Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma 2020 - 2022

Peltolammi ja Multisilta ovat mukana ympäristöministeriön koordinoimassa Lähiöohjelmassa 2020-2022, jonka tavoitteina ovat hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt. Valtakunnallinen ohjelma tähtää pitkäjänteiseen lähiökehittämiseen, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä asuinalueiden elinvoimaa. Samalla tavoitteena on turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso. Ohjelmassa on mukana 13 kaupunkia ja 18 tutkimushanketta ympäri Suomen, Tampereelta mukana ovat Peltolammin ja Multisillan alueet. Alueiden fyysisen ympäristön kehittämisen toimenpiteisiin saadaan ARAn avustusta (35%). Peltolammin-Multisillan lähiöohjelma edistää alueiden asukkaiden, toimijoiden ja kaupungin eri toimialojen välistä yhteistyötä.

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman tavoitteina ovat asukasosallisuuden vahvistaminen, kokonaisvaltaisen lähiökehittämisen edistäminen ja konkreettisten toimenpiteiden edistäminen. Lisäksi edistämme alueiden pitkäjänteistä kehittämistä, joka jatkuu lähiöohjelma-ajan jälkeen.

PeltsuMultsun kehittämisen teemat

Alueiden kehittäminen pohjautuu kerättyyn asukasymmärrykseen ja sen pohjalta tunnistettuihin teemoihin ja tavoitteisiin. Taustalla ovat myös kaupungin tavoitteet ja valtakunnallisen Lähiöohjelman teemat. PeltsuMultsun kehittämisen teemat ovat hyvinvoivat asukkaat, hyvä arjen ympäristö, palvelut lähellä ja yhdessä tekeminen.

Tietoa alueen kehittymisestä löytyy verkkosivuilta ja PeltsuMultsu kehittyy Facebook-sivulta.

Asukastapahtumat ja -kyselyt

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelmassa edistetään asukkaiden osallisuutta. Vuosien 2020-2022 aikana asukkaat ovat voineet osallistua alueiden kehittämiseen monin tavoin:

Asukasraati 2021-2022

Asukasraati on alueen kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten joukko. Asukasraatiin on jatkuva ilmoittautuminen. Asukasraadissa on 27 henkilöä (5.5.2022).

Asukaskysely 30.4.-10.5.2020 

Asukaskyselyyn vastasi 540 henkilöä. Kyselyn tarkoituksena on ollut selvittää asukkaiden näkemyksiä alueen parhaista puolista ja kehittämistarpeista. Kysely on ollut pohjana asukasymmärryksen muodostamisessa ja kehittämisen teemoja määriteltäessä.

Jatkokysely 10/2020 

Lähiöohjelman käynnistämiseen liittyvään jatkokyselyyn vastasi 56 henkilöä. Kysely on ollut pohjana asukasymmärryksen muodostamisessa ja kehittämisen teemoja määriteltäessä.

Asukastapahtuma 29.10.2020 

Me-talon toimintaan ja lähiöohjelman käynnistämiseen liittyvään asukastapahtumaan osallistui yhteensä noin 60 henkilöä. Asukastapahtuma järjestettiin Multisillan vanhalla Suklaatehtaalla. Osallistujat olivat Me-talon toimintaan osallistuneita lapsia ja perheitä sekä tapahtumaa varten paikalle tulleita alueen asukkaita. Asukastapahtuma on ollut pohjana asukasymmärryksen muodostamisessa ja kehittämisen teemoja määriteltäessä.

Työpajat 25.3., 7.4. ja 21.4.2021 

Työpajoihin osallistui 15-25 alueen asukasta/paja. Työpajoihin kutsuttiin asukasraatilaisia ja vuoden 2020 asukaskyselyyn yhteystietonsa jättäneitä. Työpajojen teemoina olivat valaistus, liikennesuunnittelu, Peltolammin uimarannan kohentaminen, matalan kynnyksen palvelut, hyvinvointi, asukkaiden yhteistoiminta kortteleissa ja tapahtumat. Työpajoissa oli mukana asiantuntijoita keskustelemassa asukkaiden kanssa.

