Siirry sisältöön

Asemakaavaehdotuksia tulossa nähtäville muun muassa Lahdesjärven sekä Tullin ja Tammelan alueilta

Julkaistu 10.12.2019 20.01

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 10.12.2019 asettaa nähtäville kuusi asemakaavaehdotusta. Lahdesjärven Västinginmäen uuden asuinalueen, Tammelan Itsenäisyydenkadun opiskelijatalon, Tullin alueen, Niemenrannan Sellupuiston, Atalan Atanväylä 1:n sekä Lamminpään teollisuusalueen muutosta asuinalueeksi koskevat asemakaavaehdotukset tulevat nähtäville torstaista 12.12.219 alkaen ja ovat nähtävillä yli vuodenvaihteen 20.1.2020 saakka.

Västinginmäen asemakaavaehdotus on tuomassa Lahdesjärvelle, Vuoreksen ja Särkijärven pohjoispuolelle uuden, luonnonläheisen asuinalueen noin 2 900 asukkaalle. Uutta rakennusoikeutta tulee 113 omakotitontille. Alueelle on tulossa myös yhtiömuotoisia pientaloja, kerrostaloja ja paljon lähivirkistysalueita. Uutta asumisen rakennusoikeutta on tulossa yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä.

Asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle. Asemakaavaan merkitään myös Särkijärven ympäri kiertävä ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusi pyörätie metsäympäristöön.

Alueen kerrostalovaltaisesti rakennettu keskus sijoittuu Vuoreksen puistokadun molemmin puolin. Keskukseen rakennetaan pieni puistokadun ylittävä aukio Västinginmäen merkkipaikaksi, sekä liike- ja työtilojen keskittymäksi. Aukio toimii myös kävely- ja pyöräilyväylänä joukkoliikenteen pysäkin ja palveluiden välillä ja sen yhteyteen sijoitetaan polkupyörien liityntäpysäköinti.

Keskustan ulkopuolella kerrostalot madaltuvat pientaloiksi. Osa kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin rantamaisemaan. Omakotitaloalueet sijoittuvat avoimeen maastoon Lahdesjärvenpuistoon, metsäiseen Aunankorpeen sekä Särkijärven rannan loma-asutusalueelle. Loma-asutuskiinteistöjen alueesta muodostetaan omarantaisia asuintontteja. Lahdesjärven rannan entiset peltoalueet ja luontoarvoiltaan rikkaat lehdot jäävät pääosin lähivirkistysalueiksi.

Asemakaavaehdotuksessa on tavoiteltu monimuotoisen asumisen lisäksi muun muassa pyöräilyn, kävelyn ja ulkoilun houkuttelevuutta, maa- ja kiviainesmassojen tasapainoa, puurakentamista, rakenteen kustannustehokkuutta ja pysäköintitilojen monikäyttöisyyttä. Tavoitteena on ollut myös sovittaa rakentaminen luonnonarvoihin ja rantamaisemaan.

Tulliin ja Tammelaan lisää asumista

Asemakaavaehdotus mahdollistaa Tullin alueelle Pinninkadun varteen kahden liike- ja toimistorakennustontin muuttamisen asuinkäyttöön sekä tonttien täydenny rakentamisen. Suunnittelualue sijaitsee Tullin kaupunginosassa osoitteessa Pinninkatu 45 ja 47.

Entinen Hämeen Kenkätehtaan rakennus korvataan uudella 10-kerroksisella opiskelija-asuinrakennuksella. Viereisellä tontilla entisen teollisuusrakennuksen päälle rakennetaan lisäkerroksia. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 10 220 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa yhteensä 3856 kerrosneliömetriä.

Tullin alue sijaitsee yliopiston pohjoispuolella ja Tampereen aseman ja radan itäpuolella. Alue on muuttunut vanhasta varasto- ja teollisuusalueesta monipuoliseksi toimistoalueeksi. Kaupungin tavoitteena on kehittää aluetta yleissuunnitelman mukaan monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi, jossa on työpaikkojen lisäksi asumista ja palveluja.

Tammelan puolella osoitteessa Itsenäisyydenkatu 7–9 asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Tontilla sijaitseva nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 8- ja 13-kerroksinen opiskelija-asuinrakennus, jonka ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu liiketilaa.

Ulko-oleskelualueet sijoittuvat sisäpihan kansipihalle sekä rakennuksen yläkerroksiin kattopihoille. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 9830 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa 5870 kerrosneliömetriä. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan korttelisuunnitelman pohjalta.

Asemakaavamuutoksen tontti rajautuu Tammelan puistokatuun, Itsenäisyydenkatuun ja Pinninkatuun. Tontilla sijaitsee 1976 valmistunut, alun perin Suomen Työväen Säästöpankin toimitaloksi rakennettu kerrostalo. Toimistotilat saneerattiin opiskelija-asunnoiksi 1997.

Uusi asuinalue Lamminpäähän

Lamminpään asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uusien asuinrakennusten rakentaminen pienen teollisuusalueen tilalle. Samalla parannetaan alueella jo olevan kerrostalotontin käyttömahdollisuuksia, aluetta pitkin kulkevaa virkistysyhteyttä ja pyritään turvaamaan aluetta pitkin kulkevaa ekologista yhteyttä.

Suunnittelualueelle syntyy uuden kaavan toteutuessa uusi noin 750 metriä pitkä ja 100 metriä leveä pohjois-eteläsuuntainen kerrostaloalue, jonka itäpuolella on Paasikiventie sekä rautatie ja länsipuolella on Suonsivunkatu ja Lamminpään pientaloalue. Alueelle tullaan Myllypurontien ja Paasikiventien eritasoliittymän rampin yläpäähän tehtävän uuden nelihaararisteyksen kautta. Risteyksen itäpuolelle tulee pieni liikerakennusten korttelialue.

Atalassa osoitteessa Atanväylä 1 asemakaavalla muutetaan katu-, puisto- ja erityisalueen käyttötarkoitus rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Tavoitteena on huonokuntoisen omakotitalon purkaminen, rakennusoikeuden lisääminen ja luhtitalon rakentaminen.

Niemenrannan Sellupuiston asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa raitiotien rakentaminen välillä Hiedanrannan tehdasalue–Federleynkatu ja laajennetun Sellupuiston toteuttaminen virkistysalueeksi puistosuunnitelman mukaisesti. Osa nykyistä teollisuustonttia muutetaan puistoksi. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan.

Kaavan valmistelua on tehty samaan aikaan Sellupuiston yleissuunnittelun, Hiedanrannan yleissuunnittelun ja raitiotien toisen vaiheen yleissuunnittelun kanssa.


Lisätietoja

Asemakaavojen valmistelijat ja
Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234