Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden saman ikäisten lasten kanssa.

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §). Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä toiminta on maksullista.

Ilmoittautuminen syksyllä 2021 käynnistyvään esiopetukseen ja sitä täydentävään toimintaan

Toimintavuonna 2021–2022 esiopetusta järjestetään 2015 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.


Ulkoinen linkkiEsiopetukseen ilmoittautuminen


Esiopetusta annetaan pääsääntöisesti kaupungin ylläpitämissä kouluissa sekä päiväkodeissa. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy lapsen osoitteen ja tulevan koulupolun mukaan.

Esiopetusta järjestävät myös yksityiset koulut ja päiväkodit. Yksityiseen esiopetukseen haetaan suoraan ko. yksikköön. Tämän lisäksi jokaisesta lapsesta täytyy täyttää myös ylläoleva kunnan sähköinen ilmoittautumislomake.


Eskarilaisia opetuksessa

Esiopetusta täydentävä toiminta

Huoltaja voi valita lapselleen esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi joko päiväkodeissa järjestettävän osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai koulujen tiloissa järjestettävän Eppu-kerhotoiminnan. Valinta tulee ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilökunta kuljettaa tarvittaessa lapsen toimipisteestä toiseen.

Kouluilla järjestettävä esiopetusta täydentävä toiminta on kerhotoimintaa (Eppu-kerhot). Toiminta-aika on klo 7.00–17.00.

Kerhotoiminnan palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 1–3 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 3–4,5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 4,5–6 h/pv

Kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu.

Päiväkodeissa järjestettävä täydentävä toiminta on osa-aikaista varhaiskasvatusta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito enintään 5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito yli 5 h/pv

Hinnat määräytyvät perhekoon ja tulojen mukaan.


Iloiset ekaluokkalaiset

Ensimmäiselle luokalle

Tampereen kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajat eivät ilmoita lapsiaan kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Oppilaat, jotka muuttavat Tampereelle toiselta paikkakunnalta tai opiskelevat esiopetuksessa, jossa ei ole Wilma-järjestelmä käytössä, ilmoittautuvat kouluun alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Koulupaikan määräytyminen

Koulupaikka määräytyy oppilaan osoitteen mukaan. Koulupaikan osoittamisessa käytetään seuraavia kriteerejä:

  • kodin ja koulun välinen etäisyys,
  • alueen liikenteelliset olosuhteet,
  • koulukiinteistön rakenteelliset ratkaisut sekä
  • mahdollinen oppilaan tuen tarve.

Koulujen rehtorit päättävät oppilaiden sijoittamisesta kouluihin edellä mainittujen kriteerien mukaan. Lisäksi sijoittumisessa otetaan huomioon mm. oppilasmäärältään tasapuolisten perusopetusryhmien syntyminen. Useimmiten oppilas aloittaa ensimmäisen luokan kotia lähellä sijaitsevassa koulussa.

Oppilaita tunnilla

Kaksikielinen opetus

Kaksikielistä opetusta tarjotaan seuraavissa kouluissa ja kielissä Tampereella.

Ensimmäiselle luokalle kaksikieliseen opetukseen hakeville pidetään soveltuvuuskokeet. Soveltuvuuskokeisiin ilmoittautumisaika on 3.–23.1.2022. Huoltaja täyttää ilmoittautumislomakkeen Wilmassa, jos lapsi on Tampereen kaupungin järjestämässä esiopetuksessa. Muissa tapauksissa ilmoittautuminen tehdään opetusta tarjoavan koulun kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Soveltuvuuskokeet järjestetään 8.–9.2.2022. Koulut tiedottavat soveltuvuuskokeista hakijoita.

Normaalikoulu, yksityiset koulut ja montessoripainotus

Tampereen yliopiston normaalikoulu (entinen Nekala) toimii lähikouluperiaatteella ja sinne ohjaudutaan aiemmin mainittujen periaatteiden mukaan.

Yksityisiin kouluihin (Svenska samskolan i Tammerfos, Tampereen Steinerkoulu, Tampereen kristillinen koulu) haluavat hakevat täyttävät sekä Tampereen kaupungin perusopetuksen ilmoittautumislomakkeen sekä haluamansa koulun hakulomakkeen. Lisätietoja hakemisesta saa yksityisistä kouluista.

Tampereella on montessoriluokkia Johanneksen ja Annalan kouluissa. Perusedellytys montessoriluokalla opiskeluun on, että lapsi on ollut hoidossa montessoripäiväkodissa.


Oppilaspaikan hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Oppilaalla on mahdollisuus päästä myös muuhun kouluun, jos tietty ainevalinta tai painotus ei toteudu omassa lähikoulussa. Koulunvaihto myös muilla perusteilla on mahdollista, mikäli vastaanottavassa koulussa on tilaa. Lisätietoja antavat koulujen rehtorit.


Toiselta paikkakunnalta muuttavat

Oppilaat, jotka muuttavat Tampereelle toiselta paikkakunnalta, ilmoittautuvat muuttopäivän varmistuttua kouluun alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja suoraan koulusta

Tunnilla

Toisessa kunnassa asuva oppilas

Toisessa kunnassa asuva oppilas voi hakea Tampereelle kouluun ottamalla suoraan yhteyttä koulun rehtoriin. Toisessa kunnassa asuva oppilas voidaan ottaa kouluun, mikäli koulussa on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta tekee rehtori.


Koulunkäynnin aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin

Mikäli lapsen koulunkäynnin aloittamista halutaan siirtää, esiopetuksen henkilökunta ilmoittaa asiasta oman alueen koordinoivalle opettajalle. Pedagoginen arvio ja huoltajien hakemus aloittamisen siirtämisestä toimitetaan lähikoulun rehtorille .


Perusopetusta täydentävä oppilaan oman äidinkielen opetus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:


Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu peruskouluikäisille 7–16 -vuotiaille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, jotka eivät vielä puhu suomea tai joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavassa opetuksessa oppilas tutustuu suomalaiseen kouluun, opiskelee suomen kielen alkeet ja aloittaa myös muiden aineiden opiskelua suomeksi.


Lisätietoja koulunkäynnin aloittamisesta Tampereella

Muista ensimmäiselle luokalle siirtymiseen sekä koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä asioista voi tiedustella lähikoulun rehtorilta.


Tytöt askartelemassa

Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 20.11.2014 § 127, että 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoimintaan, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy ja että erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija on esittänyt riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin. Selvitys erityisestä syystä toimitetaan Eppu-kerhojen osalta sähköpostitse koulun rehtorille ja yksityisten toimijoiden osalta Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelu

Erityiskoulujen kaikkien vuosiluokkien oppilaille (esiopetuksen oppilaista vuosiluokan 9 oppilaisiin asti) on tarjolla omaa iltapäivätoimintaa. Erityiskoulujen oppilaille järjestetään toimintaa Annalan, Puistokoulun, Raholan ja Saukonpuiston kouluilla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakulinkit löytyvät Aamu- ja iltapäivätoiminta & Eppu-kerhot -sivulta.


Tämän sivun lyhytosoitteet ovat tampere.fi/esiopetukseenilmoittautuminen ja tampere.fi/perusopetukseenilmoittautuminen