Tilastotietoa terveydestä ja hyvinvoinnista

Sivulta löydät terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Kaikki julkaisut eivät ole saavutettavia. Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä tietojohtaminen(a)tampere.fi

Lasten ja nuorten hyvinvointi


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamat Kouluterveyskysely sekä FinLapset -tutkimus tuottavat kokemustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista.

Tietoa kerätään 3-4 kk ikäisten vauvojen ja nelivuotiaiden lasten vanhemmilta sekä heidän neuvolaterveydenhoitajilta, alakoulun 4. ja 5. luokkalaisilta, yläkoulun 8. ja 9. luokkalaisilta sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoilta. Kyselyt toteutetaan joka toinen vuosi siten, että parittomina vuosina saadaan Kouluterveys -kyselyn tulokset ja parillisina FinLapset -kyselyn tuloksia.

Koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi

Kooste tamperelaisten koululaisten ja nuorten vastauksista kouluterveyskyselyyn.

Lisätietoa koulutuerveyskyselystä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta on löydettävissä lisätietoa kouluterveyskyselystä sekä kyselyn sähköinen tulospalvelu.

Hyvinvointikertomus

Suurin osa tamperelaisista lapsista, nuorista ja aikuisista voi hyvin. Tamperelaiset kokevat elämänlaatunsa ja terveytensä pääosin hyväksi ja he ovat tyytyväisiä kaupungin palvelutarjontaan sekä asuinalueensa olosuhteisiin. Eri väestöryhmien välillä on kuitenkin selkeitä eroja hyvinvoinnissa. Tampereella on edelleen paljon työttömiä ja merkittävä osa kaupunkilaisista käyttää liikaa päihteitä, tuntee itsensä yksinäiseksi sekä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan väestön hyvinvoinnin nykytilaa sekä kerrotaan hyvinvointia edistävistä toimista ja palveluista. Kertomuksen sisältämän tiedon pohjalta määritellään hyvinvoinnin edistämiselle tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, joita toteutetaan osana kaupungin johtamisjärjestelmää.

 

 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022

Päivitetty 5.7.2022