Siirry sisältöön

Ympäristöpolitiikka ja ilmastotavoitteet

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset - kohti hiilineutraalia kaupunkia

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset määrittävät kaupungin strategiaan perustuvan hiilineutraaliin kaupunkiin tähtäävän ympäristöpolitiikan tavoitetilan vuodelle 2030 sekä kertovat toimintatavoista, joilla kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia kehitetään.

Linjauksien toteutumista seurataan vuosittain kerättävien ekologisen kestävyyden indikaattoreiden avulla. Linjauksille on valmisteilla toteutusohjelma, joka kytkeytyy Smart Tampere -ohjelmakokonaisuuteen ja raportoi näin ollen toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

Linjaukset jakautuvat kuuteen teemaan:

  1. Kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne
  2. Kestävä asuminen ja rakentaminen
  3. Energian tuotanto ja kulutus
  4. Kestävä kulutus ja materiaalitalous
  5. Kestävä kaupunkiluonto
  6. Hyvä ympäristön tila

Linjausten toteutumista koordinoi ja seurannasta vastaa kestävän kehityksen yksikkö.

Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 osana strategisia kehittämisohjelmia, että Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteutussuunnitelma tehdään osana Smart Tampere -ohjelmaa.

Kansainväliset ilmastoaloitteet

Pariisissa sovittiin 12.12.2015 uudesta, kattavasta ja oikeudellisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiina toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Suomen päästövähennystavoite taakanjakosektorilla on EU:n komission heinäkuussa 2016 antaman ehdotuksen mukaan 39 prosentin vähennys vuonna 2030 vuoteen 2005 verrattuna.

Tampereen kaupunki on sitoutunut eurooppalaiseen Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen (Covenant of Mayors) vuonna 2009. Sitoumuksellaan kaupunginjohtajien yleiskokouksen osallistujat pyrkivät saavuttamaan ja ylittämään Euroopan unionin tavoitteen vähentää hiilidioksiidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tampereella tämä tavoite on jo lähes saavutettu.

Kaupunki on laatinut sitoumusta toteuttavan kestävän energiankäytön ohjelman (SEAP) ja päivittänyt sen vuonna 2011. Kestävän energiankäytön ohjelma on laadittu siten, että se tarkentaa toimenpiteitten osalta seudullista ilmastostrategiaa. Siinä on mukana paikallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka sitoutuvat vapaaehtoisesti lisäämään energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueillaan.

Vuonna 2017 tehdään päätös uuteen globaaliin ilmastoaloitteeseen Global Covenant of Mayors for Climate and Energy liittymisestä.

Kuntien energiatehokkuussopimus

Vuonna 2017 käynnistyy uusi kuntien energiatehokkuussopimuskausi. Tampere on allekirjoittanut sopimuksen. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja energian tehokasta käyttöä Suomessa. Uuteen sopimukseen liittyvä kunta asettaa liittyessään energiamääräisen tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen vuodelle 2020. Tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle 2020 vastaa 4 % liittyjän energiankäytöstä. Valtio tukee uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä energiatehokkuusinvestointeja.

Sopimuksella pyritään uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen. Kunta raportoi vuosittain edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muista liittyvien toimien toteutumisesta energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään. Tampereen kaupunki voi toteuttaa energiankäytön tehostamistoimia omista lähtökohdistaan ja sitoutuu toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia

Tampereen kaupunkiseudulle laadittuun ilmastostrategiaan ovat sitoutuneet vuonna 2010 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti. Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiassa on tavoitteena vähentää alueen asukaskohtaisia päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vertailuvuodesta 1990. Vuonna 2016 tehdyn arvioinnin mukaan Tampereen kaupunkiseutu näyttäisi saavuttavan ilmastostrategian tavoitteet. Suuri osa päästövähennyksistä johtuu lainsäädännön, teknologian, markkinoiden, sähköntuotannon ja asenteiden muutoksen kaltaisista ulkoisista tekijöistä. Selvästi vaikuttavin paikallinen päästövähennystoimenpide on uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu energiantuotannossa. Olennaisimmat kuntien omat toimenpiteet liittyvät eheämpään maankäyttöön ja kestäviin liikenneratkaisuihin.

Jatkossa ilmastoasiat ovat osa seutustrategiaa, eikä erillistä ilmastostrategiaa laadita, mutta linjaukset päivitetään vuoden 2017 aikana. Arviointiraporttia hyödynnetään tausta-aineistona. Arvioinnin lisäksi laaditaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen riskiselvitys kunnille.

Tampereen kaupunkistrategian ilmastotavoitteet

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 13.11.2017. Tampereen strategia 2030:n visio on Tampere - Sinulle paras. Strategiaan on kirjattu, että kaupunki kasvaa kestävällä tavalla ja on tavoitevuonna hiilineutraali. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt ovat vuonna 2030 vähentyneet 80 %, loput 20 % päästöistä kompensoidaan. Valtuustokauden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoteen 2021 mennessä. Molempien tavoitteiden vertailuvuosi on 1990.

Itämerihaaste - Tampereen kaupungin sitoumus ohjelmakaudelle 2014 - 2018

Helsingin ja Turun kaupungit haastoivat vuonna 2007 muut Itämeren toimijat mukaan Itämeren tilan parantamiseksi. Tampereen kaupunki otti tuolloin haasteen vastaan. Vuonna 2014 aloitekaupungit, Helsinki ja Turku, kutsuivat Itämeren alueen toimijat toteuttamaan visiota puhtaasta, tuottavasta ja yhteisestä Itämerestä ja sitoutumaan Itämeren suojeluun uudelle ohjelmakaudelle 2014 -2018.

Tampereen kaupunki pyrkii toimillaan turvaamaan Tampereen lähivesien ja Kokemäenjoen vesistön tilan ja siten omalta osaltaan olemaan mukana Itämeren hyväksi tehtävässä työssä.

Itämerihaasteen toimenpideohjelma on laadittu kaupunkikehitysryhmän kestävä yhdyskunta –yksikössä yhteistyössä kaupunkiorganisaatioiden eri yksiköiden kanssa.