Hyppää sivuvalikkoon

Pohjois-Tampereen seuranta

Polkupyöriä Sorilan koulun pihassa. Taustalla isoja puita.

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.4.2021 §53 ja kuulutettiin lainvoimaiseksi 25.11.2022. Kaavan valmisteluvaiheessa 24.8.2020 kaupunginhallitus hyväksyi alueen jatkotyöskentelyä ohjaavan ponnen, jonka mukaan Kylien ja maaseutuvyöhykkeiden kehittämistarvetta tarkastellaan valtuustokausittain vuorovaikutuksessa paikallisten asukkaiden ja maaseutuasumisesta kiinnostuneiden kanssa. Pohjoisen Tampereen rakentumisen tilannetta seurataan ja siitä raportoidaan yhdyskuntalautakunnalle vuosittain. Ponnen perusteella yleiskaavaa täydennettiin yleismääräyksellä: Yhdyskuntarakennetta ja sen kehitystä kuvaavan vuosittaisen raportoinnin perusteella arvioidaan tarve aluekohtaisten tarkempien selvitysten tai suunnitelmien käynnistämiselle.

Alueelle tavoiteltua rakentamista ja muun muassa siitä johtuvaa asukasmäärän kehitystä on etukäteen vaikea arvioida, sillä alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja rakentamistarve pohjautuu kaupungista riippumattomaan kysyntään.

Vuonna 2020 Pohjois-Tampereen kouluissa oli yhteensä 840 oppilasta ja vuonna 2021 oppilaita oli 845. Vuoden 2022 oppilasmäärä on 819.
Pohjois-Tampereen koulujen oppilasmäärät.

Väestön, rakentamisen ja palvelujen nykytila sekä kehitys

Vuonna 2021 laadittiin ensimmäinen seurantaraportti, jossa esitettiin väestön, rakentamisen ja palvelujen nykytilaa ja viimeaikaista kehitystä sekä lukuina että sijainteina kartalla.

Koska vuoden 2022 tilanteessa ei ole tapahtunut suurta muutosta vuoteen 2021 verrattuna, esitetään vuoden 2022 seurantatilanne lyhyenä katsauksena.

Tutustu vuoden 2021 raporttiin

Vuoden 2022 tilannekatsaus

Pohjois-Tampereen alueella on 4273 asukasta, mikä on noin 50 asukasta vähemmän kuin vuonna 2021. Asukasmäärän laskua on tapahtunut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien.

Valmistuneiden asuin- ja lomarakennusten määrä on vuonna 2022 hieman suurempi kuin vuonna 2021. Sen sijaan uudisrakentamisen rakennuslupien sekä suunnittelutarveharkinta- ja poikkeamispäätösten määrä on laskenut. Rakentamishalukkuuden vähenemisen syynä lienee yleinen rakennuskustannusten ja lainankorkojen nousu.

Vuonna 2022 Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava on saatu lainvoimaiseksi. Kaava mahdollistaa aikaisempaa enemmän uutta asuinrakentamista, elinkeinoelämän kehittämistä sekä sallivamman periaatteen hakea päätöstä loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseen asumiseen.

Yleiskaavoituksen työohjelmaan 2021–2025 päivitettiin Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä loppuvuonna 2022 ja kaavaluonnos valmistellaan vuoden 2023 aikana. Pirkanmaan ELY-keskus on vahvistanut Kintulammi-Pukala-Vähä-Teerijärvi-ulkoilureittisuunnitelman 3.10.2022, mutta päätöksestä on jätetty kolme valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Tutustu Pohjois-Tampereen strategiseen yleiskaavaan

Päivitetty 12.12.2022