Hyppää sivuvalikkoon

Yleiskaavaprosessi

Yleiskaavan laadintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- ja rakennuslain 36 §:n mukaan kunnan tulee huolehtia yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Tampereen malli

Tampereella yleiskaavatilanteen ajantasaisuutta arvioidaan valtuustokausittain neljän vuoden välein, ja sitä tarkistetaan tarvittavin osin kaupunkistrategian tavoitteiden ja painotusten mukaan. Näin voidaan reagoida maankäyttöön kohdistuvien tavoitteiden ja toimintaympäristön muutoksiin. Yleiskaava toteuttaa ja konkretisoi fyysisen ympäristön osalta kaupunkistrategian tavoitteita. Yleiskaava laaditaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Yleiskaavassa keskitytään ohjaamaan kaupungin kasvuun ja kehitykseen liittyviä tavoitteita. Koska tavoitteilla pyritään vaikuttamaan pitkälle tulevaisuuteen, laaditaan yleiskaavakin yleispiirteisenä.  Valtuustokauden lopussa kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan.

Vaiheyleiskaavan idea kantakaupungissa

Valtuustokauden aikana päivitettävää kantakaupungin yleiskaavaa laaditaan niin sanottuna vaiheyleiskaavana (maankäyttö- ja rakennuslaki 35 §). Vaiheyleiskaavalla täydennetään voimassa olevaa yleiskaavatilannetta.

Vaiheyleiskaavassa suunnittelu kohdistetaan kulloinkin ajankohtaisiin ja uudesta strategiasta nouseviin kysymyksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ajantasaiset yleiskaavan merkinnät ja kaavamääräykset pysyvät sellaisenaan voimassa. Vaiheyleiskaavatyö kohdistuu vain valittujen teemojen selvityksiin, suunnitteluun ja vuorovaikutukseen. Myös kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös kohdistuu vain vaiheyleiskaavakarttojen kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Voimassa oleva yleiskaavatilanne eli yleiskaavayhdistelmä kantakaupungin alueella muodostuu Kantakaupungin yleiskaavasta 2040, keskustan strategisesta osayleiskaavasta sekä Kantakaupungin yleiskaavaa 2040 päivittävästä valtuustokauden 2017–2021 vaiheyleiskaavasta.

Yleiskaavoituksen vaiheet etenevät seuraavassa järjestyksessä: kaupunkistrategia, työohjelma, aloitus, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen ja lainvoimainen. Osallisilla on mahdollisuus osallistua aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheessa. Heillä on myös muutoksenhakuoikeus kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksymisvaiheessa.

Yleiskaavaprosessin vaiheet

Yleiskaavan laadinta muodostuu useasta eri vaiheesta. Alla on esitetty yleiskaavatyön eri vaiheet Tampereella sekä kerrottu, millä tavalla voit osallistua kaavatyöhön sen eri vaiheissa.

Yleiskaavoituksen kulku

Päivitetty 20.5.2022