Ympäristöpolitiikka ja ilmastotavoitteet

Tällä sivulla

Tampereen kaupunkistrategian yksi neljästä painopistealueesta on nimeltään Hiilineutraaleja tekoja. Sen mukaan "Tampere on kansainvälisesti tunnettu vaikuttavista teoistaan ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden eteen. Kestävien valintojen tekeminen on täällä helppoa - vetovoimamme syntyy arjen sujuvuudesta."

Kestävä Tampere 2030 -linjaukset - kohti hiilineutraalia kaupunkia

Strategian ympäristö- ja ilmastotavoitteiden merkitystä kaupunkikehityksen näkökulmasta on avattu laajemmin Kestävä Tampere 2030 -linjauksissa. Niissä kuvataan tavoitteita ja toimintatapoja, joilla kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia kehitetään. Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö koordinoi ja seuraa linjausten toteutumista.

Linjaukset jakautuvat kuuteen teemaan:

  • Kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne
  • Kestävä asuminen ja rakentaminen
  • Energian tuotanto ja kulutus
  • Kestävä kulutus ja materiaalitalous
  • Kestävä kaupunkiluonto
  • Hyvä ympäristön tila

Tampereen kaupungin kiertotaloussuunnitelma

Tampereen kaupunki toimii kiertotaloussiirtymän mahdollistajana ja muutoksen kiihdyttäjänä. Kiertotalouteen siirtymällä voidaan varmistaa asukkaille hyvä elämä maapallon rajoissa.

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoyhteistyö

Tampereen kaupunkiseutu on tehnyt yhdessä ilmastotyötä siitä lähtien, kun vuonna 2010 laadittiin ensimmäinen yhteinen ilmastostrategia. Työssä ovat mukana kaikki seudun kunnat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesilahti. Kaikki seudun kunnat ovat liittyneet Hiilineutraalit kunnat (Hinku) -verkostoon ja tavoittelevat näin ollen hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Yhteisessä strategiassa vaikuttavin paikallinen päästövähennystoimenpide on uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu energiantuotannossa. Yhdessä kunnat kehittävät myös eheämpää maankäyttöä ja kestäviä liikenneratkaisuja.

Ilmastositoumukset ja -aloitteet

Kansalliset

Kotimaisista ilmastoverkostoista Tampere on mukana Hiilineutraalit kunnat -verkostossa vuodesta 2019 sekä Climate Leadership Coalition -yhteenliittymässä vuodesta 2017.

Vuonna 2017 käynnistyi myös uusi kuntien energiatehokkuussopimuskausi. Näissä EU:n energiatehokkuusdirektiiviä toteuttavissa sopimuksissa Tampere on ollut mukana alusta asti. Uuden sopimuksen tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 prosenttia liittyjän energiankäytöstä ja tavoite vuodelle 2020 vastaa 4 prosenttia liittyjän energiankäytöstä. Valtio myös tukee sopimuksen puitteissa uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon liittyviä investointeja. Tampere tekee yhteistyötä muiden kaupunkin kanssa.

Kansainväliset

Covenant of Mayors

Tampereen kaupunki sitoutui eurooppalaiseen Kaupunginjohtajien yleiskokoukseen (Covenant of Mayors) vuonna 2009. Tarkoitus oli ylittää Euroopan unionin tavoite vähentää ilmastopäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tampereella kyseinen tavoite saavutettiin jo vuonna 2014 CO2-raportin laskennan mukaan.

Vuonna 2017 Tampere liittyi uuteen kansainväliseen Global Covenant of Mayors for Climate and Energy -sitoumukseen, joka Euroopan alueella pohjautuu EU:n vuodelle 2030 asettamiin ilmastopäästötavoitteisiin. Sopimukseen liittyvät kaupungit tavoittelevat vähintään 40 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä, mutta Tampereen strategian tavoite on tiukempi ja toteuttaa paremmin valtioiden tekemää Pariisin ilmastosopimusta.

Kaupunki on laatinut sitoumusta toteuttavan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP), joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 28.10.2019. Suunnitelma laadittiin siten, että se kytkeytyi silloin vielä keskeneräiseen Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttatyöhön. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.8.2020, joten siitä löytyy ajankohtaisin toimintasuunnitelma ja arvio toimenpiteiden vaikutuksista.

Green City Accord

Tampereen kaupunki liittyi Euroopan komission vihreiden kaupunkien Green City Accord -aloitteeseen helmikuussa 2022.

Aloitteen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat vuoteen 2030 mennessä tekemään kaupungeista houkuttelevia asuinpaikkoja, joissa kaupunkilaiset saavat hengittää puhdasta ilmaa, nauttia puhtaasta vedestä, käyttää puistoja ja viheralueita ja nauttia melusaasteen vähenemisestä.

Puhdas ilma ja vesi, vähäinen melutaso ja pääsy luontoon ovat välttämättömiä fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnillemme.

Lisäksi aloitteen tavoitteena on, että kiertotalous toimii ja jäte muutetaan resurssiksi uudelleenkäyttämällä, korjaamalla ja kierrättämällä.

Green City Accord vahvistaa yhteistyötä muiden EU:n kaupunkialoitteiden kanssa ja tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -EU-missio

Tampere on mukana "100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia" -EU-missiossa. EU:n missiot ovat Euroopan komission toimintamalli, jonka tehtävänä on tuoda käytännön ratkaisuja kaikkein hankalimpiin yhteisiin ongelmiin vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU-mission tavoitteena on tukea, edistää ja esitellä 100 eurooppalaista kaupunkia, jotka tähtäävät ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina ja näin esimerkkinä muille.

Itämerihaaste

Tampereen kaupunki liittyi Itämerihaasteeseen vuonna 2007. Itämerihaasteen kolmannen ohjelmakauden 2019–2023 viisi päämäärää ovat kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö sekä aktiivinen Itämeri- kansalaisuus.

Huolehtimalla lähivesien hyvästä tilasta Tampere toteuttaa Itämerihaasteen päämääriä ja tavoitteita. Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan Kestävä Tampere 2030 -linjaukset sisältävät tavoitteet muun muassa järvien kestävälle virkistys- ja matkailukäytölle sekä vesistöistä huolehtimiselle.

Päivitetty 16.9.2022