Multisillanpuiston asukastapahtuma 25.5. 2021 

Multisillanpuiston uudistamisen ideointiin osallistui päiväkotiryhmä (14 lasta ja 3 aikuista), koululaisryhmä (12 lasta ja aikuinen) ja muita alueen asukkaita (18), yhteensä 48 henkilöä. Tapahtumassa suunniteltiin alueen leikkipaikkaa, välivyöhykettä ja metsäistä aluetta. Osallistujat kannattivat luontoteemaista puistoa.

Karttakysely 8.-28.6.2021 

Karttakyselyyn vastasi noin 400 henkilöä ja kysely keräsi noin 1200 karttamerkintää. Karttakyselyn avulla kerättiin asukkailta näkemyksiä ajankohtaisiin ympäristön parantamisen kehittämistoimiin. Teemoina olivat esteettömyys, Multisillanpuisto, kulkureitit alueella ja metsätiedot. Vastaajat toivoivat erityisesti lisää penkkejä ja roskiksia kulkureittien yhteyteen. Teiden ylityspaikat huolestuttivat sekä Peltolammin että Multisillan puolella. Metsäluonnosta ja metsissä tehtävistä toimenpiteistä toivottiin monipuolista tietoa.

Esteettömyyskävelyt 24.8. ja 25.8.2021 

Esteettömyyden parantamistarpeiden kartoittamiseksi järjestettiin esteettömyyskävelyt Multisillassa ja Peltolammilla. Kävelyille osallistui yhteensä 6 asukasta, kaupungin asiantuntijoita ja esteettömyskartoittajat. Estettömyyskävelyillä tarkasteltiin toivottuja penkkien ja roskisten paikkoja, teiden ylityskohtia, reunakivien korkeuksia, valaistusta ja yleistä paikkojen saavutettavuutta.

Metsäteemapolkukysely 8.-21.11.2021 

Kyselyyn saatiin 69 vastausta ja 70 karttamerkintää. Kysely on osa paikkatietohanketta, jossa kehitetään metsätiedon jakamista erilaisissa karttapalveluissa ja sovelluksissa. Metsätietoa tuodaan teemataulujen muodossa suoraan lähimetsään. Kyselystä saadun palautteen pohjalta jatketaan teemapolun valmistelua Multisillanpuistoon, ja palautetta hyödynnetään laajemminkin metsäteemapolkumallin valmistelussa.

Tehdään yhdessä PeltsuMultsua -asukastapahtumat 9.11. ja 15.11.2021 

Peltolammin tapahtumaan Peltolammin koulun ruokalassa osallistui noin 50 henkilöä ja Multisillan tapahtumaan Vanhalla Suklaatehtaalla noin 160 henkilöä. Asukastapahtumien tarkoituksena oli mukava yhdessäolo, tuoreen tiedon jakaminen alueen kehittymisestä ja palautteen kerääminen Multisillanpuiston suunnitelmista. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukasraatilaisten kanssa.

Peltolammin-Pärrinkosken talkoot 16.11. ja 23.11.2021 

Me-talo ja Ekokumppanit Oy järjestivät talkoot Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueen retkeilyolosuhteiden parantamiseksi. Talkoot olivat osa osallistuvaa budjetointia, jonka yhtenä toimenpiteenä parannettiin Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueen retkeilyolosuhteita. Talkoisiin osallistui yhteensä noin 20 henkilöä. Talkoissa kannettiin pitkospuita asennettavaksi ja levitettiin haketta poluille.

Erätauko-keskustelu turvallisuudesta 16.2.2022 

Me-talon järjestämään Erätauko-keskusteluun turvallisuudesta osallistui 11 henkilöä Peltolammin koululla. Erätauko-keskustelussa syvennettiin ymmärrystä turvallisuudesta Peltolammin ja Multisillan alueilla.

Luontodialogi 9.3.2022 

Keskustelu luonnon merkityksestä PeltsuMultsussa käytiin Peltolammin koululla. Keskusteluun osallistui 6 henkilöä ja tulkki. Luontodialogi järjestettiin Peltolammin ja Multisillan asukkaille osana Sitran Suurta Luontodialogi -päivää 9.3.2022. Luonnon merkitys hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistäjänä koettiin suurena. Dialogin järjesti ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö yhteistyössä lähiöohjelman kanssa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Henna Kuitunen
Projektisuunnittelija Sini Lempinen