Viheralueiden suunnittelu

Viherpalveluista laaditaan viheralueiden tai puistojen suunnitelmia ja palveluverkkoa koskevia viherpalveluohjelmia. Suunnitelmia laativat kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet -yksikkö sekä yksityiset maisemasuunnittelutoimistot kaupungin ohjauksessa. Suunnittelussa tehdään aina yhteistyötä käyttäjien edustajien sekä muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa.

Viheralueiden suunnittelussa on kaksi vaihetta: yleis- ja rakennussuunnittelu. Yleissuunnitelmaluonnos asetetaan nähtäväksi maastoon, verkkoon ja Tampereen palvelupisteeseen asukaspalautteita varten. Nähtävillä olon jälkeen yleissuunnitelmaa tarkennetaan saadun palautteen pohjalta, ja se viedään hyväksyttäväksi yhdyskuntalautakuntaan.

Vihersuunnittelu kytkeytyy kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin: yleispiirteiseen maankäytön suunnitteluun, laajojen kokonaisuuksien viheraluesuunnitteluun ja yksittäisten viheralueiden rakennussuunnitteluun.

Viheralueita käsitellään maankäytön suunnittelussa yleiskaava- ja asemakaavatasoilla. Yleiskaavoissa varmistetaan viheralueiden ja reittien riittävyys ja eheys. Asemakaavassa määritellään tarkemmin viheralueiden määrä ja käyttötarkoitus sekä otetaan huomioon merkittävät luontoarvot.

Yksittäisten viheralueiden yleissuunnitelmat hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa. Suunnittelupäällikkö hyväksyy yleissuunnitelmat niistä kohteista, joissa tapahtuu vähäisiä muutoksia. Yleissuunnittelun jälkeen laaditaan kohteen rakentamiseen tähtäävät rakennussuunnitelmat.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu

Sivun pääkuva: Laura Vanzo / Visit Tampere