Hyppää sivuvalikkoon

Maisemapellot ja arvoniityt

Auringonkukkia aurinkoisessa säässä pellolla.

Tampereen kaupungin avoimet kulttuurimaisemat ovat muuttuneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Jäljellä olevat avoimet maisemat ovat merkittävä osa kaupunkiympäristöä. Pellot ja niityt ovat tärkeitä alueen viihtyisyyden, virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Tampereen kaupungilla asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alasta noin 7 % on avoimia viheralueita. Määrä vastaa lähes 200 hehtaarin pinta-alaa. Kohteet ovat pääosin avoimia tai puoliavoimia peltoja ja niittyjä, ja niihin liittyviä puustoisia reunavyöhykkeitä. Viime vuosina on uusille viheralueille perustettu uusniittyjä, joiden kasvillisuuden kehittyminen monilajisiksi niityiksi kestää useita vuosia.

Maisemapeltojen ja -niittyjen ylläpito 2015-2025 -ohjelma

Avoimien viheralueiden viherpalveluohjelman avulla on saatu kokonaiskuva Tampereen kaupungin omistamista A-hoitoluokan viheralueista, ja sen myötä avoimia viheralueita voidaan hoitaa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoitteena on nostaa niitty- ja peltoalueiden hoitotasoa, lisätä asukkaiden luontokokemuksia ja virkistysmahdollisuuksia sekä lisätä tietoa avoimien viheralueiden merkityksestä kaupunkirakenteessa.

Lisäämällä maisemapeltoja ja laidunalueita avoimista viheralueista tulee monipuolisempia. Arvokkaita umpeenkasvaneita alueita ennallistetaan takaisin avoimiksi niityiksi. Ohjelma hyväksyttiin ohjeellisena yhdyskuntalautakunnassa 7.2.2017. Ohjelmassa esitetyt kunnostustoimenpiteet hyväksytään vuosittain vuosisuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Avoimien viheralueiden viherpalveluohjelmaa, Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025, täydennettiin tammikuussa 2021 laatimalla 25 uutta kohdekorttia sekä koontitaulukko kyseisten kohteiden kunnossapitoimenpiteistä. Kohdekortteihin sisältyy sekä uusille asuin- ja viheralueille perustettuja niittyjä että vanhempia avoimia alueita, joiden kunnossapitotoimenpiteitä täsmennettiin. Täydennysosan kunnossapitoluokitus noudattelee uutta valtakunnallista RAMS 2020 -kunnossapitoluokitusta.

Päivitetty 18.8.2023