osalta. Asukkailta saatiin paljon palautetta, joka koski muun muassa Tampereen kasvua kestävästi, alueen maanomistustilannetta ja peltojen käyttöä ruuantuotantoon. Palautteessa alueelle toivottiin pientaloasumista, joka huomioi olemassa olevaa luontoa ja kulttuurimaisemaa.

Alustavan aikataulun mukaan kaavan luonnos valmistuu nähtäville loppuvuonna 2023 ja kaavaehdotus kesällä 2024. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2024.

Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Sorilanjoen ja valtatien 9 välistä aluetta Nurmissa.

Osayleiskaava-alueen aluerajaus tarkentuu valmisteluvaiheessa

Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Sorilanjoen ja valtatien 9 välistä aluetta Nurmissa. Kaava-alueen rajautuminen tarkentuu osayleiskaavan luonnokseen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2022 § 258 Alasjärven länsipuolisen alueen käsittelyn yhteydessä, että alueen golftoimintojen jatkuminen turvataan Nurmi-Sorilassa ja että kaupunkiympäristön suunnittelussa käynnistetään tarvittavat kaavaprosessit golftoimintojen siirtämiseksi.

Voimassa oleva osayleiskaava ei mahdollista golfkentän sijoittamista alueille, jotka ovat kaavassa varattu asuntorakentamiselle ja virkistysalueiksi. Osayleiskaavaa tulee kuitenkin päivittää laajemmin kuin pelkästään golfkentän alueelta, koska muun muassa alueen asukasmäärä ja liikenneratkaisut tulevat muuttumaan verrattuna voimassa olevaan osayleiskaavaan.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/nurmi-sorila

Päivitetty 24.4.2024