Siirry sisältöön

Metsät 2030

Metsien hoidon toimintamalli 2022-2030

Ehdotus metsien hoidon toimintamalliksi vuosille 2022-2030 on valmistunut. Toimintamalli ohjaa Tampereen metsien hoitoa ja käyttöä. Tavoitteena on monikäyttöinen, monimuotoinen, turvallinen, elämyksellinen ja hyvinvointia edistävä sekä ilmastonmuutosta hillitsevä metsäluonto.

Toimintamalli hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 16.3.2022. Metsien hoidon toimintamallin diaarinumero on TRE:7524/00.01.02/2020.

Metsien hoidon toimintamalli on esitetty Tarinakartalla, ja alla myös pdf-julkaisu.

Karttapalvelu metsistä

Metsien hoidon toimintamallin osaksi on valmisteltu karttapalvelu, jossa on esitetty metsäluokitus kartalla sekä yleistietoa metsistä alueittain.

Luonnosvaihe

Toimintamallin luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 8.2.-9.3.2021 verkkosivuilla ja Tampereen palvelupisteessä.

Retkeilijä kangasmetsässä

Metsien hoitoa ja käyttöä arvioitiin vuorovaikutteisesti

Metsät ovat kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle elintärkeitä. Uudistustyön pohjaksi asukkailta kyseltiin kokemuksia ja ajatuksia kaupungin metsistä sekä niiden käytöstä ja hoidosta. Karttakysely oli avoinna 19.5.2019 saakka. Lisäksi metsissä liikkuvilta on kerätty palautetta maastohaastatteluilla keväällä 2019. Yhteistyötahot ja yhdistykset saivat osallistua työhön viime syksynä metsäkävelyssä ja työpajassa.

Tampereen metsienhoidon vuorovaikutuksen tulokset

Tampereen kaupungin metsien hoitoon ollaan yleisesti tyytyväisiä. Metsien hoitoa kritisoivia mielipiteitä oli kyselyssä ja haastatteluissa jonkin verran, mutta vastauksissa korostui ennen kaikkea huoli metsäalueiden pienenemisestä. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja asutuksen leviäminen metsäalueille koetaan uhaksi erityisesti lähimetsille ja laajoille metsäalueille, kuten Kauppi-Niihamalle. Osa vastaajista toivoi myös lisää hoitotoimenpiteitä.

Kaupungin metsiä käytetään monipuolisesti virkistäytymiseen, ulkoiluun ja liikuntaan. Käyttäjät arvostivat metsissä ennen kaikkea niiden tarjoamaa mahdollisuutta virkistyä, rauhoittua ja elpyä eri tavoin. Lähimetsät ovat asukkaille tärkeä osa asuinalueen identiteettiä. Tuttu lähimetsä vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin ja tarjoaa päivittäisiä luontoelämyksiä.

Maastohaastatteluiden ja karttakyselyn tulosten perusteella tunnistettiin Tampereen metsien käyttäjistä kolme eri käyttäjäprofiilia: virkistäytyjä, elämysten hakija ja aktiivinen harrastaja. Aktiivinen harrastaja, virkistäytyjä ja elämysten hakija löytävät kaikki Tampereen metsistä omat lempipaikkansa. Rantametsät ja näkymät metsästä järvelle ovat metsässä liikkujien mieleen. Ihmisille tärkeitä paikkoja on eri puolilla Tamperetta, mutta erityisesti Kauppi-Niihaman alue ja Pyynikinharju koetaan tärkeiksi ja helposti saavutettaviksi metsäalueiksi.

Käyttäjät toivoivat lisää tietoa kaupungin metsistä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Virkistysmetsät ovat kokonaisuus, jossa metsänhoito, metsän eri arvot ja palvelurakenteet nivoutuvat yhteen. Metsien käyttäjille kaupunki näyttäytyy yhtenäisenä toimijana, jolloin kaupungin eri yksiköiden toimiva yhteistyö on olennaisen tärkeää.

Raportti vuorovaikutuksen tuloksista

Tampereen metsien hoitoa arvioitiin myös asiantuntijatyönä

Tapio Oy on lisäksi arvioinut metsien hoidon nykyistä toimintamallia asiantuntijatyönä. Vertailu osoittaa, että Tampere on linjannut metsien hoitoa pääosin metsänhoidon suositusten mukaisilla tavoilla ja ympäristöarvoja korostaen

Metsänhoidon suositusten periaate on katsoa asioita metsänomistajan kannalta ja tarjota hänelle perusteltuja vaihtoehtoja metsäomaisuutensa hoitoon.

Tampereella käytössä olevat keinot painottuvat sellaisiin suosituksissa kuvattuihin vaihtoehtoihin, jotka kuuluvat sosiaalista ja ekologista kestävyyttä korostavan metsänomistajan toimintatapoihin. Esimerkiksi arvokkaat luontokohteet rajataan hakkuiden ulkopuolelle ja metsiä niiden läheisyydessä pyritään uudistamaan käyttäen pienimuotoisempia hakkuumenetelmiä.

Tapio Oy:n arviontiraportti

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]