Siirry sisältöön

Kaleva

Pellervon koulun ja Tredun tonttien asemakaavat

Kalevan alueella sijaitsevan entisen Pellervon koulun tontin sekä Tredun tontin alueita koskeva asemakaavamuutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 20.2.2018, kaupunginhallituksessa 3.4.2018 ja kaupunginvaltuustossa 23.4.2018.

Pellervon koulun tontin käyttötarkoitusta muutetaan Kalevan olemassa olevat kulttuuri- ja viherympäristöarvot huomioiden sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaasti. Tontin pohjoisosan käyttötarkoitus muutetaan asuntorakentamiseen sekä eteläosa päiväkoti- ja koulurakentamiseen.

Tredun tontilla on tavoitteena mahdollistaa nykyisen oppilaitosrakennuksen laajentaminen kaupunkikuvallisesti laadukkaasti sekä rakennussuojelu- ja kulttuuriympäristökysymykset huomioon ottaen.

Nykyiselle Tredun oppilaitosrakennukselle on osoitettu rakennussuojelumerkintä. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa.

Kalevan asemakaavat kytkeytyvät kiinteästi laajempaan suunnittelukokonaisuuteen, joka käsittää maankäytön lisäksi alueen liikenneverkon.

Kalevan RKY-alue - selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje

Tampereen Kalevan alue on 1940 - 60-lukujen aikana rakennettu kaupunginosa, joka edustaa tyypillistä ja puhdaslinjaista oman aikakautensa kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria. Alue on yksi laajimmista ja yhtenäisimmistä funktionalististen kaavoitusperiaatteiden mukaan rakennetuista alueista Suomessa. Kaleva on vanhimmilta ja keskeisimmiltä osiltaan luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi Museoviraston vuonna 2009 laatimassa RKY –inventoinnissa (Kalevan kirkko ja kaupunginosa).

Kalevan RKY-alueen korjausrakentamista ohjaavasta rakentamistapaohjeen laadinnasta tehtiin valtuustoaloite 2012. RKY-alueella tapahtuvan korjausrakentamisen erityispiirteet huomioon ottavalle ohjeistukselle oli olemassa selkeää tarvetta, minkä vuoksi rakennusvalvonta ja maankäytön suunnittelu päättivät alkukesästä 2014 tilata Kalevan rakennettua kulttuuriympäristöä koskevan selvityksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen valmistelutyön ulkopuolisena konsulttityönä. Selvitystä ja rakentamistapaohjeen valmisteli työyhteenliittymä Arkkitehdit MY Oy ja Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy ja työn etenemistä valvoi kaupungin nimeämä ohjausryhmä.

Taustaselvityksen ja rakentamistapaohjeen tavoitteena oli tuottaa yhtenäinen ohjausvälineistö, joilla Kalevan RKY -alueen korjaus- ja rakentamistoimia ohjataan alue- ja korttelikokonaisuuksien arvoja säilyttävästi. Rakentamistapaohjetta voivat rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi hyödyntää myös taloyhtiöt korjaustoimia suunnitellessaan. Selvitys- ja ohjeistustyö koskee myös alueen piha-, katu- ja puistoalueita.

Selvitys Kalevan rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja rakentamistapaohje koskee Kalevan RKY -aluetta sekä lisäksi siihen välittömästi liittyviä puisto- ja katualueita (Saukonpuisto, Litukanpuisto, Sorsapuiston kenttä sekä Kalevan puistotie). Selvityksen aluerajaus on esitetty oheisessa kartassa (Kalevan RKY-alue on rajattu yhtenäisellä viivalla ja selvitystyön kohdealue on rajattu pisteviivalla).

Pirkanmaan maakuntamuseo

Pirkanmaan maakuntamuseo antaa asiantuntija-apua mm. rakennuskulttuuriin, rakennusten korjaamiseen ja suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa. Museo neuvoo Pirkanmaalla sijaitsevien kohteiden korjausta ja tukirahoitusta koskevissa kysymyksissä. Maksutonta korjausneuvontaa antaa maakuntamuseon perinnerakennusmestari. Viranomais- ja suojelutehtäviä hoitavat maakuntamuseon tutkijat.

Lisätiedot ja palaute

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018
sähköposti [email protected]