Hyppää sivuvalikkoon

Iidesjärven lintuvesikunnostus

Lehmä laiduntaa vehreällä laitumella.

Iidesjärven lintuvesikunnostus kuului Kunta-Helmi -hankkeeseen vuosina 2020-2022. Hankkeen tavoitteena oli jatkaa ja täydentää Iidesjärven linnuston tilaa kohentavia kunnostustoimia. Hankkeessa oli kaksi osa-aluetta: koe- ja hoitokalastus sekä rantaniityn laidunnus. Hankkeita on jatkettu myös vuosina 2023 ja 2024.

Hoitokalastus

Järven kalaston rakennetta on tutkittu aiemmassa keskustajärvien kunnostushankkeessa vuonna 2018 verkkokoekalastuksin. Näistä kävi ilmi järven voimakas särkikalavaltaisuus ja -runsaus. Särkikalojen runsaus on yhdistetty rehevöitymisen pahenemiseen ja linnuston heikkenemiseen. Siksi kunnostushankkeessa toteutettiin hoitokalastusta vuonna 2020 keväällä rysäpyynnillä ja syksyllä nuottaamalla. Neljän viikon rysäpyynnin saalis oli 8,4 tonnia (130 kg/ha) ja yhden työviikon nuottasaalis 4,9 tonnia (76 kg/ha). Poistetun kalan yhteismääräksi tuli siis 206 kg/ha. Tämä pinta-alaan suhteutettu poistomäärä on suurempi, kuin mitä monissa hoitokalastuskohteissa on saavutettu edes useamman vuoden kestäneellä pyynnillä. Siten sen jatkamista pidettiin tärkeänä Kunta-Helmi-hankkeessa.

Kunta-Helmi hankkeessa suoritettiin keväällä 2021 rysäpyynti sekä syksyllä 2021 nuottaus. Rysäpyynti toteutettiin 24.4.-21.5.2021. Neljän viikon rysäpyynnin saalis oli noin 3,1 tonnia (48 kg/ha) eli saalismäärä oli pienempi kuin vuonna 2020. Valtaosa saalista oli särkeä, lahnaa, pasuria sekä pientä ahventa. Nuottauksen kokonaissaalis oli 910 kg (14 kg/ha). Saalis oli pääosin suurikokoista särkeä ja lahnaa. 

Toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseksi suoritettiin verkkokoekalastus kesäkerrostuneisuuden aikana vuonna 2021. Rysäpyynti ja nuottaus toistettiin vuonna 2022. Kevään rysäpyynti toteutettiin 7.5.-26.5.2022. Neljän viikon rysäpyynnin saalis oli 6070 kg (93 kg/ha). Valtaosa saaliista oli särkeä (62 %), lahnaa/pasuria ja pientä ahventa.

Myös vuonna 2023 suoritettiin rysäpyynti, jonka saalis oli 3293 kg (50 kg/ha) kuudelta viikolta. Saalis oli valtaosaltaan pientä ahventa (50 %), särkeä (28 %) ja lahnaa (20 %). Kevään 2024 rysäpyynnissä saalis oli noin 5095 kg eli n. 78 kg/ha, joka oli viime vuoteen verrattuna suurempi. Saalis oli pääasiassa pientä ahventa (45 %), särkeä (41 %) ja lahnaa (13 %). Järvessä tapahtunut kalastorakenteen muutos nähdään melko suurena ahvenen määränä saaliissa. 

 

Rantaniityn laidunnus

Iidesjärven itäpään rantaniittyä hoitaa kesäisin neljän suomenkarjan hiehon lauma. Hiehojen kotinavetta on Ahlmanilla.

Ethän ruoki etkä häiritse hiehoja

Hiehot laiduntavat haassa elo-syyskuulle saakka. Hiehoja voi katsella aidan takaa, mutta niitä ei pidä ruokkia eikä häiritä. Laidun tarjoaa naudoille sopivasti ravintoa, ja niille tarjotaan lisäksi puhdasta vettä ja kivennäistä. Eläinten vointia seurataan päivittäin. Varothan sähkölankaa ja huolehdi, ettei koirasi häiritse eläimiä. Koiria ei saa päästää laitumelle edes laidunkauden ulkopuolella loisriskin takia.

Laidunnus parantaa lintujen elinympäristöä

Iidesjärven alavilla rantaniityillä on todennäköisesti ollut laidunnusta 1900-luvun kuluessa laajoillakin alueilla, mutta kaupungin laajetessa ja maataloustoiminnan loppuessa on laidunnuskin loppunut ja rantavyöhyke hiljalleen pusikoitunut ja kasvanut umpeen. Umpeen kasvavat rantaniityt vaikuttavat osaltaan epäedullisesti linnustoon ja muuhun monimuotoisuuteen. Laidunnusta on palautettu alueelle viimeksi 2000-luvun alussa, mutta laidunnuskokeilu jouduttiin lopettamaan ilkivallan vuoksi. Kunta-Helmi-hankkeessa toteutettiin laidunalueen alkukunnostus ja aitaamiminen ilkivallan ehkäisy huomioiden, jotta laidunnus voitiin aloittaa jälleen.

Naudat laiduntavat Iidesjärven itäpäässä noin 2,8 hehtaarin entisellä viljelykäytössä olleella rantaniittyalueelle ja sitä ympäröivillä nuoren lehtipuuston valtaamilla alueilla. Laidunnuksella niitty pysyy matalakasvuisena, ja sillä luodaan elin- ja ruokailuympäristöä linnustolle ja lisätään monimuotoisuutta.

Laidunnuksesta on laadittu suunnitelma syksyllä 2020, jonka mukaisesti laidunnus toteutetaan. Niitylle ja sen reunoille levinnyttä pajukkoa ja vesakkoa raivattiin keväällä 2021, ja alue aidattiin laitumeksi. Puustoiset osat jäävät laitumelle muodostaen jatkossa metsälaidunta ja hakamaata. Laidunnuksen turvalliseksi järjestämiseksi kevyen liikenteen väylään rajoittuva laitumen osa varustetaan sähköpaimenen lisäksi tukevalla lauta-aidalla ja lukittavalla portilla. Laitumelle järjestetään eläimille juoma-astia ja sen säännöllinen täyttö sekä eläinten muu valvonta.

Päivitetty 14.6.2024