Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 2021 talousarviokehyksen

Julkaistu 18.8.2020 9.05

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarviokehyksen 17.8.2020. Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi vuosien 2020–2024 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden suunnittelua. Kaikki arviot tarkentuvat syksyn aikana valmistelun myötä.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaan toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä enintään talousarviokehyksen mukaiseksi ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esityksistä. Palvelutarpeen muu mahdollinen kasvu on rahoitettava talousarviokehyksen sisäisin siirroin. Yhteistoimintaneuvottelut talousarvioehdotuksen edellyttämistä henkilöstömenosäästöistä käynnistetään kaupungin yhteistoimintaryhmässä.

Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laajentamisia ei hyväksytä vuoden 2021 talousarviovalmistelussa. Tarkemmat talouden tasapainottamisesitykset päätetään syksyllä, kun hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin arvioihin sisältyy epävarmuutta.

Tampereen verotulojen kasvuksi arvioidaan vuonna 2021 noin 61 miljoonaa euroa (6,2 prosenttia) vuoden 2020 toteumaennusteesta. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 1 042 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat vähenemässä voimakkaasti vuonna 2021, kun hallituksen vuodelle 2020 osoittamat lisäykset koronapandemian vaikutusten kompensoimiseksi ovat päättymässä. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2021 noin 325 miljoonaa euroa, mikä on 38 miljoonaa euroa (-10,5 prosenttia) vuotta 2020 vähemmän. Verorahoituksen kokonaiskasvuksi Tampereella arvioidaan yhteensä 23 miljoonaa euroa (1,7 prosenttia).

Talousarviokehityksen toimenpiteistä ja toimintakatteen 1,2 prosentin kasvusta huolimatta Tampereen tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän 37,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosikate on kehyksessä 76,6 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungin tytäryhtiöille asetetaan osinkotavoitteet ja in-house-tukipalveluyhtiöille on niiden perustamisvaiheessa asetettu selkeät tehostamistavoitteet. Tarvittaessa konsernijaosto arvioi kriittisesti kaupungin yhtiöomistuksia ja tekee myyntiesityksiä uusien investointien rahoituksen mahdollistamiseksi.

Talonrakennusinvestointien osuus kasvaa edelleen

Investointitaso pysyy Tampereella korkeana myös vuodet 2022–2024. Keskimääräinen vuotuiset investoinnit ovat noin 256 miljoonaa euroa. Investointitaso on korkea, mutta kaupunkistrategian mukainen kasvu edellyttää isoja investointeja sekä palvelutiloihin että kaupungin infrastruktuuriin. Tulevina vuosina on vuosikatteen tasoa kyettävä nostamaan suhteessa nettoinvestointeihin.

Investoinneista talonrakennushankkeiden 107 miljoonan euron osuus on ylivoimaisesti suurin ja niiden osuus kasvaa edelleen vuosina 2022–2024. Nämä investoinnit kohdistuvat suurelta osin mm. koulujen ja päiväkotien korjauksiin, perusparannuksiin ja uusien tilojen rakentamiseen. Kaupunkiympäristön palvelualueen investoinnit ovat noin 56 miljoonaa euroa, kehitysohjelmien 33 miljoonaa euroa ja Tampereen Vesi liikelaitoksen 21 miljoonaa euroa.

Tulevien vuosien lisärahoitustarvetta katetaan osittain omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja harkitulla omaisuuden myynnillä.

Lainamäärän kasvuksi arvioidaan 180 miljoonaa euroa ja asukaskohtainen lainamäärä nousee noin 4 400 euroon. Lainamäärän muutokseen vaikuttaa vuosikatteen ja investointien suhde. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina. Lainamäärän kasvun hidastamiseksi taloussuunnitelmakaudella tulee vuosikatteen tasoa lähentää suhteessa investointeihin.

Tavoitteet tarkentuvat talousarvioon

Talousarvion 2021 toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategian valtuustokauden tavoitteisiin. Tavoitteiden valmistelussa on huomioitu koronapandemia ja sen vaikutuksia kaupungin toimintaan ja kuntalaisiin. Toiminnan tavoitteet hyväksytään talousarviokehyksen yhteydessä alustavina ja ne tarkentuvat varsinaiseen talousarvioon. Liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyyn syyskuussa.

Tampereen kaupungin kehitysohjelmat ovat laajoja, pääsääntöisesti kahta tai kolmea palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia panostuksia ja laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Vuoden 2020 aikana toteutuksessa on ollut seitsemän kehitysohjelman kokonaisuus: Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart Tampere (kolme alaohjelmaa), Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi, Vetovoimainen elämyskaupunki sekä Tampere Junior. Smart Tampere digiohjelma sekä elinvoima- ja kasvupalveluallianssi -kehitysohjelma päättyvät vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kehitysohjelmien avulla toteutetaan merkittäviä strategisia muutoksia. Nykyinen strategiakausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Ensi vuodelle ei esitetä uusia kehitysohjelmia, vaan nykyisiä esitetään jatkettavaksi. Vuoden 2021 kehitysohjelmia olisivat Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart Tampere (ekosysteemi- ja Kestävä Tampere -ohjelma), Vetovoimainen elämyskaupunki ja Tampere Junior.

Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset valmistuvat 19.9.2020 mennessä. Pormestarin talousarvioehdotus esitellään 19.10.2020, kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on 2.11.2020 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 16.11.2020.

Kustannusten pakottava vähentämistarve edellyttää yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä kaupungin yhteistoimintaryhmässä. Talousarvioehdotukseen sisältyviä mahdollisia säästötoimenpiteitä henkilöstömenoissa tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kaupunginhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu