Hyppää sivuvalikkoon

Tupakansavu ja tupakointikiellot

Asuntoyhteisöt

Tupakkalaki edellyttää, että työpaikoilla, julkisissa rakennuksissa ja asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asunnoissa tupakointia ei ole kielletty. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakansavun esiintyminen toistuvasti asunnon sisätiloissa katsotaan terveydensuojelulain mukaiseksi terveyshaitaksi. Asuntoyhteisön tulee tällöin ryhtyä toimenpiteisiin savun kulkeutumisen estämiseksi. Tämä voi edellyttää ilmanvaihtojärjestelmän säätämistä tai parantamista sekä rakenteiden tiivistämistä.

Mikäli tupakansavu toistuvasti kulkeutuu parvekkeilta tai asunnon huoneistopihalta ilmanottoaukkojen tai rakenteiden kautta toisiin asuntoihin tai toisille parvekkeille/huoneistopihoille, voi asuntoyhteisö hakea tupakkalain mukaista tupakointikieltoa parvekkeille ja huoneistopihoille. Myös yksittäiseen asuntoon voidaan hakea tupakointikielto, jos asunnosta leviää tupakansavua muihin asuntoihin tai asuntoyhteisön muihin tiloihin, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä.

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä. Asuntoyhteisöjen yhtiökokouksissa tulee päätös tehdä oikeassa järjestyksessä. Kaikkien osakkaiden ja asukkaiden kuuleminen tulee tehdä ennen yhtiökokouksen päätöstä, jolloin yhtiökokouksella on riittävästi tietoa osakkaiden ja asukkaiden mielipiteistä ennen päätöksen tekemistä.

Yhtiökokouksen päätöksessä tulee selvästi näkyä, että päätetään hakea tupakointikieltoa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Ei siis määrätä itse tupakointikieltoa. Päätettäessä asiaa, tulisi näkyä, päätetäänkö asiasta yksimielisesti vai äänestyksellä ja äänestystulos tulee näkyä selvästi päätöksessä. Kuulemisesta olisi lisäksi hyvä olla tehtynä erillinen yhteenveto, mikäli sitä ei ole avattuna yhtiökokouksen pöytäkirjassa.

Tampereen ympäristöterveys on koonnut tähän ohjeeseen parveketupakointikieltojen hakemuksen käsittelyyn liittyvää ohjeistusta. Tupakointikieltojen käsittelyä auttaa, jos viranomaiselle toimitettuun hakemukseen on jo alun perin laitettu tarvittavat liitteet. Lisäksi toivotaan, että hakemus ja liitteet ovat skannattu sähköiseen muotoon asumisterveyden sähköpostiin:

Asumisterveys
sähköposti [email protected]

Tupakointikieltohakemukseen tulee olla liitteinä seuraavat dokumentit:

1.Tupakointikieltohakemuslomake, mikä löytyy Kiinteistöliiton sivuilta: Tupakointikielto.

2. Yhtiökokouksen pöytäkirja, johon on kirjattu selvästi, että tupakointikieltoa parvekkeille ja/tai huoneistopihoille (tai sisätiloihin) haetaan Tampereen kaupungin ympäristöterveydeltä.

 • Kokouksen päätöksessä on hyvä näkyä myös kuulemisen tulos (kuinka monta puoltaa ja vastustaa),
 • päätettiinkö yksimielisesti
 • äänestystulos, jos asia on mennyt äänestykseen.

3) Osallistuja-/ääniluettelo, mikäli kokoukseen osallistuneiden osakkeiden määrää ei ole mainittu kokouspöytäkirjassa

4) Yhtiöjärjestys

5) Asemapiirustus, johon merkitty mahdollinen tupakointialue/-paikka

6) Julkisivupiirustukset

7) Pohjapiirustukset (näissä tai julkisivupiirustuksissa tulisi näkyä tulo-/korvaus-/raitisilmareitit)

8) Selvitys ilmanvaihdosta ja tupakansavun leviämisestä

 • minne poistoilma johdetaan
 • mistä tulo-/korvaus-/raitisilma johdetaan asuntoihin
 • onko parvekkeissa lasitukset, jos ei kaikissa, kuinka monessa asunnossa
 • ovatko parvekerakenteet tiiviitä
 • miten savu leviää parvekkeelta toiselle ja/tai toisen huoneiston tiloihin

9) Selvitys kuulemisesta

 • milloin kuulemislomake toimitettu osakkaille ja tilojen haltijoille, mukaan lukien vuokralaiset
 • milloin kuulemislomakkeet on pitänyt palauttaa
 • kuulemisen tulos: kuinka monen huoneiston lomakkeet palautuivat, kuinka monta näistä huoneistoista puolsi ja kuinka monta vastusti tupakointikieltoa

10) Kuulemislomakkeet

 • yksi sivu mistä näkyy lähetetty kuuleminen (jos käytätte Kiinteistöliiton lomaketta, sieltä etusivu) ja perään eri huoneistojen saapuneet lomakkeet mieluiten järjestyksessä A 1……C 32 (skannattuna yhdeksi tiedostoksi)

11) Osake- ja asukasluettelot (ajantasaiset)

12) Pirkanmaan käräjäoikeuden todistus siitä, ettei päätöstä ole moitittu

Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu. Lisäksi hakijalta peritään kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut kustannusten mukaan.

Tampereen ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 2023

Päivitetty 12.9.2023