Yhteistyö perheen kanssa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.

Viestintä huoltajien kanssa

Päivittäinen keskustelu on keskeisessä roolissa luottamuksellisen suhteen rakentamisessa perheisiin. Avoimella, kannustavalla ja positiivisella vuorovaikutuksella luomme pohjaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 

Asiakaskokemuksen sujuvoittamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä eVaka verkkopalvelu, jonka kautta viestit ja tiedotteet kulkevat kotiin, ja vastaavasti huoltajat voivat lähettää viestejä henkilöstölle.

Siirtymät varhaiskasvatuksessa siirryttäessä ryhmästä toiseen ja esiopetukseen

Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti erilaisissa siirtymävaiheissa, jolloin huoltajien kanssa sovitaan tarvittaessa tiedonsiirtopalaveri. Siirtymävaiheita ovat, kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksen aikana toiseen ryhmään tai toiseen toimipaikkaan tai lapsen siirtyessä esiopetukseen tai toisen varhaiskasvatuksen järjestäjän toimintaan. 

Muita yhteistyömuotoja ovat lisäksi vanhempainillat ja erilaiset tapahtumat.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma nähdään Tampereen kaupunkiseudulla prosessina. Lapsi ja huoltajat kutsutaan tutustumaan varhaiskasvatuspaikkaan ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen uudessa varhaiskasvatusyksikössä.

Huoltajille kerrotaan varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuurista ja -käytännöistä, ja heitä pyydetään kertomaan lapsestaan sekä odotuksistaan ja toiveistaan varhaiskasvatukselle. Vanhemmat täyttävät ennen keskustelua Lapsen hyvä päivä -lomakkeen ja tuovat sen keskusteluun.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle ja oppimisympäristölle. Lisäksi kirjataan tarvittaessa tavoitteet ja toimenpiteet suomen kielen oppimisen tukemiseksi (S2-suunnitelma).

Päivitetty 14.8.2023