Hyppää sivuvalikkoon

Tilastotietoa terveydestä ja hyvinvoinnista

Sivulta löydät terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Kaikki julkaisut eivät ole saavutettavia. Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä tietojohtaminen(a)tampere.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama Kouluterveyskysely tuottaa kokemustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Tietoa kerätään alakoulun 4. ja 5. luokkalaisilta, yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisilta sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta.

Tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointi

Kooste tamperelaisten lasten ja nuorten vastauksista kouluterveyskyselyyn.

Lisätietoa kouluterveyskyselystä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta on löydettävissä lisätietoa kouluterveyskyselystä sekä kyselyn sähköinen tulospalvelu.

Hyvinvointikertomus

Suurin osa tamperelaisista lapsista, nuorista ja aikuisista voi hyvin. Tamperelaiset kokevat elämänlaatunsa ja terveytensä pääosin hyväksi ja he ovat tyytyväisiä kaupungin palvelutarjontaan sekä asuinalueensa olosuhteisiin. Eri väestöryhmien välillä on kuitenkin selkeitä eroja hyvinvoinnissa. Tampereella on edelleen paljon työttömiä ja merkittävä osa kaupunkilaisista käyttää liikaa päihteitä, tuntee itsensä yksinäiseksi sekä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan väestön hyvinvoinnin nykytilaa sekä kerrotaan hyvinvointia edistävistä toimista ja palveluista. Kertomuksen sisältämän tiedon pohjalta määritellään hyvinvoinnin edistämiselle tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, joita toteutetaan osana kaupungin johtamisjärjestelmää.

Lapsiperheiden edistynyt analytiikka

Tampereella toteutettiin vuosina 2020–2021 Lapsiperheiden edistynyt analytiikka -hanke. Tavoitteena oli tuottaa rekisterilähteisiin perustuva kokonaiskuva lapsiperheiden hyvinvoinnista. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty laajasti. Loppuraportista voi lukea tarkemmin tuloksista ja toimenpidesuosituksista.

Päivitetty 30.1.2024